Държавната ТЕЦ «Марица Изток 2» е във финансов ступор – ще оцелее при по-голяма квота за регулирания пазар и цена от 147,87 лв./Мвтч.

Енергетика / Анализи / Интервюта
Галина Александрова
1964
article picture alt description

Увеличаване на квотата за продажба на електроенергия на обществения доставчик НЕК за регулирания пазар на електроенергия от на 3 960 000Мвтч при еднокомпонентна цена на активната ел.енергия в размер на 147,87 лв./Мвтч.За това настоява ТЕЦ «Марица Изток 2» като единствено решение за изход от тежкото финансово състояние на държавния електропроизводител.

С решение на КЕВР от 1 юли 2018 г. дружеството продава тока си поеднокомпонентна цена на активната ел.енергия в размер на 76,99 лв./Мвтч при утвърдена квота за продажби на обществен доставчик възлизаща на 1 867 173 Мвтч.

 

Финансово състояние

33. 671 млн. лв. загуба преди данъчно облагане отчита държавната „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в края на първото тримесечие на 2019 г. Това показва   отчетът на дружеството, публикуван на интернет страницата на Министерство на финансите.

Основните причини за отрицателния финансов резултат са свързани с редица регулаторни и нормативни промени в бизнес средата след 2012 г. Най-голяма тежест за финансите на дружеството са по-високите преки производствени разходи - за квоти за емисии на парникови газове (нарастване с над три пъти на тяхната пазарна цена) и разходи за фонд „Сигурност на ЕЕС”.

Разходите през първото тримесечие на 2019 г. само за въглеродни емисии са 81. 340 млн. лв,. За фонд „Сигурност на ЕЕС“ са в размер на 9. 297 млн. лв. Общият размер само на тези разходи е 90. 637 млн. лв.

 

Приходи

През изминалото първо тримесечие на 2019г. „ТЕЦ Марица изток 2” отчита ръст на приходите от оперативна дейност. Общите приходи за периода са 191.789млн. лв., при отчетени през същия период на предходната 2018 г. – 173.240 млн.лв. Увеличението на общата приходна част е с 18. 549 млн.лв. или 10,71%.

Основните си приходи (187.657 млн.лв) дружеството ереализирало от продажби на електрическа енергия на свободния пазар.

Останалите приходи са от продажба на електрическа енергия и разполагаема мощност на обществения доставчик НЕК, балансираща енергия при излишък на Електроенергийния системен оператор /ЕСО/, участие при регулиране нагоре за ЕСО, студен резерв на ЕСО, разполагаема мощност за допълнителни услуги ПР и ВР на ЕСО, е посочено в отчета.

Според документа към 31.03.2019 г. са реализирани1 786 959 МВтч електроенергия, като за същия период на предходната 2018 г. са продадени2 132 140 МВтч. Отчита се намаление със 345 181 МВтч или 16,19%.

Въпреки по-малките реализирани количества на свободния пазар, дружеството отчита ръст на приходите от продажби с 17 562 хил.лв. или 13,98%. Отчетеното увеличение на средните продажни цени се дължи основно на реализираната по-висока среднопретеглена цена във връзка с увеличение на цените на регионалните борси и БНЕБ.

Количествата реализирана електроенергия на НЕК на регулирания пазар бележат незначително понижение от 4,00 % спрямо отчетените през съпоставимия период на предходната 2018 г.

С Решение. на КЕВР от 1 юли 2018 г. е определенаеднокомпонентна цена на активната ел.енергия в размер на 76,99 лв./Мвтч при утвърдена квота за продажби на обществен доставчик възлизаща на 1 867 173 Мвтч.

Важно е да се отбележи, че в подаденото заявление до КЕВР централата поиска цена 98,75 лв./MВтч, но това не беше одобрено от регулатора.Квотата за обществения доставчик е около23% от общото количество ел.енергия, което централата прогнозира да реализира през регулаторния период.

През изминалото първо тримесечие на 2019 г. „ТЕЦ Марица изток 2” реализира 34615 Мвтч ел.енергия продадена за регулиране нагоре на ЕСО на стойност 9. 925 млн.лв., както и 1 304 Мвтч балансираща енергия при излишък на стойност 15 хил.лв. За съпоставимия период на предходната 2018 година са реализирани 36 147 Мвтч ел.енергия продадена за регулиране нагоре на ЕСО на стойност 5.817 млн.лв., както и 1 771 Мвтч балансираща енергия при излишък на стойност 22 хил.лв. общо в размер на 5. 839 млн.лв. или с 4. 101 млн.лв. по-малко спрямо отчетените 9. 940 млн.лв. към 31.03.2019 година.

Според Правилата за търговия с електрическа енергия дружеството е задължено да осигури разполагаемост за допълнителни услуги от работещи блокове (първично и вторично регулиране на мощността), които продава на „ЕСО“, съгласно сключен „Договор за достъп, предоставяне на допълнителни услуги и участие в пазара на балансираща енергия“ от 30.01.2014 г. по цена 10 лв/МВтч. Тази цена е договорена предвид решенията на КЕВР за по-ниски разходи на оператора, но не може да компенсира съответните разходи на „ТЕЦ Марица изток 2“ за поддържането на резерви от мощност или ако дружеството продаде количествата на свободния пазар.

През първото тримесечие на 2019 г. дружеството реализира приходи от продажба на ПР и ВР на „ЕСО“ ЕАД в размер на 1. 428 млн.лв., което е увеличение със 346 хил.лв. или 31,92% спрямо отчетените 1. 083 млн.лв. през съпоставимия период от предходната 2018 г.

 

Разходи

Основните разходи на дружеството са разходите за парникови газове - 81. 340 хил.лв, за трите месеца. В сравнение с разходите за парникови газове към 31.03.2018 г. – 45. 035 млн..лв., отчетените към 31.03.2019 г. са скочили с 36. 305 млн.лв. . 80,62%. Това се дължи на значителното и трайно повишение на пазарната цена на квотите, като разходите за емисии на парникови газове превишават разходите за въглища с 21. 701 млн.лв. и са с най-голямо относително тегло към общия обем разходи.

Вложените въглища за производство през първото тримесечие на т.г. са на стойност 59.639млн.лв., като през същия период на предходната 2018 г. те са в размер на 68. 392 млн.лв. Отчетено е намалениес 8. 753 млн.лв., което се дължи на отчетеното по-ниско производство.

Отчетените разходи за персонала към 31.03.2019 г. са 26. 372 млн.лв. - с 1. 417 млн.лв. повече спрямо отчетените 24 955 хил.лв. за съпоставимия период, показва отчетът.

Докладът показва нарастване и на разходите за отчисления към фонда за стабилност на ЕЕС - 9.297 млн.лв. спрямо отчетените 8.242 млн.лв. през предходния период, което се дължи на отчетените по-високи приходи. Нарастването на тези разходи допълнително се отразява изключително негативно на „ТЕЦ Марица изток 2“ , отбелязват експертите.

Нетните финансови разходи през изминалото първо тримесечие на 2019 г. в основната си част са лихви по заеми, отпуснати от едноличния собственик на капитала „БЕХ“ и са в размер на 7188 хил.лв. разходи, като финансовите приходи са в размер на 2 хил.лв., а финансовите разходи – 7. 190 млн..лв.

„При настоящата пазарна ситуация дружеството не е в състояние да си покрива разходите и разчита основно на подкрепата на „БЕХ“ ЕАД, който потвърждава своята финансова и оперативна подкрепа за „ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД, съобразно приетата национална стратегия за развитие в електроенергетиката за продължаване на оперативната дейност и прилагане на принципа за действащо предприятие“, е подчертано в анализа.

 

Ефекти от промените в бизнес средата

Структурата на приходите на „ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД ясно показва значението на свободния пазар на електрическа енергия. Рентабилността и конкурентоспособността на централата все повече зависи от състоянието на съседните енергийни пазари и възможностите за реализация на електрическата енергия. В по-малка степен пряко влияние върху общите приходи на дружеството оказва участието му на регулирания пазар, докато косвената роля на регулаторните решения влияят съществено върху конкурентоспособността. В този смисъл, съществено е влиянието на цените за пренос и достъп, както и цената за задължения към обществото, които се начисляват върху електрическата енергия за износ.

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е първият производител в Република България, който започна да предлага своите продукти чрез онлайн платформа и предоставя в така създадения модул и статистика на продажбите, включваща реално продадено количество и средно претеглена цена от проведен търг.Една от целите на дружеството беше усъвършенстване и внедряване на нови функционалности, продиктувани от ежедневната работа с онлайн платформата и непрекъснатия диалог с пазарните участници, вземащи активно участие в инициираните от страна на дружеството тръжни процедури.

Участието на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в организирания борсов пазар от „БНЕБ“ ЕАД през изминалото първо тримесечие на 2019 г. формира над 76% от приходите от основна дейност на централата. Разглеждайки този пазарен сегмент от общата структура на свободния енергиен пазар у нас, следва да се има предвид, че за в бъдеще той ще оказва все по-голяма роля при формиране на пазарния портфейл на централата.

Таксите за пренос и достъп, които „ЕСО“ ЕАД събира за търгуваната ел.енергия на територията на страната както и за износ съгласно Решение № Ц-11/01.07.2018 г. на КЕВР бележат умерено повишение до 9,84 лв./MВтч (увеличение с 0,60 лв./MВтч или 6,49%).

Наличието на такси в подобни размери противоречи на европейските директиви за създаване на Единен енергиен пазар и на практика намалява конкурентноспособността на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД на свободния пазар.Действащия пазарен механизъм създава условия за неравнопоставеност между отделните производители на електрическа енергия, които въпреки въвеждането на ефективен борсов пазар не могат да бъдат преодолени без промяна в общия пазарен модел и създаване на механизми за компенсиране на различните групи производители. Тези промени са свързани с актуализиране на действащата енергийна нормативна рамка.

На 29.03.2019 г. „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД подаде заявление до регулаторния орган КЕВР, свързано с промяна на цената за продажби на регулиран пазар за новия регулаторен период, започващ на 01.07.2019 г., като заявихме квота за продажби на обществен доставчик възлизаща на 3 960 000Мвтч при еднокомпонентна цена на активната ел.енергия в размер на 147,87 лв./Мвтч.  

Заедно със заявлението за утвърждаване на цена за регулаторния период 01.07.2019 г. – 30.06.2020 г. дружеството подаде и искане за компенсиране на разходи като част от критичната инфраструктура в енергетиката на основание чл. 35, ал. 2, т. 4 от Закона за енергетиката възлизащи общо в размер на 499 270 хил.лв.

В резултат на причините описани по-горе, дружеството отчита значителен размер на задълженията. Дружеството е пряко засегнато от новите изисквания на Европейския съюз , заложени в приетото Парижко споразумение, както и от процесите, свързани с увеличаване дела на чистата енергия и предстоящото обединение на енергийните пазари, отбелязват от централата. „Тези обстоятелства са индикатор за наличие на несигурност относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Единствено с подкрепата на „БЕХ“ ЕАД, който потвърждава своята финансова и оперативна подкрепа за „ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД, съобразно приетата национална стратегия за развитие в електроенергетиката са свързани очакванията ни за продължаване на оперативната дейност и прилагане на принципа за действащо предприятие“, е записано в доклада.

ТЕЦ „Марица Изток 2“ успява да осигури необходимите емисионни квоти и да работи благодарение на сключените договори с БЕХ, с които държавният холдинг поема разходите за осигуряване на парниковите квоти за дъщерната фирма. Това увеличи значително задълъженията на държавната въглещна централа над 462. 355 млн. лв..Поради невъзможност на централата да изплати лихвите до края на 2018 г. , след консолидация на кредита към БЕХ тое е увеличен и вече надхвърля 484. 973 млн. лева. Според споразумението с БЕХ този дълг трябва да Бъде изплатен до края на 2023 г.

„Във връзка с влошеното финансово състояние на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и в изпълнение на решение по т. I.3. от Протокол № 5-2019/29.01.2019 г. Съвета на директорите на „БЕХ“ ЕАД и решение по т. 9 от Протокол № 5/29.01.2019 г. между „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД (в качеството на Купувач) и „Български Енергиен Холдинг” ЕАД (в качеството на Продавач) беше сключен договор за покупко – продажба на квоти за емисии на парникови газове № 10-2019/30.01.2019 г.

Съгласно условията на договора Продавачът продаде на Купувача, 8 600 000 (осем милиона и шестстотин хиляди) тона европейски квоти за емисии на парникови газове от вида „EUA” на стойност 359 530 963,16 лева без ДДС (431 437 155,79 лева с ДДС). На БЕХ ЕАД бяха изплатени 24 247 437,05 лева, представляващи дължим ДДС за доставени квоти през мес. 01.2019 г., останалата сума е дължима до 30.06.2019 г. Очакванията се след приключване на процедура по възстановяване на данъчен кредит по ДДС да бъде заплатена част от дължимата сума към БЕХ ЕАД, а останалото задължение да бъде новирано като търговски заем“, обясняват от ТЕЦ „Марица Изток 2“.

Предвид ключовото значение на централата за енергийната сигурност и позиционирането и като важен фактор в сферата на енергетиката и необходимостта за гарантиране на финансовата й стабилност през месец януари 2019 г. беше проведена съвместна среща на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и „Български енергиен холдинг“ ЕАД с Генерална дирекция „Конкуренция“ в Европейската комисия в Брюксел, на която беше обсъдена необходимостта от увеличаване на капитала на дружеството съобразено с пазарните условия, така че това да не доведе до нарушаване на европейските норми.          

Предвижда се увеличаване на капитала с 298 113 хил. Евро(583 058 хил. лева) чрез капитализиране на дълг. Очаква се положително становише на Европейската комисия, с което ликвидността на дружеството ще бъде значително подобрена.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща