Излизане на не-битови потребители на НН на свободен пазар: снабдяването е гарантирано от досегашните снабдители за поне година напред

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1837
article picture alt description

Анализ на Института за енергиен мениджмънт

Излизане на не-битови потребители на НН на свободен пазар: снабдяването е гарантирано от досегашните снабдители за поне година напред

Както писахме в предходна публикация, в сила от края на юни са изменения и допълнения на Закона за енергетиката (ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 26.06.2020г.), които скоро ще изведат по нормативно-административен път не-битовите потребители на ниско напрежение от регулиран на свободен пазар.

Какво предвиждат законовите промени?

Съгласно приетите текстове (основно §14, 15 и §18 от ПЗР към ЗИД на ЗЕ) не-битовите (стопанските) клиенти на ниско напрежение от 1 октомври тази година ще трябва да ползват електроенергия на свободнодоговорена цена. Тоест, за тези клиенти Комисията за енергийно и водно регулиране ще утвърди регулирани цени за снабдяването с електрическа енергия от Краен снабдител само за периода 01 юли 2020 – 30 септември 2020 година, след което доставката за тях няма да бъде прекъсвана, ще продължи, но от различен доставчик по различни цени – от търговец на либерализирания пазар или в краен случай – от доставчик от последна инстанция.

Какво става, ако до 01.10.2020 г. не-битов клиент на НН не е успял да си намери търговец?

В случай, че до 30 септември 2020 г. вкл. не-битов клиент на НН не е сключил договор с търговец на електрическа енергия по свободнодоговорени цени, доставката на електрическа енергия няма да бъде прекъсната – за нея ангажимент ще поеме досегашния му доставчик – Крайния снабдител, но вече в качеството му на титуляр на лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 5, тоест – лицензия за търговия.

При какви условия ще се извършва доставката в този случай?

Измененията на закона предвиждат този тип доставка да е за преходен период – най-рано от 1 октомври 2020 г. и максимум до 30 юни 2021 г. – като търговските взаимоотношения ще се реализират на базата на сключен типов договор, чийто образец трябва да бъде одобрен от КЕВР до 31 август 2020 година.

Какво ще съдържа типовият договор?

Типовият договор  ще уреди правата и задълженията на страните (краен снабдител с лицензия за търговия и не-битов клиент на НН, който още не се е прехвърлил към стандартен търговец на свободния пазар), условията за доставка на електрическа енергия и прекратяването на договора (както казахме – най-късно до 30 юни 2021 г.). В хода на обсъжданията на законопроекта отпадна изискването КЕВР да има интервенция върху цените по тези договори, а именно – да одобрява и пределната цена на доставка. В обнародваните текстове регулаторът няма да има отношение при определянето на цените по типовите договори.

В междинния етап до сключването на типовия договор, доставчикът - КС ще осигурява доставката на електрическа енергия, но при условие, че клиентът своевременно заплаща всички дължими суми във връзка с доставката.

Как ще разберат не-битовите клиенти на НН за предстоящите промени в снабдяването си?

Процедурно, щом законовите промени влезнат в сила, четиримата крайни снабдители имат 30-дневен срок да уведомят стопанските си клиенти на НН, че от 1 октомври 2020 година повече не могат да бъдат техни снабдители, както и да публикуват на интернет страниците си списък с небитовите клиенти, които от 1 октомври 2020 не могат да останат техни клиенти.

Какво се случва от 1 юли 2021?

От 1 юли 2021 година клиентите, които не са избрали доставчик – търговец на свободния пазар, се снабдяват с електрическа енергия при условията на член 95а от Закона за енергетиката, а именно – от ДПИ. До същата дата – 1 юли 2021 година – според приетите законови текстове трябва да бъде реализирана и пълната либерализация на пазара на електрическа енергия на едро.

Има ли гаранции, че електроснабдяването няма да бъде прекъснато в процеса на мигриране на не-битов клиент на НН от регулиран към свободен пазар? Да, има гаранция. Тя е дадена от законодателя чрез Крайните снабдители, които тази група клиенти добре познават.

Вероятно излизането на не-битови потребители на свободен пазар буди много въпроси, притеснения и опасения в малките стопански клиенти, предимно работещи в сектора на услугите.

Има ли, обаче, реални рискове пред този масов, държавно администриран процес, който, след излизането - по същия начин - на свободен пазар на не-битови потребители на СрН през 2012 година, представлява втора вълна на либерализацията на националния електроенергиен пазар на дребно?

В случай, че клиентът е коректен, доставките му са гарантирани за поне година напред от досегашния му Краен снабдител на регулиран пазар в една от трите му роли:

- до 30 септември – в качеството на Краен снабдител по регулирани цени;

- от 01 октомври 2020 до 30 юни 2021 - в качеството на Краен снабдител с лицензия за търговия по свободни цени;

- от 30 юни 2021 – в качеството на Доставчик от последна инстанция, което е безсрочен ангажимент на съответния лицензиант.

През целия този период, обаче, е валидно правото на клиента и е препоръчителен по-ранният избор на стандартен търговец на електроенергия на свободния пазар.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща