НАЧАЛО » анализи

БФИЕК: Очакваме удар върху енергоемките предприятия - ново поскъпване на тока и намаляване на ползваната отстъпка за зелена енергия

fb
3E news
fb
05-06-2019 10:17:00
fb

В резултат на проекта на КЕВР за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ за периода 01.07.2019 – 30.06.2020 очакваме удар върху енергоемките предприятия в няколко аспекта: ново поскъпване на електроенергията и намаляване на ползваната отстъпка за зелена енергия. Това е посочено в позицията на Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) във връзка със състоянието на пазара за електрическа енергия в България към полугодието на 2019 г. и проекта на доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ за новия регулаторен период.

От бизнес организацията подчертават, че тези фактори ще имат решаващо значение за състоянието на свободния пазар и държавната енергетика в средносрочен план. И призовават за незабавно прекратяване на изкуственото задържане на достъпни количества енергия за дългосрочна доставка на свободен пазар; увеличение на цените на регулиран пазар; компенсиране на енергинтензивната индустрия; прекратяване на нелоялното кроссубсидиране между отделните категории стопански потребители и др.

Публикуваме пълния текст на позицията на БФИЕК:

Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) обединява 34 от най-големите и енергоемки предприятия в България, които отговарят за повече от 90% от индустриалното потребление и са основната група крайни клиенти на свободния пазар за електрическа енергия в страната.

С настоящето становище изразяваме консолидираната позиция на предприятията, членуващи в БФИЕК с оглед действащото състояние на пазара за едро за електрическа енергия и очакваните ефекти от публикувания проект на доклад за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ за периода 01.07.2019г. – 30.06.2020г.

В резултат на предложения доклад очакваме удар върху енергоемките предприятия в няколко аспекта, от които ще отбележим два: ново поскъпване на електроенергията и намаляване на ползваната отстъпка за зелена енергия.

На така наречения свободен пазар и през следващата регулаторна година 15-16 Твтч ще се търгуват по защитени цени. Това е 50% от вътрешния пазар. „Спасяването“ на цените за регулирания пазар ще доведе до:

- увеличен дефицит на електроенергия за годишни договори

- ново засилване на кръстосаното субсидиране от свободния пазар към регулирания пазар.

- загуба на конкурентноспособност на предприятията

- манипулиране на цените на свободния пазар от мрежовите оператори, защото те ще купят електроенергия от свободния пазар, но на каквато и да е цена, която КЕВР им признава за разход и ги компенсира.

- цени на едро по-високи от цени на дребно

- отлив на инвестиции от българската икономика към трети страни

- загуба на икономически растеж

- невъзможност на българския бизнес да осигури по-високи заплати

- изтичане на човешки капитал към по-конкурентни икономики


БФИЕК категорично настоява за :

1. Незабавно прекратяване изкуственото задържане на достъпни количества енергия за дългосрочна доставка на свободен пазар. Спешно въвеждане на императивен механизъм за осигуряване от АЕЦ Козлодуй на приоритетни количества бандов товар с дългосрочна доставка за енергоемките предприятия в страната на централизирания пазар за двустранни договори.

2. Сделките за технологични загуби да се реализират единствено при свободно договорени цени, без компенсаторен механизъм, който да изкривява ценовите нива на пазар „Ден-напред“ на БНЕБ.

3. Спешна следваща стъпка към либерализация в съответствие с препоръките на Световната банка. Още от 1 юли 2019 г поне 30% от количествата за регулирания пазар да се набавят по свободно договрени цени. През следващата регулаторна година делът да бъде увеличен на 60% и следващата на 100%. Незабавно излизане на свободен пазар за всички стопански потребители на ниско напрежение. Прекратяване на нелоялното кроссубсидиране между отделните категории стопански потребители.

4. Категорично увеличение на цените на регулиран пазар, което да отговаря на реалната тежест от Схемата за търговия с емисии на ЕС. Необходимо е равно поемане цените на квоти емисии Со2 от всички категории крайни потребители. Наблюдава се продължаване на кроссубсидирането от АЕЦ (при нулеви емисии Со2)по отношение на битовите потребители, при определена цена от 53,90 лв./мвтч, което е далеч от пазарната цена.

5. Целесъобразно управление на производствените мощности от НЕК за покриване на товаровия профил на регулиран пазар. Предотвратяване на изкуствения недостиг на регулиран пазар, което да коства ликвидност на свободния сегмент и екстремни изкривявания на балансиращия пазар, в т.ч при функционирането на студен резерв.

6. Спешно стартиране на интегриран интрадей пазар между България и Румъния за осигуряване на ликвидност на този сегмент на свободния пазар.

7. Прекратяване прилагането на дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия.

8. Пълно освобождаване на капацитети за внос и износ на електроенергия от всички граници.

9. Компенсиране на енергинтензивната индустрия в съотвествие с европейските регламенти за:

- субсидиите за зелена енергия

- субсидиите за енергия от ВЕКП

- индиректното поскъпване на електроенергията в резултат на емисиите, купувани от ТЕЦ-овете на въглища

10. Равнопоставено участие на потребителите и производители в търговете на ЕСО за осигуряване на сигурността на електроенергийната система. Нотификация на механизмите за резервиране на електроенергийната система.

 

 

 

По статията работи:

Галина Александрова