Министър Асен Личев отказа да спре строителството на вила в местността Поляните в Синеморец

Министърът на околната среда и водите Асен Личев отхвърли искането на Тома Белев, председател на УС на Асоциацията на парковете в България, за налагане на принудителна административна мярка.

Климат / България , Екология
Рая Лечева
711
article picture alt description

Министърът на околната среда и водите Асен Личев отхвърли искането на Тома Белев, председател на УС на Асоциацията на парковете в България, за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) за спиране на строителството в имот в землище Синеморец, община Царево, област Бургас. Инвестиционното предложение е за вилна, двуетажна сграда, предназначена за собствени нужди, като отпадъчните води ще се заустват във водоплътна изгребна яма.

Още по темата

Мотивите на МОСВ са, че посоченият имот попада в зона, отредена за урбанизирана територия (вилна зона), съгласно действащия устройствен план на Община Царево. Според екоминистерството промяната на предназначението на имота от земеделска земя за неземеделски нужди е извършена по реда на Закона за опазване на земеделските земи. Инвестиционното предложение е съгласувано след проверка за допустимостта му спрямо режимите на Природен парк „Странджа“, въведени със Закона за защитените територии и заповедта за обявяването на парка.

В писмото на министъра е посочено, че в конкретния случай не са налице правни основания за налагането на ПАМ на основание на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии.

Нарушенията на екологичното законодателство

От своя страна Тома Белев посочи, че така напрактика министерството не признава, че има нарушения на законодателството. Това не е възможно, защото са нарушени поне пет закона, коментира той.

Нарушен е Законът за опазване на земеделските земи, защото е изтекло решението за смяна предназначението на земеделските земи от 2006 г., чиято давност е 6 години и е взето въз основа на неверни данни, сигнализираха екологичните организации още преди няколко месеца.

Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) от 2006 г. , чиято давност е 5 години според Закона за опазване на околната среда е изтекла и би трябвало да се направи нова.

Имотът в местността Поляните е земеделска земя, която попада в природен парк „Странджа“ и според заповедта трябва да се запази като такава. С решение на комисията за промяна на предназначението на земеделска земя не могат да се изключват имоти от границите на парка. Това е нарушение на Закона за защитените територии.

Строежът е с виза за проектиране, издадена през 2016 г., без да има действащ ОУП на община Царево. Строителството на вилната сграда не отговаря на ограниченията за интензивност и плътност на застрояване в зона А на Черноморското крайбрежие. Това е в нарушение на Закона за Черноморското крайбрежие.

В нарушение на Закон за биологичното разнообразие е фактът, че строежът е с оценка за съвместимост от 2017 г., но не е оценено въздействието, което ще окаже върху околната среда, застрашавайки редки растения и птици.

Нарушението на Закона за водите е, че Синеморец няма действаща пречиствателна станция и всички отпадни води ще се вливат в Черно море, включително и на бъдещата постройка.

Недопустимо е да се строи на парче без канализация и пътна инфраструктура, без да се оценява цялостния ефект върху биологичното разнообразие, туризма и местния бизнес, коментират еколозите.

Проблемът е, че ако строежът не се спре, това ще даде зелена светлина за изграждане на още 32 сгради с одобрен ПУП в местността, което ще позволи изникването на цял квартал без оценка за кумулативния ефект върху едно от най-красивите гледки по българското крайбрежие.

Върховната административна прокуратура проверява законността на имота

Според отговора на екоминистерството в писмото до председателя на Асоциацията на парковете в България имотът е включен в плана за застрояване на Синеморец от 1998 година съгласно Териториалния устройствен план. По отношение на строителството категорична забрана има само за промишлени обекти. Съгласно същия ТУП по-голямата част от местност Поляните, включително конкретния имот са предвидени за ваканционно и жилищно строителство. Това напрактика означава, че напълно е възможно това да е новият квартал на Синеморец при положение че липсват пречиствателна станция и нов Общ устройствен план на Царево, което не се приема вече няколко години.

Аргументите на министъра на околната среда и водите за отказ да издаде процесуални административна мярка са свързани с това, че не вижда непосредствена опасност от увреждане или унищожаване на защитени територии или за предотвратяване на административни нарушения или на вредите от тях.

Върховната административна прокуратура все още извършва проверка на законността на строителството в местността Поляните, село Синеморец по преписка от 2020 година, пише още в отговора на министъра на околната среда и водите Асен Личев.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща