ЕК представи пакет от насоки и препоръки за ускоряване на разпространението на ВЕИ

Енергетика / Зелен преход
3E news
2396
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив.

Институт за енергиен мениджмънт

Почти две години след приемането на плана REPowerEU EK предостави допълнителна подкрепа на държавите членки за по-нататъшно ускоряване на внедряването на възобновяема енергия и намаляване на вноса на руски изкопаеми горива като прие поредица от нови и актуализирани препоръки и ръководни документи за подобряване и рационализиране на процедурите за издаване на разрешения и търгове за възобновяеми енергийни източници. Тези документи ще спомогнат за прилагането на рамката на ЕС за възобновяемата енергия, като подобрят условията за бързо разгръщане на произведената в страната възобновяема енергия. Като стимулира търсенето на чисти технологии, произведени в Европа, тази инициатива ще спомогне и за засилване на конкурентоспособността на промишлеността, за повишаване на устойчивостта на енергийната система и за осъществяване на Европейската зелена сделка.

По-бързи и по-прости процедури за издаване на разрешителни

В актуализираната Препоръка за ускоряване на процедурите за издаване на разрешителни и придружаващите я Насоки EK подчертава начините за подобряване на процедурите за планиране и издаване на разрешителни за проекти за възобновяема енергия и свързаната с тях инфраструктура в ЕС. Актуализираните насоки за издаване на разрешителни предоставят примери за добри практики за по-бързи и по-опростени процедури за издаване на разрешителни, подчертават значението на цифровизацията и участието на общността, човешките ресурси и уменията и очертават как най-добре да се справят с процедурите за избор на място и мрежови присъединявания.

ЕК прие и допълнителен документ с Насоки за определяне на зони за ускорено използване на възобновяеми енергийни източници. Съгласно преработената Директива за енергията от възобновяеми източници това са места, където не се очаква разгръщането на проекти за възобновяема енергия да има значително въздействие върху околната среда и следователно необходимите процедури се ускоряват, за да се осигури бързото разгръщане на конкретни технологии. Ключови елементи за избора на такива райони са наличието на цифрови инструменти за планиране и картографиране, както и данни за капацитета на възобновяемата енергия и за потенциалното въздействие върху околната среда. В тези Насоки ЕК също така подчертава ролята на правилното ангажиране на заинтересованите страни и обществените консултации за улесняване на успешното определяне на такива зони за ускоряване.

Подобрен дизайн на търговете

Търговете играят ключова роля в разпространението на възобновяемата енергия и, когато са добре планирани, могат да подпомогнат стабилния и устойчив растеж на икономиката на ЕС. Като очертават стандартни елементи за проектирането на търгове за възобновяема енергия,  Препоръките и Насоките на ЕК ще направят тези процедури по-хармонизирани и ефективни в съответствие със Закона за промишленост с нулево нетни емисии. Препоръка и придружаващите я Насоки ще помогнат на държавите членки да разработят търгове, които отчитат цели като качество, принос към устойчивостта и екологична устойчивост. Използването на неценови критерии ще позволи да се възнаграждават проекти с по-висока добавена стойност. Това ще спомогне за развитието на европейската екосистема за производство на технологии с нулеви нетни емисии и ще гарантира, че проектите се реализират изцяло и навреме. Това е обещаващо, че преходът към чиста енергия върви ръка за ръка със силна индустриална база в Европа.

За да повиши още повече видимостта и предвидимостта за инвеститорите по цялата верига на стойността на възобновяемите енергийни източници, ЕК актуализира и платформата на Съюза за развитие на възобновяемите енергийни източници – онлайн система, в която държавите членки ще публикуват основна информация за своите тръжни графици. Тази информация следва да включва времето и честотата на търговете, продавания капацитет, планирания бюджет и допустимите технологии – съгласно изискванията на Директивата за енергията от възобновяеми източници. Платформата предоставя на дружествата единна информационна точка за всички търгове за възобновяема енергия, планирани в ЕС.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща