Минимален бюджетен дефицит от 51.9 млн. лева през август отчита Министерството на финансите

Размерът на фискалния резерв към 31.08.2023 г. е 12,36 млрд. лева

Икономика / Финанси
3E news
349
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на август 2023 г. е близко до балансирано (минимален дефицит в размер на 51,9 млн. лв.), съобщи пресцентърът на Министерството на финансите.

Още по темата

Приходите, помощите и даренията по КФП към август 2023 г. са в размер на 42 475,1  млн. лв. или 61,1% от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 3 170,2 млн. лв. (8,1%) спрямо отчетените към август 2022 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 3 607,3 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са по-малко с 437,1 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 33 072,1 млн. лв., което представлява 62,2% от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 2 955,0 млн. лв. (9,8%) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 77,9% от общите постъпления по КФП за периода. Приходите в частта на преките данъци възлизат на 6 762,9 млн. лв. или 58,2% от разчета за 2023 г. Постъпленията от косвени данъци (в най-голямата си част ДДС) са в размер на 14 321,6 млн. лв. (61,2%  от разчетите за годината). Приходите от други данъци (включват други данъци по ЗКПО, имуществени и др. данъци) са в размер на 1 953,2 млн. лв. (в т. ч. 699,6 млн. лв. целеви вноски във Фонд "Сигурност на електроенергийната система"), което представлява 73,3% от годишния разчет. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са в размер на 10 034,5 млн. лв. или 64,9% от разчета за 2023 година.

Неданъчните приходи са в размер на 7 807,1 млн. лв., което представлява 70,0% от годишните разчети и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 595,9 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към август 2023 г. възлизат на 42 527,0 млн. лв., което е 57,4% от годишните разчети. В номинално изражение разходите нарастват спрямо същия период на 2022 г. с 4 923,6 млн. лв. (13,1%). В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при разходите за пенсии, както и в частта на разходите за персонал, капиталовите разходи и други. 

Нелихвените разходи са в размер на 41 027,6 млн. лв., което представлява 57,9% от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 37 870,6 млн. лв. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 3 113,2 млн. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 43,8 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 386,3 млн. лв. (46,9% от планираните за 2023 година).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.08.2023 г. от централния бюджет, възлиза на 1 113,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 31.08.2023 г. е 12,36 млрд. лв., в т.ч. 12,05 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,31 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща