"Хеленик Петролиум" отчита възстановяване на пазарите и печалба от 125 млн. евро за третото тримесечие

Приключени са 75% от строително-монтажните работи на 204-мегаватовата ФЕЦ в Козани. Стартът на централата се очаква през първото тримесечие на 2022 г.

Енергетика / Индустрия
3E news
872
article picture alt description

Източник: Хеленик Петролиум

ХЕЛЕНИК ПЕТРОЛИУМ обяви консолидираните си финансови резултати за трето тримесечие на 2021 г.: EBIDTA след корекции възлиза на 125 млн. евро. Това е ръст от 90% спрямо същото тримесечие на предходната година и ръст от 58% спрямо второ тримесечие на 2021 г. Съответният нетен доход възлиза на 39 млн. евро. Подобна е тенденцията в отчетения нетен доход за първите девет месеца на 2021 г. – 258 млн. евро или ръст от над 600 млн. евро в сравнение с предходната година. Това съобщиха от енергийната компания.

 

Постигнатите резултати се дължат най-вече на възстановеното търсене на петрол на всички основни пазари и на по-високите референтни маржове в нефтопреработвателната промишленост, след като в продължение на няколко тримесечия стояха на исторически ниски нива. Положителен ефект оказват също високата оперативна ефективност на ниво рафинерии и продажбите в Гърция и извън страната, както и първите резултати от програмите за стратегическа трансформация. Отрицателно влияние върху подобрението на оперативна ефективност оказва рязкото поскъпване на цените на енергоносителите и на квотите на емисии СО2 – едно от най-големите предизвикателства за индустрията в Гърция и по света.

Продължи подобряването на резултатите в направление „Нефтопродукти“, тъй като търсенето надвишава текущото предлагане. Нарастват оборотите и доходността в направленията за вътрешен и международен маркетинг, където планът за разширяване и модернизиране на веригите бензиностанции се осъществява вече в продължение на две години.

Свързаните предприятия в енергийния и газовия сектор завършват още едно тримесечие с по-добри резултати, което основно се дължи на  увеличеното търсене на електроенергия.

Продължава подобряването на финансовите резултати, докладвани в съответствие с МФСО – за деветмесечието на 2021 г. отчетената стойност на EBITDA e 531 млн. евро при нетен приход в размер на 258 млн. евро. Основен фактор за това подобрение е трайното увеличение на цените на суровия петрол и нефтопродуктите.

Стратегия и основни развития

Продължава процесът на корпоративно преструктуриране на Групата. Новата корпоративна структура ще има редица предимства по отношение на гъвкавост при разработване и финансиране на нови дейности, управление на риска и по-прозрачно представяне на стойността, реализирана от отделните дейности в портфейла на Групата.

Стратегическата трансформация на Групата има за цел постигането на устойчив растеж и преход към нисковъглеродна икономика. От една страна факта, отчитайки факта, че компанията е голям потребител на енергия, то основната стратегия на Групата е фокусирана върху непрекъснато увеличение на енергийната ефективност и употребата на горива от алтернативни източници.. От друга страна, в качеството си на производител, Групата ще се стреми да доставя на пазара горива от ново поколение, произведени в съответствие с най-съвременните стандарти и спецификации. Друг основен аспект на стратегическата трансформация на Групата е ускоряването на проектите за ВЕИ, както и на тези в областта на природния газ и електроенергията.

Групата си е поставила за цел до 2030 г. да намали своя въглероден отпечатък с 50%. Тази именно цел е един от основните критерии при вземането на всички бизнес решения. Строително-монтажните работи на 204-мегаватовата ФЕЦ в Козани – една от най-големите централи от този вид в Европа – вече са на заключителен етап, като механичният монтаж на 14 от 18 парка с обща мощност 116 MW вече е изцяло завършен. Предвижда се през първото тримесечие на 2022 г. централата да бъде свързана с мрежата за високо напрежение и да започне търговската ѝ експлоатация.

Потребление на горива – възходящата тенденция продължава

Вътрешен пазар: Отмяната на ограниченията за придвижване и пътуване, в комбинация с рестарта на икономиката и по-специално на туризма през тримесечието, доведе до увеличение на потреблението на горива на вътрешния пазар с 8% на годишна база и достигна нивата от 2019г.. В натурално изражение потреблението на горива на вътрешния пазар достигна 1,6 млн. тона, което бележи спад от 1% сравнено с трето тримесечие на 2019 г.

Благодарение на увеличените продажби на дребно и добрата оперативна ефективност, за третото тримесечие на 2021 г. направление „Международен маркетинг“ отчита EBITDA след корекции в размер на 20 млн. евро (ръст от 15%).

Андреас Сиамисис, главен изпълнителен директор на Групата, коментира резултатите:

„През третото тримесечие на 2021 г. темпът на икономическо възстановяване се ускори основно благодарение на ръста в туризма и увеличаването на икономическата активност, което има пряко отражение върху нашия сектор. Резултатите на Групата се подобриха в почти всички направления спрямо предходната  година, благодарение на по-добрата макроикономическа среда и – още по-важно – на постоянните и трайни подобрения в областите, на които можем да въздействаме, например работоспособност на нефтопреработвателните мощности, ефективност на търговските ни предприятия в Гърция и зад граница, както и контрол на разходите.

Независимо от тези положителни развития, неблагоприятно влияние върху индустрията и енергийния преход оказва продължаваща глобална енергийна криза, съпроводена от рязко нарастване на международните цени на природния газ и на обвързваните с него цени на електроенергията и квотите на емисии СО2.

Това прави още по-важно и необходимо осъществяването на стратегическата трансформация на Групата и на стратегията „ВИЗИЯ 2025“. Новата корпоративна структура, подобряването на корпоративното управление и значителното преразпределяне на ресурси и капитал ще способстват както за растежа ни в новия енергиен пазар, така и за толкова важната декарбонизация на основните ни дейности.“

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Индустрия:

Предишна
Следваща