Бездействието на институциите за нарушенията в местността Поляните в Синеморец

Ако първата вила там се изгради незаконно, няма да има пречка за реализирането на всички 32 ПУП за сгради, което ще позволи изграждането на цял квартал на брега на морето, погазвайки екологичното законодателство.

Климат / Анализи / Интервюта
Рая Лечева
845
article picture alt description

Още в края на 2020 година неправителствени организации сигнализират за изграждането на вила на брега на Синеморец в местността “Поляните” в нарушение на редица закони, но досега всички институции мълчат и не вземат отношение по казуса. Проблемът е, че ако за този строеж не се вземат предвид нарушенията и не се спре, това ще даде зелена светлина и още 32 сгради с одобрен ПУП в местността, което ще позволи изникването на цял квартал без оценка за кумулативния ефект върху тези красиви места, обсъдиха експерти на обучени “Застъпници на природата” за най- важните случаи на неспазване на екологичното законодателство, сред които още Алепу, Карадере, Иракли, Камчийски пясъци, Кресна. Ако те бъдат реализирани, това ще бъде едно от най-големите застроявания на защитена територия от последните години, опасяват се от Асоциацията на парковете в България и СЦП БАЛКАНИ.

Местността „Поляните“ в с. Синеморец е част от Природен парк Странджа и оазис сред бетонната пустиня по българското Черноморие. Според експертите най-важното е, че това се случва в нарушение на 6 закона по българското законодателство, а според институциите проблем няма.  Крайбрежната част на Природен парк Странджа, най-голямата защитена територия в България попада в община Царево. Община Царево няма действащ Общ устройствен план (ОУП).  От обявяването си през 1995 г. до днес Природен парк „Странджа“ няма План за управление

ДНСК не вижда проблем в това, че няма действащ Общ устройствен план (ОУП), който от 2014 г. е спрян заради липса на оценка за въздействието и оценка за съвместимост.  Законът за устройство на черноморското крайбрежие позволява сгради 7 метра, а община Царево разрешава до кота корниз 7 метра, което е разлика от два етажа. ДНСК отново не вижда проблем. Законът за устройство на черноморското крайбрежие не позволява строителство без улична инфраструктура, водоснабдяване и канализация, без транспортна инфраструктура. Въпреки това ДНСК издава разрешително за строеж, коментира Тома Белев от Асоциацията на парковете в България.

Окръжната прокуратура –Бургас е отказала да вземе отношение и да предприеме действия срещу строителството. На срещата в Министерството на околната среда и водите е станало ясно, че в началото не са откривали никакви нарушение. Според МОСВ вилните селища не подлежат на Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), което не е вярно, подобни вилни селища подлежат на процедура по Оценка за въздействието върху околната среда, а такава няма, казват експертите.

Нарушенията в шест закона

Нарушен е Законът за опазване на земеделските земи, защото е изтекло решението за смяна предназначението на земеделските земи от 2006 г., чиято давност е 6 години и е взето въз основа на неверни данни, смятат екологичните организации.

Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) от 2006 г. , чиято давност е 5 години според Закона за опазване на околната среда е изтекла и би трябвало да се направи нова.

Имотът в местността Поляните е земеделска земя, която попада в природен парк „Странджа“ и според заповедта трябва да се запази като такава. С решение на комисията за промяна на предназначението на земеделска земя не могат да се изключват имоти от границите на парка. Това е нарушение на Закона за защитените територии.

Строежът е с виза за проектиране, издадена през 2016 г., без да има действащ ОУП на община Царево. Строителството на вилната сграда не отговаря на ограниченията за интензивност и плътност на застрояване в зона А на Черноморското крайбрежие. Това е в нарушение на Закона за Черноморското крайбрежие.

В нарушение на Закон за биологичното разнообразие е фактът, че строежът е с оценка за съвместимост от 2017 г., но не е оценено въздействието, което ще окаже върху околната среда, застрашавайки редки растения и птици.

Нарушението на Закона за водите е, че Синеморец няма действаща пречиствателна станция и всички отпадни води ще се вливат в Черно море, включително и на бъдещата постройка.

Недопустимо е да се строи на парче без канализация и пътна инфраструктура, без да се оценява цялостния ефект върху биологичното разнообразие, туризма и местния бизнес.

Конкретните решения, които да се вземат

Според експертите всяка една от институциите може да спре незаконното строителство. Министърът на околната среда и водите да използва правомощията си, дадени му от чл. 122, ал. 1, т.2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)  „да спира реализацията на планове и проекти, започнати или утвърдени в нарушение на този закон;“

Според експертите той може да спре реализацията на всички ПУП на територията на природен парк „Странджа“, приети без оценка за въздействието върху околната среда в нарушение чл. 31, ал. 8 от ЗБР и да отмени всички решения по реда на ЗБР, които са взети на основание грешно декларирани обстоятелства за наличие на изградени улична мрежа, водопровод и електроснабдителна мрежа, съоръжение за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Екоминистърът трябва също да отмени Методическите указания на МОСВ, изх. № 05-08-1039 от 31.03.2014, които допускат реализирането на инвестиционни намерения във основа на ПУП, одобрен до 07.02.2014г.  В неговите правомощия е да издаде заповед за налагане на Принудителна административна мярка по реда на чл. 158, ал. 4 от ЗООС и чл. 78 от ЗЗТ за спиране на започналото строителство в имот 66528.2.262 в границите на Природен парк “Странджа”. 

Мораторуим на строителството по Черноморието не е на дневен ред в Народното събрание

Временен мораториум от шест месеца за строителство в зона А и Б, предложиха наскоро от инициативата “Зелени закони”. До моментва въпреки първоначалната заявка на “Зелените” в парламента, част от “Демократична България” засега такъв не е внесе, защото най-важният дебат в момента е смяната на изборния кодекс преди новите предсрочно избори, които предстоят в началото на лятото.

А вече тридесет години продължава унищожаването на един от най-ценните ресурси на България – Черноморското крайбрежие и неговия бряг, плажове, дюни, защитени територии и зони. Въпреки, че има специални закони за тяхното опазване, решилите да ги застроят винаги намират вратички и получават превратно тълкуване на нормите от страна на некомпетентни или корумпирани служители в държавните и общинските институции. 

Мораториумът трябва да важи за имоти, за които няма действащи териториално-устройствени или общи устройствени планове, които са продадени или заменени от държавата и/или общините по реда на Закона за горите от  1997 година или заменени от държавата или общините по реда на чл. 36 от ППЗСПЗЗ. В мораториума трябва да влязат имоти, за които не са извършвани процедури по ОВОС, екологична оценка или оценка за съвместимост по реда на ЗООС и ЗБР,  дюни (вкл. ембрионални дюни). Не на последно място в обхвата на такъв мораториум трябва да влязат имоти, за които са изминали повече от пет години от процедурите за промяна на предназначението на земеделски и горски територии и в които строителството не е запознало, за които процедурите по ЕО, ОВОС и оценка за съвместимост са установили, че са места за размножаване или почивка на защитени от закона видове, в територии обявени по реда на ЗЗТ като защитени територии, твърдят екологичните организации.

Мораторимът трябва да действа докато се приеме закон за установяване и възстановяване на държавната помощ при заменки и продажби на горски (след 2003 г.)  и земеделски земи (след 2000 г.) и се промени ЗУЧК и се установи законова защита на ембрионалната дюни и глоби и санкции за унищожаване и увреждане на дюни, каквато липсва в момента. Необходимо е да се приеме ОУП на община Царево, процедурата е започнала преди осем години.

Да се определят плажове за природосъобразен туризъм

Важно е се създаде законов механизъм за изкупуване на дюни и други редки екосистеми по Черноморското крайбрежие и да се приемат ясни разпоредби, уреждащи задълженията на институциите по промяната на предназначението на земеделски и горски територии и реда на връщането им обратно при условия, че строителството  не е започнало. Също така трябва да се приемат ясни разпоредби за обезсилване на разрешителните за строеж в имоти, включващи приоритетни за опазване природни местообитания, места за размножаване и почивка на защитени видове и дюни, се картират всички дюни, включително ембрионалните, да се приеме План за управление на Природен парк “Странджа”, което по закон трябваше да стане през 2001 година. Много съществено е също да се определят чрез ЗУЧК допълнителни плажове за природосъобразен туризъм сред тези в България, които все още не са загубили природните дадености за такъв туризъм (гори, дюни, незастроен ландшафт) и се дадат гаранции за опазването на тези дадености.

Специална администрация за управление на Натура 2000 зоните

Според Петко Цветков от СДП БАЛКАНИ трябва да се сформират специални администрации за управление на зоните от екологичната мрежа Натура 2000. Към момента областните управи изцяло са отхвърлили този ангажимент, а Регионалните инспекции по опазване на околната среда (РИОСВ) имат контролни функции, които не могат ефективно да упражняват, да не говорим за управленски функции. Затова Натура 2000 зоните нямат никаква защита. В голяма степен Природните паркове може да извършват тази дейност, но със сигурност трябва да има отговорна администрация с управленски фунцкии.

За съжаление общественият интерес към проблемите на Черноморието е сравнително нисък, най-вероятни общественият ред на обществото е друг, икономическата и здравословна криза измества кризата за чиста природа, в която сме изпаднали отдавна.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща