ЕК сезира Съда на ЕС, че България не е обявила пълния списък със защитени зони от Натура 2000

България не е спазила крайния срок до края на 2014 г. да обяви общо 229 защитени зони

Климат / Климат / Екология
3E news
1771
article picture alt description

Европейската комисия ще сезира Съда на ЕС във връзка с неизпълнение на задължения на България за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна. Процедурата срещу България започва още 2019 година. 

Процесът на обявяване на зоните от екологичната мрежа Натура 2000 и определяне на достатъчно подробни специфични цели и мерки на опазване за тях е значително забавен във всички държави от ЕС, включително и в България. Поради тези причини към момента на получаване на мотивираното становище, ЕК бе стартирала наказателни процедури срещу 12 държави-членки, а другите 15 държави бяха в предупредителна фаза.

Въпреки че през 2007 г. България е определила защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, ЕК счита, че не е спазен крайният срок – края на 2014 г., за издаване на финални актове (заповеди) за обявяване на общо 229 защитени зони. Според Комисията не са определени специфични за зоните подробни цели на опазване за защитените зони за местообитанията.

Европейската комисия ще сезира Съда на ЕС във връзка с неизпълнение на задължения на България по Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна.

Процедурата за нарушение срещу България за неизпълнение на задължения на страната по чл. 4, пар. 4 и чл. 6 от Директивата за местообитанията стартира на 25 януари 2019 г., а на 3 юли 2020 г. е получено и мотивирано становище.

В периода 2014-2019 г. няма напредък при издаването на заповеди за обявяване на защитените зони за местообитанията. Към настоящия момент са обнародвани в „Държавен вестник“ заповеди за обявяване на 186 защитени зони за местообитанията. Те са нанесени в публичния регистър, достъпен на страницата на МОСВ, раздел „Природа“. За останалите 43 защитени зони е прието Решение на МС от лятото на тази година за промяна на границите им, които се очаква ЕК да одобри, съгласно процедурата.

В момента в министерството е в процес приемането на пилотно разработени специфични цели за две защитени зони, като съдържанието им е консултирано от международни експерти, ангажирани от службите на ЕК. Възложено е разработването на специфични и подробни природозащитни цели за общо 64 защитени зони, като 43 от тях са със срок за разработване до края на месец ноември 2021 г.  Предприети са действия за възлагане разработването на цели за още 22 зони. Разработването на специфичните и подробни цели на опазване за всички останали защитени зони е предвидено да бъде направено в рамките на проектно предложение, включено в проекта на Плана за възстановяване и устойчивост.

Според Комисията България не е въвела правилно в националното законодателство чл. 6, параграф 1 от Директивата за местообитанията.

За преодоляване на идентифицираните от ЕК слабости, още при стартирането на наказателната процедура през януари 2019 г. е подготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, въвеждащ нов подход за управление на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. Законопроектът е внесен за разглеждане в 44-то Народното събрание и приет на първо четене. Служебното правителство внесе повторно законопроекта в 45-то НС, но той не бе поставен за разглеждане. Прието е Решение на МС за внасяне на същия проект на закон в бъдещото 46-то НС.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Климат / Екология:

Предишна
Следваща