Държавният бюджет с излишък от 174,4 млн. лв. в средата на годината

Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към 30.06.2023 г. са в размер на 31 405,0 млн. лв., а разходите възлизат на 31 230,6 млн. лв.

Икономика / Финанси
3E news
399
article picture alt description

Снимка: Архив 3е-news/Istockphoto by Getty Images/dir.bg

На база данни от тримесечните отчети за касовото изпълнението на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първото половина на годината е положително в размер на 174,4 млн. лв. (0,1% от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 161,4 млн. лв. и по европейските средства в размер на 13,0 млн. лева, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Това стана ясно, след като правителството прие доклада за касовото изпълнение на КФП за първото полугодие на 2023 година.

Още по темата

Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към 30.06.2023 г. са в размер на 31 405,0 млн. лв. или 45,2% от годишните разчети. Общото увеличение на данъчните и неданъчните приходи спрямо същия период на предходната година е 3 371,3 млн. лв. (12,6%), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са по-малко с 214,2 млн. лв. (15,1%).

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 24 580,6 млн. лв., което представлява 46,2% от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 4 946,1 млн. лв. или 42,5% от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 10 454,4 млн. лв. (44,7% от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 7 423,1 млн. лв. (43,7% от планираните), от акцизи възлизат на 2 837,6 млн. лв. (47,8% от разчета), а тези от мита са в размер на 166,1 млн. лв. (41,0% от годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1 720,6 млн. лв. (в т. ч. 676,6 млн. лв. целеви вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“), което представлява 64,6% от разчета за 2023 г. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 7 459,5 млн. лв., което представлява 48,2% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 5 621,0 млн. лв., което представлява 50,4% от годишните разчети. Неданъчните приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други. През месец юни постъпиха приходи (в размер на 384,5 млн. лв.) от Европейската инвестиционна банка по проектите, финансирани от Модернизационния фонд. Подкрепените проекти са в областта на производството на електроенергия от възобновяеми източници, модернизацията на енергийните мрежи и енергийната ефективност. В частта на неданъчните приходи през юни са постъпили и 407,0 млн. лв. приходи от дивидент за държавата от държавни предприятия.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 203,4 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2023 г. възлизат на 31 230,6 млн. лв., което е 42,2% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, разходите по КФП нарастват номинално с 15,4 на сто или 4 158,7 млн. лв. В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при разходите за пенсии (увеличение с 2 081,1 млн. лв.), както и в частта на разходите за персонал (1 045,5 млн. лв.), капиталовите разходи (615,6 млн. лв.) и други. Ръстът на разходите се дължи на влезли в сила нормативни актове, вкл. промени в пенсионната сфера, действащи програми за изплащане на компенсации на потребителите на електрическа енергия, разплащане на задължения по бюджета на МРРБ, влезли в сила увеличени размери на възнагражденията в редица администрации и други.

Нелихвените разходи са в размер на 30 033,3 млн. лв., което представлява 42,4% от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 27 818,4 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 2 180,8 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 34,1 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 349,6 млн. лв. (42,4% от планираните за 2023 г.).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2023 г. от централния бюджет, възлиза на 847,6 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2023 г. е 12,9 млрд. лв., в т.ч. 12,5 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща