Потреблението на електроенергия за времето от началото на годината към 21 ноември расте с 4.63 %

Делът на базовите централи от 1 януари до 21 ноември 2021 тази година спрямо същия период на предходната се увеличава с 13.98 процента, а на ВЕИ в преносната мрежа спада с 5.67 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
488
article picture alt description

Производството на електроенергия продължава да се увеличава. Тенденцията по отношение на потреблението остава положителна, въпреки че спрямо по-ранни периоди на отчет от настоящата 2021 г. има незначително изменение в посока надолу. По-добри данни се отчитат отново и по отношение на салдото (износ-внос). Базовите централи запазват и дори подобряват дела си. Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) все още остава на минус. Колкото до дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ), то в процентно отношение те запазват високият си положителен дял, но и при тях в сравнение с по-ранни периоди на отчет от настоящата година има спад, макар и не така значителен в посока надолу. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (EСО) за времето от първи януари до двадесет и първи ноември на настоящата 2021 г. (01.01.2021 г.- 21.11.2021 г.) спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия от първия ден на януари до двадесет и първия ден на месец ноември тази година продължава да се увеличава и достига до обем от 41 293 397 MWh, което е повишение с 15.76 % ( плюс 15.64 % отчетени в предходния сравняван период от 1 януари до 14 ноември т.г.). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2020 г. производството на електроенергия е било в обем от 35 671 020 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания отчетен период от 1 януари до 21 ноември тази година нараства до обем от 33 984 032 MWh или с 4.63 % (плюс 4.74 % през предходния отчетен период ). Година по-рано, през посоченото време потреблението на електроенергия е възлизало на обем от 32 479 187 MWh.

Салдото (износ-внос) запазва добрият темп на повишение. Така например, за времето от началото на настоящата година към двадесет и първия ден от предпоследния месец на тази година салдото (износ-внос) расте до обем от 7 309 365 MWh. Спрямо аналогичния период на предходната 2020 г. това представлява ръст от 129.00 % (плюс 125.70 % седмица по-рано). За сравнение, през посоченото време на миналата година салдото (износ-внос) е било от порядъка на 3 191 833 MWh.

Базовите централи продължават да подобряват участието си от 1 януари до 21 ноември като то се увеличава до обем от 33 848 773 MWh или с 13.98 % (плюс 13.74 % седмица по-рано). За сравнение през същия период на предходната 2020 г. дела на базовите централи е бил в обем от порядъка на 29 697 975 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи продължава да остава на минус.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от началото на годината към края на първите двадесет и един ден от месец ноември е в обем от 1 118 607 MWh. Това представлява понижение (минус) с 5.67 % (минус 5.73 % седмица по-рано). Според данните на системния оператор, през аналогичния период на 2020 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа е достигал до обем от 1 185 886 MWh. В частност по-лошите данни през посочения период на тази година се дължи на спада по отношение на вятърните (минус 8.56 %) и фотоволтаични (минус 3.10 %) мощности, въпреки положителните данни (плюс 1.55 %) за биомасата.

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа все още не се подобрява и за времето от първия ден на януари до двадесет и първия ден на месец ноември тази година е в обем от 1737 926 MWh, което е спад (минус) с 1.65 % спрямо аналогичните дни на миналата година. Тогава делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е достигал до 1 767 083 MWh. По-лошите данни през настоящия отчетен период се дължат на минусовото участие на вятърните електроцентрали (минус 7.15 %) и биомасата (минус 4.56 %) и въпреки по-добрите данни за фотоволтаичните мощности (плюс 2.13 %).

В процентно отношение ВЕЦ запазват висок положителен дял. Така например, за времето от началото на годината към края на втората десетдневка на предпоследния месец от настоящата година участието на ВЕЦ достига до обем от порядъка на 4 588 091 MWh, което представлява увеличение (плюс) от 51.92 % (плюс 52.89 % седмица по-рано). За аналогичния период на предходната 2020 г. делът на ВЕЦ е бил от порядъка на 3 020 076 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща