ЕСО ще надгражда мрежата си 220 kV, за да присъедини повече ВЕИ централи

От компанията започват процедура по ОВОС за модернизация на 12 електропровода с дължина от общо почти 1000 км

Енергетика / България , Зелен преход
Георги Велев
2524
article picture alt description

Източник: ЕСО, архив.

Електроенергийният системен оператор започва мащабна модернизация на мрежата си 220 kV като предстои нейното надграждане към ниво на напрежение 400 kV. Проектът за момента е в самото си начало и ЕСО съобщава на населението за инвестиционното предложение. Пълното име на проекта е Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа – GREENABLER - трансформация на мрежа 220kV към ниво на напрежение 400kV.

Основната цел на модернизацията е да се повишат преносните възможностите на мрежата високо и средно напрежение и тя да може да поеме нови ВЕИ източници на енергия. От държавния системен оператор нееднократно са обявявали, че именно огромният брой заявки за нови соларни и вятърни централи създава огромен натиск върху електропреносната и електроразпределителните мрежи у нас.

Още по темата

Инвестиционното предложение на ЕСО ЕАД е за реконструкция на част от съществуващата електропреносна мрежа 220kV към ниво на напрежение 400kV. То подлежи и на задължителна оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС).

Към настоящия момент ЕСО ЕАД експлоатира мрежа 220kV с обща дължина над 2000 км, като по своето същество и начин на развитие същата се явява предшественик на по-късно появилата се мрежа 400kV, която има значително по-големи преносни способности. Основна част от мрежата 220kV е проектирана и строена в периода 1950-1970 г. и към настоящия момент е в края на своя експлоатационен ресурс, обясняват от компанията.

В съответствие с изложеното и отчитайки наличната инфраструктура, както и нейното техническо състояние, ЕСО предприема действия за трансформиране на мрежа 220kV и преминаването й към ниво на напрежение 400kV, с цел подобряване преносните способности на електроенергийната система /ЕЕС/ и осигуряване на възможност за присъединяване на обособяващи се генериращи центрове за производство на енергия от ВЕИ, което изисква изграждане и усилване на вътрешната свързаност на ниво 400kV.

Реконструкцията се налага основно поради влошено експлоатационно състояние вследствие на амортизация на съоръжението, както и поради необходимостта от повишаване на капацитета и надеждността на преноса на електроенергия и за постигането на ключови цели. Такива са енергийната сигурност, диверсификацията на енергийните доставки на ЕС и увеличаване на използването на възобновяеми източници на енергия и енергийна ефективност.

С реализиране на посочената трансформация на преносната мрежа се цели освен  намаляване на разходите за изграждане на нови трасета за сметка на по-ефективното използване на съществуващите такива, така и намаляване влиянието на преносната мрежа върху околната среда, чрез ограничаване на засегнатите площи, обясняват от ЕСО.

Инвестиционното предложение включва реконструкция и преминаване към напрежение 400kV на 12 съществуващи електропровода с обща дължина 965,65 km и прилежащите им и функционално свързани подстанции.

Пълният списък с предвидените за модернизация електропроводи можете да видите на следния линк.

Инвестиционното предложение ще се реализира по съществуващи трасета, в границите на техните съществуващи сервитути, което не предполага да бъдат засегнати обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство. В максимална степен ще бъде запазено и местоположението на съществуващите стълбове.

В процеса на обновяване на електромрежата не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.  Инвестиционното предложение засяга 10 защитени зони по Директивата за птиците и 34 защитени зони по Директивата за местообитанията. Инвестиционното предложение засяга природен парк Българка и 6 защитени местности – Кайлъка (вкл. Бохотска гора), находище на блатно кокиче -с. Осмар, Лесопарка и Огняново-Синитевски рид, Дряновски манастир и Мадарски скални венци, става ясно от данните на оператора. Трасето на електропровода, както и сервитутът няма да бъдат променяни, категорични са оттам. Инвестицията ще се реализира изцяло в съществуващите граници на електропровода. В максимална степен ще бъде запазено и местоположението на съществуващите стълбове.

В етапа на строителство ще се използват стандартни строителни материали: кофраж, бетон,  чакъл, стоманени профили, арматура и др. Стълбовете ще бъдат повърхностно антикорозионно обработени и боядисани. По време на експлоатация на инвестиционното предложение няма да се използват природни ресурси.

Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди. Инвестиционното предложение не е свързано с емитиране на приоритетни и/или опасни вещества както през периода на строителство, така и при неговата експлоатация. Няма да има и емисии на вредни вещества във въздуха.

По време на строителство ще се генерират основно характерни за строителните дейности отпадъци, както и отпадъци от почва, камъни и изкопани земни маси при оформянето на фундаментите.

В етапа на експлоатация се очаква образуването на незначителни количества отпадъци от поддръжка на трасето - биоразградими отпадъци (20 02 01) и смесени битови отпадъци (20 03 01).

По време на строителството и експлоатацията на обновените електропроводи не се очаква генерирането на отпадъчни води. В района на инвестиционното предложение няма да се съхраняват опасни химични вещества, уточняват още от ЕСО, с което обявяват намерението си пред обществото.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща