За последните 145 г. температурата в централните части на София се е повишила с приблизително 4 °C

Какво е влиянието на явлението топлинен остров в България и какво е влиянието му върху градската среда и хората?

Климат / България , Климат / Екология
3E news
783
article picture alt description

Източник: Water Suistanability and Climate/ Градски остров на топлина.

Какво е влиянието на явлението топлинен остров в България и какво е въздействието му върху градската среда и хората?

Това споделя в анализ за climateka.bg д-р инж. Лидия Витанова, доктор по климатология и инженер-еколог, активно занимаваща се в сферите на градския климат и топлинните острови, с екология и опазване на околната среда, възобновяема енергия и интелигентни технологии. Завършила е магистратура в МГУ Св. Иван Рилски, София, специалност “Екология и опазване на околната среда”. Защитила е докторантура в Цукубски Университет в Япония, специалност “Климатология”.

По последни данни, за последните 145 г. температурата в централните части на София се е повишила с приблизително 4 °C, поради нарастващата урбанизация, потреблението на енергия и вследствие на климатичните промени. В Пловдив и Варна се наблюдава умерена интензивност на острова на топлина от около 1 °C до 2 °C разлика между централните части и покрайнините. Важно е гражданите да бъдат добре информирани и да участват активно в акции за подобряване на климата. Държавното и местно управление носят отговорност да работят по въвеждането на финансови стимули за зелени покриви и фасади, използване на електромобили, умни технологии и правилното усвояване на незастроени и публични пространства.


Какво трябва да знаем за градския остров на топлина? 


Градски остров на топлина е разликата в температура на въздуха между града и околните райони. Едни от основните фактори, които влияят на острова са генерираната от човешката дейност топлина, увеличената консумация на енергия, трафикът, презастрояването, намаляването на зелените зони и паркове, липсата на водни басейни, лошото градско планиране, пренаселването, недоброто усвояване на общи и неизползвани площи, използването на неподходящи строителни материали и влиянието на локалния климат и релеф.

Връзката на остров на топлина с климатичните промени. Автор Лидия Витанова, дизайн Асен Ненов.
Как влияе островът на топлина?


Островът на топлина има множество негативни ефекти. Той допринася за по-високи температури и намалено охлаждане през нощта най-вече и води до по-високи нива на замърсяване на въздуха, което пък се отразява негативно на човешкото здраве, води до дискомфорт, повишен риск от топлинен удар, респираторни заболявания и намалена работоспособност. Други неблагоприятни последици от този локален феномен са свързани с увеличеното потребление на енергия, повишаване на емисиите на парниковите газове и увеличаване на смога, промяна на сезонността, неблагоприятно въздействие върху биоразнообразието, промяна на локалния климат, усилване на горещите вълни и засушаването и глобалните климатични промени. 

Влияние на градския остров на топлина. Автор: Лидия Витанова, дизайн Асен Ненов.

Каква е разликата между остров на топлина и горещи вълни?


Градският топлинен остров и горещите вълни имат множество сходства. От друга страна е важно да не се бъркат, защото съществуват и няколко основни разлики между тях: 

 • Топлинният остров е разпространен в градските райони и има локален топлинен ефект, докато горещите вълни покриват големи площи, не само градски, но и крайградски райони. 
 • Градският топлинен остров може да се прояви еднократно, както и последователно, най-вече сутрин и вечер, докато горещите вълни продължават повече от няколко дни с много високи денонощни температури
 • Градският топлинен остров се проявява във всички сезони, докато горещите вълни се проявяват по-често в летния сезон. 
  Важно е да се отбележи, че двата феномена могат да си взаимодействат и да засилват ефектите един на друг. 

Данни и тенденции за градския топлинен остров в Европа


Над 4% от смъртните случаи през лятото в европейските градове се дължат на градските топлинни острови, според Института за глобално здраве в Барселона. Европейската агенция по околна среда пък предоставя данни за броя екстремни горещи вълни (2020 — 2052 г.; RCP8.5) и ефекта на градския топлинен остров в 100 европейски града. Резултатите показват максимален летен интензитет на градски остров на топлина от повече от 2 °C в Централна и Югоизточна Европа. Прогнозираният брой екстремни горещи вълни през последните 33 г. са тенденциозно разпределени в южната част на Европа.

Copernicus предоставя информация за разпространението на градския остров на топлина в повечето големи градове в Европа. Резултатите сочат интензивен остров на топлина от 3 — 4 °C разлика между градските централни части и покрайнините.


Каква е ситуацията в София и другите големи градове в България?


За последните 145 г. температурата в централните части на София се е повишила с приблизително 4 °C, поради нарастващата урбанизация, потреблението на енергия и вследствие на климатичните промени. До 2050 г. се очаква увеличението на температурата в централната част на София да бъде приблизително с 0,4 °C спрямо 2012 г. Използван е енергоефективен сценарий с ръст на потребление на електроенергия приблизително 0,6%, (PRIMES, референтен сценарий на ЕС, 2016 г.) и топлина, реализирана от човешка дейност – ръст с 15%, спрямо нивото от 2012 гoдина.

Остров на топлина в София за последните 145 г. (a, b, d, e) и прогнозен сценарий до 2050 (c, f). Източник: https://doi.org/10.1002/met.2019.

В големите градове, като Пловдив и Варна се наблюдава умерена интензивност на острова на топлина – от около 1 °C до 2 °C разлика между централните части и покрайнините, по текущи изследвания на д-р Витанова. Умерената интензивност идва от това, че Варна се намира в непосредствена близост до Черно море, което я прави по-прохладна откъм бризовата циркулация, докато в Пловдив специфичната топография и климатичните условия са водещи фактори. 

Решения и добри практики по света


Съществуват множество решения и добри практики за намаляване на ефектите от градския топлинен остров. Те могат да бъдат обособени по направления градско планиране, сгради, мобилност. Също в направление енергия: зонална система за управление на енергия, неизползвана енергия, възобновяема енергия, мулти-енергийна система, система за управление на енергията. По отношение на природа и ресурси възможностите са озеленяване, управление на води и отпадъци, управление: политическа рамка, образование и управление.

 • Небе от чадъри 


Проектът Umbrella Sky е приложен в множество места по света, включително в Европа, Канада, САЩ и др. Пример е фестивалът на изкуствата в Португалия в град Агеда. Всяка година, през горещите летни месеци, част от тесните улици на града са покрити с цветни чадъри, които осигуряват сянка на преминаващите пешеходци. Кабелите на покрива са опънати с многобройни чадъри, които помагат за охлаждане на пътните платна по креативен и рентабилен начин. По този начин се осигуряват сенчести зони и възможност за разходка въпреки високите летни температуратури.

 • Разпръскване на “суха мъгла”

През 2009 г., Mori Building Co., Ltd. е започнала експлоатацията на автоматизираната система за управление на “суха мъгла”, енергийно ефективна охладителна система, която е инсталирана още през лятото на 2006 г. с цел повишаване на комфорта на посетителите и информираността за пестене на енергия. Към своята работа системата прилага принципа, на който дърветата охлаждат въздуха чрез изпаряване, като чрез пръскане на мъгла с изключително фини частици от дюзите успява да охлади работната зона с 2 – 3 °C.

 • “Живи стени” и “Зелени коридори”


През последните десетилетия стана всеобща практика в много страни да се използват зелени стени и покриви или тъй наречените “живи стени”, с цел да се смекчи ефектът на градския остров на топлина, топлите вълни и глобалното затопляне. “Зелените коридори” пък са много ефективен начин за охлаждане на пътните платна, междублоковите и отворените пространства в градска среда, като по този начин се намалява температурата по естествен начин и се подсигурява по-комфортен и безопасен живот в летните месеци. 


Калкулатор за топлинен индекс


Да бъдем информирани за топлинния индекс около нас е от съществено значение. Институтът за глобално здраве в Барселона представя информация за топлинния индекс, който е калкулиран от температурата на околната среда и относителната влажност. По този начин се оценяват рисковете по време на горещи вълни и високи температури, предупреждава се за условията, опасни за човешкото здраве. Пет нива на топлинен стрес са представени както следва: „Безопасно“, „Внимание“, „Изключително внимание“, „Опасност“ и „Изключителна опасност“, съответстващи на различни комбинации от температури и относителна влажност.

Пет нива на топлинен стрес. Източник: Институт за глобално здраве в Барселона.

Предложения за добри решения в България

Важно е решенията да се прилагат успоредно и от управлението, и от гражданите.  Чрез държавно и местно управление се определят политики и мерки водещи към корпорациите и гражданите, което следва да води към промяна на поведението. По този начин хората могат да поемат отговорност чрез активно участие, промяна на навиците си и като си взаимодействат с правителството и бизнеса.

Свързани с държавно и местно управление:

 • Въвеждане на изисквания за материалите и цветовете на фасадите
 • Топлоизолиране на сградите и подпомагане на процесите, свързани с използването на алтернативни източници на енергия
 • Въвеждане на финансови стимули за зелени покриви и фасади
 • Създаване на ограничени зони с цел намаляване на трафика
 • Подмяна на автопарка с електрически превозни средства
 • Създаване на велосипедна мрежа и зелени, рекреационни зони
 • Подобряване ефективността на публичните пространства и неизползваните площи
 • Инсталиране на умни интерактивни табла с цел осведомяване на гражданите за текущи топлинни рискови фактори.

Свързани с гражданското участие:

 • Изолиране на жилището с цел подобряване на топлинния комфорт
 • Използване на материали с висок коефициент на отражение
 • Засаждане на дървета и растителност в кварталите
 • Кандидатстване за “Енергиен сертификат” на сградите и подобряване на енергийната им ефективност
 • Избягване на шофирането – ходене пеша, каране на колело
 • Използване на електромобили
 • Използване на умни приложения и уреди с цел намаляване на енергията
 • Повече активност и информираност за това какво се случва около нас и какво зависи от нас, за да се подобри начина на живот и комфорт.

В последните години все по-често се наблюдават негативни последствия от промяната на климата, включващи феномени като остров на топлина, горещи вълни, засушавания и природни бедствия в Европа и в България. Това пък от своя страна влияе върху начина и качеството на живот. Препоръчително е гражданите да бъдат добре информирани и да участват активно в акции за подобряване на климата. Държавното и местно управление да носят отговорност по въвеждането на финансови стимули за зелени покриви и фасади, използване на електромобили и умни технологии.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща