Доставчикът от последна инстанция ще осигурява електроенергия за клиентите си по борсови цени

Новата методика за ДПИ променя коренно досегашния модел

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
874
article picture alt description

От средата на тази година ситуацията на електроенергийния пазар ще бъде различна - на 1 юли всички малки компании в България вече ще са част от свободния пазар. Клиентите, които не са избрали доставчик - търговец на свободния пазар от 1 юли ще се снабдяват с електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция (ДПИ).

Отпадането на задължението на енергийния регулатор да определя разполагаемост за всеки производител от една страна, на настоящите типовите договори, гарантиращи преходния период от октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г. от друга и недостатъците при досегашното ценообразуване на енергията на ДПИ наложи КЕВР да променя начина на формирането им и да го обвърже с цените на свободния пазар. По своята същност това означава и реализиране на пълната либерализация на пазара на електрическа енергия на едро.

Какво е ДПИ?

Доставчиците от последна инстанция (ДПИ) трябва да снабдяват с електроенергия (или с природен газ) тези клиенти, които не са избрали друг доставчик. Или, ако или избраният от тях доставчик не извършва доставка по независещи от клиента причини - например, обявяване на доставчика в несъстоятелност или ликвидация, отнемане на лицензия или друго събитие, довело до временно или трайно преустановяване на доставката на електрическа енергия.

Функциите на ДПИ лицензиантите според Закона за енергетиката са:

- лицензиант за дейността обществена доставка на електрическа енергия - за клиентите, присъединени към електропреносната мрежа в лицето на НЕК ЕАД;

- лицензианти за дейността снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител - за клиентите, присъединени към съответната разпределителна мрежа, за територията на действащите лицензии за обществена доставка и снабдяване от краен снабдител (тоест - EVN Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България, ЕНЕРГО-ПРО Продажби и ЕСП Златни пясъци).

До средата на юни 2015 г. ДПИ бяха длъжни да купуват необходимата за потребителите си електрическа енергия само от Обществения доставчик (НЕК ЕАД). Впоследствие получиха право да сключват сделки за закупуване на електрическа енергия за своите клиенти и по свободно договорени цени. Цената на електроенергията се определя по методика, одобрена от КЕВР.

При преминаване от регулирания към свободния пазар доставчикът от последна инстанция трябва да гарантира, че клиентите няма да останат без електроенергия. В подобна ситуация ще попаднат от 1 юли 2021 година всички небитови клиенти на ниско напрежение, които не са успели да се преориентират към търговец на свободния пазар.

Небитовите потребители, присъединени към мрежа ниско напрежение са около 300 хиляди малки потребители от стопанския и обществения сектор с общо годишно потребление от 4.5 млн. МВтч. Сред тях са училища, болници, детски градини, фирми от сектора на услугите като фризьорски салони, шивашки и обущарски ателиета, адвокатски кантори. След преминаването им към свободния пазар на регулиран пазар ще останат само битовите потребители (домакинствата) с годишно потребление близо 10,5 млн. МВтч електроенергия.

Досега

Излизането на малките компании и обществени организации, потребители на ниско напрежение на свободния пазар бе регламентирано с промените в закона за енергетиката от 2020 г. Според тях, ако до 30 септември 2020 г. включително небитов клиент на ниско напрежение няма сключен договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени, доставката на електрическа енергия ще се извършва от досегашния му доставчик - крайния снабдител, но вече като търговец на ток. Доставка на електрическа енергия се извършва на базата на сключен типов договор с клиентите. Образците бяха одобрени и публикувани от КЕВР.

Типовият договор уреждаше правата и задълженията на страните, условията за доставка на електрическа енергия и прекратяването на договора с възможен максимален период на действието бе е от 1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г.

До сключването на типовия договор доставчикът, в лицето на крайният снабдител осигуряваше доставката на електрическа енергия, при условие, че клиентът заплаща навреме всички дължими суми във връзка с доставката. ДПИ пък обявяваха предварителна цена, по договорите с клиентите си.

Промяната

Остава правилото, според което от 1 юли 2021 г. клиентите, които не са избрали доставчик - търговец на свободния пазар, да се снабдяват с електрическа енергия (според закона за енергетиката) именно - от ДПИ.

Преди дни обаче Комисията за енергийно и водно регулиране обяви нова методика за определяне на цените на електрическата енергия на ДПИ.

С въвеждането й доставчикът от последна инстанция ще осигурява необходимите количества електрическа енергия за снабдяване на крайните клиенти чрез сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени с други търговски участници при спазване изискванията на закона за енергетиката и правилата за търговия с електрическа енергия.

Новата методика променя коренно досегашния модел. Доставчикът от последна инстанция вече няма да обявява предварителна цена, а постигнатата постфактум, според обяснението на директора на дирекция "Електроенергетика и топлоенергетика" в Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски.

"Първо ще спрем изкуственото търсене на скъпа енергия, тъй като до момента надценката на ДПИ зависи от покупната цена на енергията, каза той в отговор на въпрос на dir.bg и 3eNews . Сега (в новата методика) тя е регламентирана и е обвързана с борсовата цена и не зависи от това на каква цена са я закупили доставчиците от последна инстанция", каза той.

Младеновски обясни и какво ще се промени за клиентите. "Има точен, ясен регламент как точно се определя цената за всеки месец. Тя не зависи от доставчика. Зависи изцяло от постигнатите борсови цени. По този начин се гарантира една и също цена на всички ДПИ-та на територията на страната. Както търговците гарантират, дават едни и същи цени на активната енергия независимо къде е разположена и на какво напрежение е присъединен клиента. В същото време на комисията възможност пълен контрол за цената на ДПИ-то, защото към момента всяко едно ДПИ си ценообразуваше, както иска, купуваше си откъдето си иска и комисията нямаше лостове за контрол над тази цена. Не ,че в момента има лостове да я контролира дали е по-висока, или по-ниска. Просто комисията има възможност да провери дали е правилно ценообразувана", каза още Пламен Младеновски. По думите му, по този начин се прави опит да се обвърже цената на ДПИ с тази на пазара, така че "да я направим близка до тази, която биха получили ако сключат договор с търговец. Разбира се, че ще е на "борса плюс". Разбира се, ще е по-висока. Няма как, тъй като по директива цената на ДПИ трябва да е най-високата на пазара", допълни той.

По-рано в рамките на обсъждането в КЕВР на новата методика директорът от КЕВР направи още едно уточнение. "Не се обявява предварително цена, а се постига постфактум", освен това "ясно е разписано, че цената е почасова". "Тоест тя зависи от профила на потребление на електрическа енергия, така, както е на свободния пазар. "Все пак да не забравяме, че енергията за ДПИ e част от свободния пазар", мотивира се той и даде пример, че един клиент, който потребява електрическа енергия само в пиковите часове не е равнопоставен на друг, който потребява само нощем, или само в събота и неделя, когато енергията е почти два пъти по-евтина.

"Тук е следван много ясно принципа на свободния пазар и енергията би следвало да се фактурира по цени, постигнати на борсата", тоест следвайки тенденцията на свободния пазар. Иначе наблюдаваме изкривявания в момента, при които на някои клиентите с преобладаващ пиков товар им е по-изгодно да стоят на ДПИ, отколкото да намерят търговец", обясни Младеновски.

По думите на председателя на работната група, в проекта на методиката, който предстои да бъде приет окончателно на 29 юни тази година, остава сегашната постановка "закупуване на енергия с двустранни договори между търговските участници". Право на ДПИ е да купуват електроенергията "откъдето пожелаят".

Цената от ДПИ

Според новата методика, средната продажна цена на електрическата енергия, предназначена за продажба на клиенти от ДПИ се образува от:

средната продажна цена на електрическата енергия, в лв.за MWh;

цената на електрическата енергия на пазара ден напред за съответния час, в лв. за MWh;

цената за недостиг на балансиращия пазар за съответния час, в лв.за MWh;

компонента за дейността "доставка на електрическа енергия от ДПИ", в %.

Самата компонента е в размер на 5 % и трябва да покрива разходите и възвръщаемостта за дейността.

По този повод Младеновски обясни, че "Цената на ДПИ ще е по-висока от тази, която търговецът би дал на потребителите с 5-6 до 10 %, но може би ще е по-ниска от тази, която се плаща сега на ДПИ".

Никой не може да каже дали тази методика ще се запази и при следващия етап на либерализацията. Искаме да видим как ще работи в този си вид методиката и при необходимост може да претърпи нови промени.

Припомняме, че освен средната продажна цена, ДПИ фактурира на крайните клиенти и цени за мрежови услуги и за задължения към обществото, както и всички други нормативно определени данъци и такси, включително акциз и данък добавена стойност. Предвижда се доставчикът от последна инстанция да може да предлага различни тарифни структури на своите клиенти, да изготвя графици за тези, които не могат, или не искат да подават ежедневни товарови графици.

Експерти определят новата методика като по-справедлива. Дали тя ще се запази и при последващия етап на либерализация, тоест излизането на пазара на домакинствата, както стана ясно от думите на Пламен Младеновски е трудно да се прогнозира.

"Никой не може да каже дали тази методика ще се запази и при следващия етап на либерализацията. Искаме да видим как ще работи в този си вид методиката. При необходимост може да претърпи корекции", обясни той.

Текстът е публикуван първо в dir.bg

Още по темата: Цената на енергията на ДПИ няма да се обявява предварително. Ще се определя в края на периода

КЕВР ще обсъди проект на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчик от последна инстанция

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща