Потреблението на електроенергия за първите 10 месеца на 2021 г. нараства с почти 5 %

Участието на базовите централи за времето от 1 януари до 31 октомври тази година спрямо миналата се увеличава с 12.90 %, а на ВЕИ в преносната мрежа спада с 5.46 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1044
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия остават на плюс към края на десетия месец от настоящата година и без съществено изменение спрямо по-ранния отчетен период. Салдото (износ-внос) също остава положително като и тук не се наблюдава голям промяна, но все пак данните говорят за лек спад. По-добри остават и данните за участието на базовите централи. Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остава на минус и както изглежда изгледите за подобрение не са съществени. Водноелектрическите централи продължават да са лидер в участието си, запазвайки висок положителен дял в процентно отношение. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор за първите 10 месеца на настоящата 2021 г. (01.01.2021 г. – 31.10.2021 г.) спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия за първите десет месеца на настоящата 2021 г. (1.01 – 31.10) се увеличава с 15.13 % до обем от 38 251 542 MWh (плюс 5.14 % отчетени през предишния сравняван период от 1 януари до 24 октомври).За сравнение, през същото време на миналата 2020 г. производството на електроенергия е било в обем от 33 224 466 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравняваните дни от първия ден на месец януари до последния ден на октомври тази година нараства с 4.99 % до обем от 31 710 652 MWh (плюс 4.97 % отчетени седмица по-рано). Година по-рано потреблението на електроенергия, според данните на системния оператор е възлизало на обем от 30 202 150 MWh.

Салдото (износ-внос) продължава да държи висок положителен дял в процентно отношение. Така за първите десет месеца на настоящата година, спрямо аналогичния период на 2020 г. салдото (износ-внос) расте със 116.42 % до обем от 6 540 890 MWh (плюс 116.97 % през предходния отчетен период). През аналогичния период на 2020 г. салдото (износ-внос) е било в обем от 3 0 22 316 MWh.

Запазва се положителният дял на базовите централи и от началото на тази година до тридесет и първия ден на месец октомври, който нараства (плюс) до 12.90 %, или до обем от 31 114 261 MWh (плюс 12.89 % отчетени седмица по-рано). За сравнявания период на предходната 2020 г. делът на базовите централи е бил в обем от 27 559 651 MWh.

ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа продължават да са с минусов дял.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от 1 януари до 31 октомври тази година намалява (минус) с 5.46 % до обем от 1 061 943 MWh (минус 5.36 % за предходния отчетен период). Година по-рано ВЕИ са участвали в преносната система с обем от 1 123 324 MWh. По-слабите данни за настоящия период спрямо този на миналата година се дължат в частност влошеното участие на вятърните (минус 8.32 %) и фотоволтаични (минус 3.67 %) мощности и въпреки подобрението, наблюдавано за дела на биомасата (плюс 3.55 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за първите десет месеца на настоящата 2021 г. намалява (минус) с 1.77 % до обем от 1 656 321 MWh (минус 1.98 % седмица по-рано) спрямо отчетеното участие от 1 686 198 MWh през аналогичния период на 2020 г. Този спад през сравнявания период на тази година в частност се дължи на намаляването на дела на вятърните (минус 7.23 %) мощности и биомасата (минус 4.23 %), въпреки повишението при фотоволтаиците (плюс 1.81 %).

Водноелектрическите централи все още запазват лидерското си място по участие, като в процентно отношение за времето от 1 януари до 31 октомври тази година спрямо същото на миналата 2020 г. то нараства (плюс) с 54.77 % до обем от 4 419 017 MWh (плюс 54.75 % отчетени седмица по-рано). За сравнение през първите десет месеца на предходната 2020 г. участието на ВЕЦ е било в обем от 2 855 293 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща