Когато гората заговори след поредния случай на сеч

Сигнали за незаконен дърводобив гражданите могат да подават на мобилната апликация „Спаси гората“, сигналите постъпват директно като сигнал в звено към телефон 112

Климат / Анализи / Интервюта
Рая Лечева
1312
article picture alt description

Ако горите говорят, ще ни разкажат много за своите проблеми, които са преди всичко лошото управление и незаконните сечи. Опитите за унищожаване на горите продължават всеки ден, в събота се проведе втори протест на граждани срещу изсичането на половин вековна борова гора в местността Коджа тепе и Горна трака във Варна. Тя е създадена с цел да предпазва града от свлачища и ерозия, но под претекст, че смяната на предназначението на терена за строителство е предвидено в Общия устройствен план, сега са изсечени 4 дка гора безвъзвратно.

Гората се променя. Живеем във времена на интензивни климатични промени, които оказват все по-силно влияние върху нашето ежедневие и е задължително все попее да мислим за нейното опазване. Климатичните промени ясно се усещат и от горите, които са най-големият склад на въглероден диоксид на Земята след океаните. Затова интелигентното управление на горските екосистеми е изключително важно както за хората, така и за околната среда.

България е сред държавите с най-много гори в Европа. Те покриват една трета от територията на страната и повечето са с естествен произход. Само около 4% от тях са се запазили като “девствени гори”, неповлияни от човешка дейност. Горите на България имат ключова роля за предотвратяване на ерозията и опазването на източниците на 3,4-те милиарда куб.м. вода, използвани за водоснабдяване, в земеделието и рибарството, за производствени и енергийни цели. Горите са убежище за популациите на 43 световно застрашени видa животни и растения. Българските гори са място за отдих и туризъм и предоставят икономически и социални ползи за хората.

Незаконните сечи в България са около ¼ от общия дърводобив

За съжаление обаче, годишният обем на незаконната сеч в България достига 2,4-2,7 млн. плътни куб. м. или между 1/4 и 1/3 от общия добив. Това се отбелязва в анализа на природозащитната организация WWF върху незаконния дърводобив у нас, представен официално през 2018 г. Той разкрива различните схеми за незаконен дърводобив, обхващащи периода от маркирането на дърветата за сеч до продажбата и извозването на добития дървен материал. Основните незаконни дейности са свързани с отсичане на дървета без печат, извършване на сечи без разрешително, транспортиране на дървесина без съответния документ, както и манипулиране количеството и качеството на добития материал.

Най-големият проблем е, че по документи всичко е законно, но това, което е изсечено напрактика е незаконно добито, коментира пред 3eNews Нели Дончева, главен експерт на практика „Гори“ във WWF.

За всякакви сигнали за незаконен дърводобив гражданите могат да подават на мобилното приложение Спаси гората, което е разработено от WWF, но чисто идейно е подкрепено и от Изпълнителната агенция по горите. „Мобилната апликация, която изработихме може лесно да се ползва от всички граждани. Разхождате се в една гора, може да се локализирате да видите има ли издадено позволително за сеч и да видите с какви параметри е то. Може да се окаже, че има позволително, но да е изсечено много повече отколкото пише в позволителното. Това е проблем.“, разказва Нели Дончева. По отношение на приложението имаме някакво сътрудничество с Изпълнителната агенция по горите. Сигналите, които се изпращат от хората със съмнение за незаконни сечи постъпват в специално звено към тел. 112 по електронен път не чрез позвъняване, по електронна поща, до която имат достъп горски специалисти и те знаят към кого да го насочат, обясни Дончева.

Изземване на чакъл и пясък по коритата на реките

Кои са още проблемите на гората? След незаконните сечи, от които страда гората, много важни са дейностите по залесяване. Залесяването е друга важна дейност, която природозащитните изпълняват в горите. От много години работят по възстановяване на по-редки горски хабитати, каквито са крайречните гори, те са по-уязвими, много малко са останали от тях в България, по-малко от 1% от естествените крайречни гори са се запазили. Те са били унищожени в миналото с цел земеделие, производство на земеделска продукция, някои са били изсечени и на тяхно място е било залесявано с бързорастящи върби и тополи най-често хибридни видове за по-бързо производство на дървесина. Но те не могат да предоставят екосистемните услуги и функции, които изпълнява една крайречна гора. Унищожени са също и продължат с друга вредна практика изземване на чакъл и пясък по коритата на реките. Тази изключително вредна практика в момента е много разпространена. Изземва се пясък и чакъл, изгребва се от коритата на реките. Такъв пример е река Марица, поради което нивото на подпочвените води пада драстично  надолу. Това освен че има ефект върху пресушаване на кладенците на хората в съседните населени места, повлиява върху състоянието на вековните гори, които изсъхват и изчезват.

Какво се крие зад почистването на речните корита от паднали дървета

Друга вредна практика в реките, която влияе на горската растителност е свързана с почистване на речните корита от паднали дървета. Ако става въпрос за дървета, които наистина са паднали и се намират в речното корито, добре. Само че тази практика, за съжаление, е опорочена и в момента се очиства крайречната растителност, вземат се хубавите и здрави дървета, за да реализира фирмата някаква печалба, а тези, които представляват опасност и се намират в средата на реката или речното корито, затлачват отпадъците и продължават да си стоят там, обяснява Дончева.

Що се отнася до чашките на язовирите, горите върху стръмни склонове имат т.н. retention функция, функция по намаляване на водния оток и разрушителната сила на поройните води, затова трябва там да се запазва гората в едно добро състояние без да има интензивни сечи, за да не се създаде възможност за възникване на ерозия и тези поройни течения да минат безпрепятствено и да повличат след себе си паднали дървета, мъртва маса и т.н.

Проблемът с масово изграждане на мини ВЕЦ

Други примери за вредни практики в горите са свързани с масовото изграждане на мини ВЕЦ, които променят водния режим, а крайречните гори са много свързани с режима на водата, с хидрологията на една река. Особено мини ВЕЦ, които се построиха къде законно къде незаконно, но разрушават крайречните гори заради промяна в характеристиките на водното течение и водното ниво. Това е свързано с изграждане на инфраструктура в реките, всяка една инфраструктура създава бариера за преминаване по течението на реката. Представете си как рибите ще преминат, за да прескочат над ВЕЦ-а. По същия начин това влияе на нивото на подпочвените води, което е от пряко значение за доброто състояние на крайречната растителност.

Едно от безумията са т.н. рибни проходи, които са неделима част от един ВЕЦ. Ако видите реално, рибният проход прилича на едно сухо стълбище, как да минат рибите. Това се прави за инвеститорите, които печелят на гърба на всички останали на цената на водните, рибните и горските ресурси на България.

Колко е важно гората да има сертификат

Една от целите да се постигне добро и интелигентно управление на горите е да се насърчат собствениците на гори в България да предприемат мерки по сертифициране на горите си по системата FSC. В момента почти 55% от горите в страната са сертицирани по FSC- стандартът за устойчиво и природосъобразно управление на горите. Това са 2,4 млн. ха от всички гори у нас, които са 4,1 млн. ха. Това е международна сертификационна система (Forest Stewardship Council) или на български Съвет за стопанисване на горите. Тя се прилага повече от 25 години в цял свят. Чрез прилагане на FSC горската сертификация се осъществява баланс между екологични, социални и икономически функции на горите. От сертифицираните гори 99% са държавните гори.

В момента има само 2 сертифицирани общински гори – в Копривщица и Приморско. Много малко са сертифицираните частни гори, в района на Родопите.

В тези гори се обръща сериозно внимание на горите във фаза на старост, управлението на горите около водните течения, на баланса между икономическите, екологични и социални функции на горите.

За ползите от FSC горската сертификация при предотвратяване на нерегламентирани дейности в горите може да научите от:

FCS горската сертификация ограничава незаконните дейности в горите (3e-news.net)

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща