Одобрени са Насоки за правомощията на контролните органи за опазване на дюните и националните паркове

Предложеният анализ на нормативната уредба обобщава правомощията на различните контролни органи и взаимодействието им при установяване на административни нарушения

Климат / Климат / Екология
3E news
477
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив.

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов одобри Насоки за правомощията на контролните органи според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) и Закона за защитените територии (ЗЗТ), свързани с контрола по опазване на дюните по Черноморието и националните паркове. Документът представлява правен анализ, който цели да улесни комплексното, бързо и ефективно проследяване на всеки конкретен случай на нарушения, свързани с дюните по Черноморието и в националните паркове. Това съобщиха днес от Министерството на околната среда и водите.

При разработването му са отразени правните норми в действащото национално законодателство – основно разпоредбите на ЗУЧК и ЗЗТ, както и прилагането при опазване на дюните и националните паркове на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за местното самоуправление и местната администрация и др.

Насоките обобщават правомощията на различните контролни органи, свързани с опазването на дюните по Черноморското крайбрежие и националните паркове. Административно-наказателната дейност на отделните контролни органи съобразно правомощията им обхваща установяването на нарушения като незаконна сеч, навлизане с моторни превозни средства в националните паркове извън разрешените места, бракониерство, нарушаване на целостта на дюните и др. Дадени са насоки кои компетентни органи могат да  упражнят своите контролни функции според характера на извършеното нарушение – министърът на туризма, министърът на вътрешните работи, директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите, директорите на басейновите дирекции, директорите на националните паркове, областните управители, кметовете на общините и др. Посочени са и случаите, в които административните органи извършват съвместни контролни проверки и взаимодействието им при установяване на административните нарушения.

Направеният анализ пряко допринася за по-добър и комплексен контрол върху компонентите на околната среда – биоразнообразието, въздуха, водите, почвите, и заедно с това за осигуряване на безопасността на обществото като цяло. Чрез Насоките за правомощията на контролните органи в областта на околната среда обществеността бързо и лесно ще може да се насочи кой контролен орган да сезира при подаване на сигнали.

Предложеният анализ на нормативната уредба в Република България, която определя опазването на дюните и националните паркове, спомага и за рамкирането на условия за развитие на икономиката в хармония с околната среда – както с превантивна цел, така и за регулиране на антропогенното влияние върху природата.

Пълният текст на документа е публикуван на интернет страницата на министерството.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Климат / Екология:

Предишна
Следваща