КЕВР прие промени в правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

С измененията се ограничава финансовия риск за борсовия оператор

Енергетика / България
3E news
472
article picture alt description

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което одобри изменения и допълнения на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия /ПРОБПЕЕ, Правилата/. Промените са предложени от борсовия оператор - „Българска независима енергийна борса“ ЕАД /БНЕБ ЕАД/.

Регламентира се нов механизъм за управление и ограничаване на финансовия риск за оператора. Въвежда се лимит за търговия на краткосрочните пазарни сегменти, при което борсовият оператор вече няма да определя изискуемо обезпечение. Лимитът ще бъде общ за пазарните сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“. По този начин се минимизира риска от неизпълнение на парични задължения от страна на търговските участници, тъй като с определяния от тях лимит ще планират по-добре подаваните от тях оферти, сключваните сделки и паричните потоци. Намалява се рискът за борсовия оператор при изпадане на търговски участник в несъстоятелност. Паричните задължения на участниците ще бъдат погасени чрез предоставените в полза на БНЕБ ЕАД бързоликвидни обезпечения, което ще предотврати евентуални неблагоприятни последици за организирания борсов пазар на електрическа енергия.

Още по темата

С приетите промени в ПРОБПЕЕ параметрите на продуктите за търговия на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ се регламентират изцяло в Инструкция № 6 „Спецификация на търгуваните продукти“. По този начин борсовият оператор ще реагира максимално адекватно на внезапни промени в пазарната конюнктура или в нормативната рамка, уреждаща отношенията на участниците в пазарни обединения. Облекчава се и процедурата по регистрация на новите търговски участници на борсовия пазар, които ще посочват банкова сметка още при подаване на искане за регистрация.   

С промяната в Правилата се прекратява функционирането на екран „Непрекъсната търговия“, част от пазарен сегмент „Двустранни договори“, за което ръководството на БНЕБ многократно е настоявало. По този начин се премахва риска от сключване на предварително съгласувани сделки и се осигурява по-голяма прозрачност на пазара за търговия на едро с енергия, което е основен принцип на Регламент (ЕС) № 1227/2011 /REMIT/. Постига се и оптимизация на платформата за търговия и се подобрява качеството на услугите и  тяхната сигурност.  

Изменените Правила въвеждат също възможност за временно отстраняване на търговски участници от пазарен сегмент „В рамките на деня“, в случаите когато те сключват сделки за покупка на електрическа енергия, без да има осигурено насрещно потребление. Възпиращият механизъм се налага поради наблюдавани през последните месеци действия на отделни участници, с които се застрашава функционирането на балансиращия пазар и сигурната работа на електроенергийната система. Мярката ще доведе до по-балансирани графици за доставка и ще предотврати възникването на екстремни излишъци от електрическа енергия. Няма да се допусне изчерпване на диапазона за регулиране на електроенергийната система, както и увеличаване на непланираните обмени със съседни пазарни зони.  Промяната повишава сигурността на снабдяването и непрекъснатостта на доставките.

В съответствие с нормативната уредба преди приемането на промените в ПРОБПЕЕ Комисията публикува проекта на нормативен акт и доклада на работната група на интернет страницата си и на Портала за обществени консултации. Проведено беше обществено обсъждане на 10.05.2023 г., на което от страна на вносителя - БНЕБ ЕАД беше подчертано, че регулаторът е успял да подобри направените предложения.  На всички заинтересовани страни беше предоставена възможност в 14-дневен срок да внесат писмени становища, на които  регулаторът дава мотивиран отговор в окончателното си решение.

Решението на Комисията е изпратено за обнародване в „Държавен вестник“.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща