ICGB финализира успешно обществената поръчка за избор на инженер-консултант за газовата връзка с Гърция

Изборът на инженер-консултант е една от трите ключови процедури за реализацията на проекта; Обединение с българско и чуждестранно участие ще отговаря за контрола и реализацията на газопровода IGB

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
1573
article picture alt description

Проектната компания ICGB финализира успешно обществената поръчка за избор на инженер-консултант за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция – България. След провеждане на открита процедура комисията, сформирана от възложителя, излъчи консорциум „ТИБЕИ“ за изпълнител на проекта, съобщиха от ICGB.

 

Ролята на инженер-консултанта е ключова за управлението и контрола на реализацията на проекта IGB във фазата на подготовката и изпълнението на строителния процес. Ангажиментът включва оказване на съдействие на възложителя за реализацията на проекта по време на строителството до момента на пускане на газопровода в експлоатация, както и управление на всички свързани с проекта основни договори - включително договора за доставка на линейни тръби и договора за възлагане на работното проектиране, строителството и доставки.

 

Изборът на инженер-консултант е осъществен чрез прилагане на показателите и методиката за оценка, зададени от ICGB, като спечелилият консорциум е предложил икономически най-изгодната оферта по критерия най-добро съотношение качество/цена.

 

Предложението на „ТИБЕИ“ включва най-икономичната цена за основния пакет услуги -5 670 000,00 евро. Консорциумът е обединение от чужди и български компании, като негови членове са: ТРАКТEБЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ С.А (Белгия), ТРАКТEБЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ С.р.л. (Италия), ИНТБЕР ГМБХ (регистрирана в Австрия), ИПСИЛОН КОНСУЛТ ЕООД (България) и БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД (България).

 

Изпълнителният директор на ICGB от българска страна Теодора Георгиева изрази удовлетвореност от успеха с финализирането на ключовия търг, който обезпечава управлението на строителството по възможно най-професионалния и ефективен начин.

 

Това е една от най-важните стъпки, които обезпечават реализацията на проекта IGB. Изборът беше изключително важен, защото инженер-консултантът е ключова фигура за проекта. Успешното приключване на тази процедура ни доближава до начало на строителните дейности по газопровода“, изтъкна Георгиева. Изпълнителният директор от гръцка страна Константинос Караянакос заяви увереност, че в лицето на избрания подизпълнител проектната компания ще има възможност да прилага най-добрите инженерни практики при управление на проекта чрез външен консултант, избран по обективен и прозрачен начин. „Това несъмнено ще допринесе за успешното финализиране на интерконектора съобразно прогнозирания график и спазвайки предвидения бюджет“, допълни той.

 

Откритата процедура беше обявена още в края на 2017 г., но поради обжалвания беше спряна за период от около 10 месеца.

 

През септември 2018 г. дванадесет фирми и обединения подадоха оферти за участие в процедурата.

Оферти подадоха следните участници:

 

 1. МГВ Консултант

 2. TECHINT – COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.p.A. & TECHFEM S.p.A.

 3. Enereco S.p.A.

 4. TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.

 5. C&M-Asprofos-S Energy-Miks

 6. Консорциум Consult Eurogas

 7. Консорциум „РИНА“

 8. ILF Beratende Ingenieure GmbH

 9. Консорциум „ТИБЕИ“

 10. T&T SISTEMI SRL

 11. VN gazoprovod Greece-Bulgaria

 12. Association JV Interconnector 2018

В резултат на прегледа на съответствието на участниците с изисквания на документацията за обществената поръчка и критериите за подбор, до оценка на офертите бяха допуснати:

 

 1. Enereco S.p.A.

 2. TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.

 3. C&M-Asprofos-S Energy-Miks

 4. Консорциум „ТИБЕИ“

На сайта на проектната компания са обществено достъпни решението, протоколите и докладите на комисията, с което е осигурена пълна прозрачност на действията по допускане, оценка и класиране.

 

Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя на обща сума от 8,45 млн. евро без ДДС.

 

Проектната компания изказва благодарност на всички участници за участието в процедурата, за подадените оферти, изразения търговски интерес и постигнатото добро ниво на конкуренция.

 

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация DEPA S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%).

В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД следва да бъде собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB се проектира да се свърже с гръцката национална газопреносна система в района на гр. Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на гр. Стара Загора. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/година в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/година, като следва развитието на пазара и по този начин позволявайки обратно подаване (от България към Гърция) с допълнително изграждане на компресорна станция. Налице е подписан Меморандум за разбирателство между „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД и TAP AG относно съвместни действия във връзка с бъдещо свързване на газопровода IGB и с Трансадриатическия газопровод.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща