Как работи електроенергийната борса в България

Основният фактор за формирането на борсовите цени са търсенето и предлагането, търгуването става през независими платформи и борсовият оператор не участва пряко в процеса.

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
4717
article picture alt description

Свободният пазар на електрическа енергия и през тази година ще бъде подложен на промени. Както бе обещано, след натиск от работодателски организации, с промени в енергийния закон на борсата ще бъдат извадени и производителите на електроенергия над един МВт. Междувременно атаките срещу високите цени на енергийната борса, търговците на електроенергия и електроразпределителните дружества не само продължават, но дори се засилват. Темата за цените на електроенергийната борса например периодично „избухва“. Тя обикновено е съпроводена със заплахата, че електроенергията за населението ще поскъпне, въпреки че подобни твърдения нямат основание. В началото на годината темата за „спекулации“ на енергийната борса беше сред водещите новини.

 

Затова екипът на 3e-news започва публикуването на поредица статии, които да покажат неутрално и експертно как работи Българската независима енергийна борса /БНЕБ/, кои фактори – външни и вътрешни -оказват влияние върху борсовите цени, какви са особеностите на българския пазар на електрическа енергия и какъв е ефектът им върху борсовата търговия, както и да направим сравнение на ценовите тенденции на българския пазар и пазарите в региона и в ЕС.

 

В средата на януари Министерство на енергетиката и КЕВР обявиха три мерки за стабилизиране на пазара на електрическа енергия - предлагане на по-голямо количество електроенергия на БНЕБ в сегмента „Пазар Ден напред“ от страна на трите дружества в състава на БЕХ (ТЕЦ „Марица Изток 2“, НЕК и АЕЦ „Козлодуй“), въвеждане на нови стандартизирани профили от страна на трите електроразпределителни предприятия, така че да се предлагат и продукти, които биха били интересни за пазара; обединение на пазарите на Югоизточна Европа. В тази си част предложението касае премахването на т.нар. експортна такса, която се заплаща върху изнесените количества електроенергия.

 

През март, когато се отваря сезонът за внасяне на предложенията на енергийните дружества в КЕВР за новия регулаторен период, ще бъдат поставени отново старите въпроси: намаляване на цената „задължение към обществото“ и волатилните цени на енергийната борса. Остава, разбира се, да се види този път какви ще са използваните похвати.

 

България е последната страна в ЕС, в която пазарът на електроенергия не е напълно либерализиран. Като част от либерализацията на пазара, обявена през далечната 2004 г., започнала бавно и постепенно през 2007 г., е и Българската независима енергийна борса (БНЕБ). В момента по официални данни на КЕВР 68% от пазара е свободен, а 38% - регулиран на база произведена електроенергия, отчитайки ефекта на нето износа.

 

Цените за пазарната зона на България се изчисляват в съответствие с възприетите правила и срокове в пазарното обединение MRС. MRC (Multi Regional Coupling) е пазарно обединение, част от което е и пазарната зона на България. Цените на българската пазарна зона се изчисляват заедно и едновременно с тези на Испания, Португалия, Франция, Германия, Италия, Австрия, Словения, Белгия, Холандия, Дания, Норвегия, Финландия, Швеция, Литва, Латвия, Естония, Полша, Великобритания и Хърватия.

Българската независима енергийна борса (БНЕБ) участва в проекти за пазарно обединение на пазарите „Ден напред“ с Македония, Гърция и Сърбия и Хърватска, както и в европейския проект за обединение на пазарите „В рамките на деня“-XBID.

За да се случат пазарните обединения са необходими ключови промени като премахване на експортната (5.03 евро / МВтч) и импортна такси (5%) и увеличение на преносните капацитети между Румъния и България за да се постигне ефекта на сливане на пазарите и стабилизиране на цената на ден – напред.

Изчисляването на цените за пазарната зона на България става в съответствие с възприетите правила и срокове в MRС посредством алгоритъм EUPHEMIA. Всяко забавяне в една от пазарните зони, част от MRС–обединението, се отразява на всички останали пазарни зони, включително и на българската.

 

Общоевропейският алгоритъм EUPHEMIA се използва за изчисляване на цената и количество на базата на свободен капацитет за пренос ( Available Transmission Capacity) на територията на Европа, който е част от Европейската стратегия за единен енергиен пазар.

 Платформите, които се използват за търговия на различните пазарни сегменти, оперирани от БНЕБ ЕАД, са наети от борсовия оператор и той не участва пряко в тяхното развитие и усъвършенстване. Компаниите разработчици (Nord Pool за пазари „Ден напред“ и пазар „В рамките на деня“ и Trayport за Централизирания пазар за двустранни договори) се грижат за сигурната и безпроблемна работа на трите търговски платформи.

 

Три са основните сегмента за търговия на БНЕБ – Пазар в рамките на Деня, Пазар Ден напред и Централизиран пазар за двустранни договори. Каквито и да са цените или количествата, борсата е платформа за търсене и предлагане. Факт е, че количествата, предлагани на енергийната борса, нарастват.

 

Пазар Ден напред

Енергийната борса (БНЕБ) е създадена преди четири години (януари 2014 г.) първоначално като дружество от състава на БЕХ, а впоследствие бе придобита от Българската фондова борса (БФБ).

 

Първи заработи сегмента „Пазар Ден напред“, който се смята за референтен по отношение на търгуваните количества и постигнатите ценови нива на свободния пазар. 

Първата борсова сесия беше проведена на 19 януари 2016 г., с ден на доставка 20 януари 2016 г.

Според първия доклад за пълен месец – февруари 2016 г. , най-висока постигната цена е 117,03 лв. /MWh, а най-ниска 0,00 лв./MWh.

Общият търгуван обем тогава е бил 139 122,30 MWh, а броят на търговските участници – 24.

Две години по-късно, през януари 2018 г. най-високата цена, постигната на борсата, е 298.95 лв. /MWh, а най-ниската – 19.62 лв./MWh. Средно претеглената, която липсва в първите отчети, е 134.08 лв. /MWh.

Общо търгуваният базов обем за януари тази година е 724 572.7 MWh, а броят на търговските участници е 73.

 

Пазар В рамките на деня

Това е пазар тип непрекъсната търговия (Continuous Trading), на който се търгуват часови и блокови продукти със срок на доставка през следващите 24 часа. Крайният срок за търговия е един час преди началото на доставката. Минималното търгуваното количество е 100 kW с ценова стъпка 0,10 ЕUR/MWh.

При старта на Пазара в рамките на деня беше обявено, че веднага след основната подготовка ще започне и създаване на възможност за свързване на ERP системите на търговските участници с търговската платформа, администрираща търговията в рамките на деня, което цели оптимизиране на търговията и допускане на автоматично офериране.

 

БНЕБ ЕАД даде старт на пазар „В рамките на деня" на 11 април 2018 г., но, според експерти, все още е рано за пълен анализ, поради недостатъчно натрупване на данни. Прегледът на данните за пазара сочат, че средно претеглената цена през април 2018 г., когато за пръв път е включена в месечния отчет, е 67.77 лв./MWh, а общо търгуваният базов обем е 1 875.50 MWh.

 

Цената през януари 2019 г. нараства до 97.27 лв./MWh. Общо търгуваният базов обем е от порядъка на 22 354.0 MWh (намалява с 11.7% спрямо декември 2018 г.).

Пазарът в рамките на деня е опция за търговските участници за изчистване на небалансите преди балансиращият пазар и се използва за изчистване на непредвидимости в прогнозите обикновено на ВЕИ, осигуряване на заместваща енергия при аварийни спирания и оптимизация на отклоненията.

 

 

Централизиран пазар за двустранни договори

Централизираният пазар за двустранни договори е по-специфичен. В този сегмент могат да бъдат проследени предложенията за по-големи количества за доставка итърговия с електроенергия за дълъг период от време (3,6,12 или повече месеци) с физическа доставка. Това е най-важният сегмент т. к. осигурява предвидимост на цената и сигурност на приходите за продавачите (производителите) и стабилност на разходите за купувачите (търговци и крайни клиенти).

С времето от март 2018 г., когато са налични данни за първият отчет до януари 2019 г. на този пазар се наблюдава интересно развитие.

 

Този пазар дава ясна представа за възможностите за планиране от страна на българските компании, а не толкова на играчите на пазара. За сравнение, през април 2018 г. общо доставените количества са 919 656 MWh при средно претеглена цена от 72.75 лв. за MWh. Общо изтъргуваните количества са 403 200 MWh при средно претеглена цена от 72.16 лв. за MWh.

Данните за януари тази година сочат за общо доставени количества от порядъка на 1 620 631.2 MWh при средно претеглена цена от 89.52 лв. за MWh. Общо изтъргуваните количества съответно са в обем от 1 459 417.0 MWh при средно претеглена цена от 98.77 лв. за MWh.

 

Развитието на пазара на електрическа енергия през 2018 г. бе в основата на нормативните промени. В резултат бяха поставени основите за премахване на „единствен купувач“. Преференциалните цени по дългосрочните договори (основно ВЕИ и когенерации) бяха заменени с премия за производители с 4 MW инсталирана мощност. Електроразпределителните дружества получиха възможност да купуват технологичните си разходи на борсата.

 

В рамките на кръгла маса в началото на месец февруари председателят на енергийния регулатор Иван Иванов, както и търговците на електроенергия отчетоха, че изминалата година, както и първият месец от настоящата се характеризират с висока волативност на цените. Като една от причините бе посочена ниската ликвидност на борсата. В основата обаче са господстващото положение на дружествата от групата на БЕХ, цената на въглеродните емисии и наличието на регулиран пазар. От не по-малко значение е и наличието на експортна такса. Сега предстои да бъде направена първата стъпка – изваждането на борсата на производителите с инсталирана мощност над 1 MW, а последващите стъпки са в зависимост от политическите решения, свързани с пълното либерализиране на пазара от една страна и с намирането на баланс между вижданията на търговците за развитието на борсовия пазар, от друга.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща