Междуведомствени комисии ще контролират изпълнението на концесионните договори за добив на подземни богатства

Икономика / България
3E news
407
article picture alt description

Междуведомствени комисии за контрол на концесионните договори ще проверяват тяхното изпълнение заедно с експертите от Министерството на енергетиката. Това предвиждат промени в Закона за подземните богатства (ЗПБ), приети от Министерския съвет на днешното му заседание. В зависимост от броя на контролираните договори, вида на концесиите и териториалното им местоположение, министърът на енергетиката ще назначи една или повече контролни комисии. Условията и редът за тяхната работа ще бъдат уредени с наредба, която трябва да бъде приета от Министерския съвет в шестмесечен срок от влизането на закона в сила.

Концесиите за добив на подземни богатства са изключени от обхвата на Закона за концесиите, който е в сила от януари 2018 г. Това наложи промяна в нормативната уредба по отношение осъществявания от министъра на енергетиката контрол по изпълнение на концесионните договори.

Със законопроекта се отстранява несъответствие при транспонирането на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации.

Въвеждат се и имуществени санкции за търсене и проучване или добив на подземни богатства - нефт и природен газ в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, без съгласуван вътрешен план за аварийно реагиране. Глобите и имуществените санкции варират от 10 хил. лв. до 200 хил. лв. в зависимост от вида на нарушението.

Със законопроекта се уточнява и дефиницията за минен отпадък, като тя се привежда в съответствие с европейското законодателство.

Законопроектът въвежда ясни изисквания към кандидатите за търсене и проучване или за концесия за добив. Прецизирани са необходимите документи, с които се доказва изпълнението на тези изисквания.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща