НЕК с положителен финансов резултат за първото полугодие, разходите за въглеродни емисии обаче са нараснали драстично

Компанията продължава да работи в условията на отрицателен нетен оборотен капитал, макар да отчита леко подобрение

Енергетика / България
3E news
1006
article picture alt description

НЕК приключва първото полугодие на настоящата 2021 г. с положителен финансов резултат и то по-добър в сравнение със същия период на 2020 г. Това става ясно от междинния финансов отчет на компанията, обхващащ периода 1 януари – 30 юни 2021 г. Според него преди облагането с данъци Националната електрическа компания отчита малко над 191.8 млн. лв. положителен финансов резултат, което е с 141.45 млн. лв. или близо 3 пъти повече в сравнение с края на първото шестмесечие на 2020 г., когато положителният финансов резултат е бил в размер на 50.353 млн. лв.

От междинния финансов отчет на НЕК става ясно, че през първото полугодие на т.г. в сравнение със същото на м.г. са се увеличили както приходите, така и разходите. По първото перо компанията отчита малко над 1.732 млрд. лв. което е с 32.3% повече спрямо периода януари-юни 2020 г. По второто ръстът е по-малък – 22.4 на сто, а сумата – над 1.54 млрд. лв.

Според отчета положително влияние върху по-добрия финансов резултат на дружеството оказват увеличението на приходите от продадените количества ел.енергия както на БНЕБ, така и свободния пазар. То се дължи на драстичния ръст на продадените количества ток на изброените два пазара, а той успява да компенсира дори спада в приходите от продажби на НЕК в ролята му на краен снабдител. От друга страна сериозен плюс е и средната цена, по която компанията е продавала електроенергията на енергийната борса и свободния пазар. През разглеждания период тя е била около 124 лв. за мегаватчас, което е значително повече спрямо утвърдената от КЕВР за регулирания от 90 лв. за мегаватчас. Третият съществен момент, довел до подобряването на финансовите резултати е значителното увеличение на собственото производство на ел.енергия от ВЕЦ-овете на компанията, което е с цели 84.1% по-голямо в сравнение с първото шестмесечие на миналата година. 

Не на последно място се отчита и положителното влияние на увеличените приходи от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС). По-конкретно тези приходи възлизат на малко над 664 млн. лв. на фона на под 491.8 млн. през първото шестмесечие на 2020 г. Този ръст се дължи на факта, че са възстановени разходи за закупени въглеродни емисии от ТЕЦ-овете „Ей И Ес Гълъбово“ и „КонтурГлобал Марица изток 3“, като цените им през периода януари-юни 2021 г. са значително по-високи (50-55 евро на тон) спрямо утвърдените в ценовото решение на КЕВР за периода 1 юли 2020 г. - 30 юни 2021 г.

Във финансовия доклад се отбелязва, че през първото полугодие НЕК също така не е предявил към ФСЕС разходи за въглеродни емисии в размер на 30.681 млн. лв., като причината е, че все още в компанията не са постъпили разходооправдателните за това документи. И че претенциите ще бъдат предявени, когато това се случи. Поради факта, че това не е налице към края на първото полугодие, въпросната сума е провизирана и влияе на финансовия резултат на НЕК за разглеждания период.

Въпреки положителните тенденции и увеличението на финансовите резултати между януари и юни 2021 г. обаче НЕК продължава да работи в условията на отрицателен нетен оборотен капитал, макар да се отчита леко подобрение спрямо края на м.г. Към 30 юни 2021 г. нетният оборотен капитал на НЕК е в размер на -2.013 млрд. лв., което е с 5.1% по-малко спрямо 31 декември 2020 г., когато числото е било -2.121 млрд. лв. 

По отношение на увеличението на приходите на НЕК през разглеждания период, основната причина за това са постъпленията на дружеството от ФСЕС и продажбите на електроенергия на БНЕБ и свободния пазар, като първите са близо два пъти повече от вторите като сума. По-конкретно от Фонда НЕК е получила 664 млн. лв., а от продажби на ел.енергия на борсата и свободния пазар – 384 млн. лв. При вторият показател обаче има драстично увеличение спрямо първото полугодие на 2020 г. Тогава компанията е реализирала такива продажби за малко над 28.87 млн. лв., а реззултатът през първото полугодие на 2021 г. е с цели 1230% по-висок. По-скромно е увеличението на приходите от ФСЕС – 35 на сто, но в парично изражение сумата от над 172 млн. лв. повече изглежда солидно.

Увеличени приходи от продажби през разглеждания период НЕК отчита по почти всички пера, като изключение правят единствено тези продажбата на електроенергия на крайните снабдители, които намаляват със 17% от 706.4 на 582.3 млн. лв. В същото време се наблюдават увеличени проходи от продажби като Доставчик от последна инстанция – с 22.4%, на балансираща енергия – с 42.4%, от продажба на резерв и услуги – с 29.7%, от водоподаване – с 59.9% и др., но по тези пера сумите са драстично по-малки спрямо тези от продажбите на БНЕБ и свободния пазар, и от ФСЕС.

По отношение на разходите на НЕК през периода януари-юни 20211 г., основен дял заемат тези за закупуване на електроенергия, които представляват почти 87% от всички. В отчета се подчертава, че основната причина за това е в ръста на разходите за закупуване на електроенергия и провизии. Което от своя страна се дължи на увеличението на цените на въглеродните емисии на международните борси, които централите с дългосрочни договори за изкупуване – ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ и „КонтурГлобал Марица Изток 3“ закупуват за произведения от тях ток и префактурират след това към НЕК. Именно тяхното поскъпване е довело в по-голяма степен за увеличените разходи на компанията за закупуване на енергия – през първото полугодие на 2020 г. те са били в размер на близо 5.07 млн. лв., докато през аналогичния период на настоящата година – 31.83 млн. лв. В същото време закупените количества енергия са нараснали незначително – с едва 3.8%. 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща