Група Generali отчита силен ръст на печалбата към 31 март 2023 година

Застрахователната компания потвърждава стабилната си капиталова позиция

Икономика / Финанси
3E news
507
article picture alt description

Снимка: Generali

Общите брутни записани премии нараснаха до 22.2 милиарда евро (+1.3%), стимулирани от стабилния растеж на сегмента на Общото застраховане (+10.1). Нетните постъпления в сегмент Животозастраховане бяха изцяло фокусирани върху линиите Злополука и застраховките, свързани с инвестиционен фонд в съответствие със стратегията на Групата;

Оперативният резултат се увеличи до 1,820 милиона евро (+22.1%), стимулиран основно от силното представяне на Общото застраховане, а представянето на Животозастраховане остана стабилно. Комбинираният коефициент отчете подобрение до 90.7% (-5.6 пр.п.). Маржът по новия бизнес е отличен, на нива от 5.72% (+0.32 пр.п.);

Още по темата

Коригираният нетен резултат2 нарасна до 1,229 милиона евро (+49.7%), отразявайки положителния ефект от диверсифицирането на източниците на печалба;

Коефициентът на платежоспособност остава изключително стабилен на равнище от 227% (221% за цялата 2022 г.).

Главният финансов директор на Група Generali Кристиано Бореан (Cristiano Borean) коментира: “Силният ръст на печалбата, отчетен през първото тримесечие, потвърждава, че сме в позиция да изпълним целите на нашата стратегия “Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа”. Представянето на сегмента на Общото застраховане отразява нашия фокус върху техническото съвършенство, докато в Животозастраховането продължаваме да правим промени в бизнес микса си, като се насочваме към по-печелившите ни линии, дори в условията на предизвикателна среда. Групата потвърждава изключително стабилната си позиция при платежоспособността, дължаща се на органичното генериране на капитал.

През това тримесечие за първи път отчитаме резултатите си според новите счетоводни стандарти. Това ни позволява значително да подобрим видимостта и предвидимостта на източниците на печалба, и осигурява по-точно отразяване на стойността на нашия бизнес в сегмента на Животозастраховането. Бих искал да благодаря на всички колеги в Групата, които допринесоха за изпълнението на проекта за МСФО 17 и 9.

Милано – На среща, ръководена от Председателя Андреа Сирони (Andrea Sironi), Бордът на директорите на Assicurazioni Generali одобри финансовата информация на Група Generali към 31 март 2023 г3.

Общите брутни записани премии нарастват с 1.3% до 22,163 милиона евро благодарение на положителното представяне на сегмента на Общото застраховане. Нетните постъпления в Животозастраховане са на равнище от -190 милиона евро, където отрицателния паричен поток при спестовните застраховки е компенсиран с положителни нетни постъпления при застраховките Злополука и тези с инвестиционен елемент. Tова е в съответствие със стратегията на Групата за препозициониране на портфейла ѝ и отразява тенденциите в сектора, наблюдавани в Италия и Франция.

Оперативният резултат отчита ръст до 1,820 милиона евро (+22.1%), благодарение основно на приноса на Общото застраховане.

Оперативният резултат на Животозастраховането остава стабилен на ниво от 924 милиона евро (+1.0%), а маржът на сегмент Нов бизнес се увеличи до 5.72% (+0.32 пр.п.).

Оперативният резултат на Общо застраховане нарасна до 847 милиона евро (+74.6%). Комбинираният коефициент се подобри до 90.7% (-5.6 пр.п.), стимулиран от по-ниския коефициент на загуба.

Оперативният резултат на сегмента Управление на активи беше 233 милиона евро (-10.0%) със значително подобрение при Banca Generali. Този показател беше повлиян от солидните резултати за първото тримесечие на 2022 г.

Оперативният резултат на Холдинга и други бизнес сегменти беше на равнище от -177 милиона евро (+6.2).

Както беше обявено през декември 2022 г. Групата въведе нова дефиниция на показателя коригиран нетен резултат, за да може той да отразява по-ефективно динамиките на бизнеса. Тази промяна влезе ефективно от първото тримесечие на 2023 г. Нормализират се посочените елементи – волатилността от преоценката към пазарна на активите по справедлива стойност в печалби и загуби, свързани с немажоритарни участия в компании и дялове; прилагането на хиперинфлация съгласно МСС29; амортизацията на нематериални активи, възникващи при сливания и придобивания; печалби и загуби от покупки и продажби на бизнеси.

Коригираният нетен резултат нарасна в значителна степен до 1,229 милиона евро (821 милиона евро за първото тримесечие на 2022 г.). Това беше в резултат на подобряването на оперативния резултат вследствие на диверсифицирането на източниците на печалба. Отражение оказаха също еднократната капиталова печалба от продажбата на проект за недвижими имоти в Лондон (193 милиона евро без начислени данъци), а също и ефектът от обезценката на руски активи с фиксиран доход в размер на 96 милиона евро през първото тримесечие на 2022 г.

Нетният резултат отчете подобрение до 1,199 милиона евро (481 милиона евро през първото тримесечие на 2022 г.)

Собственият капитал на акционерите се увеличи до 28 милиарда евро (+3.6% в сравнение с цялата 2022 г.) благодарение на нетния резултат за периода.

Маржът на договорните услуги, който като показател представлява балансово задължение, въведено с МСФО 17 и което отразява разсрочените дисконтирани бъдещи печалби от бизнес операциите, възлиза на 32,1 млрд. евро (30,9 млрд. евро през 2022 г.).

Общо управляваните активи от Групата нарастват до 631.3 милиарда евро (+2.6% в сравнение с цялата 2022 г.). Те отразяват положителния ефект на пазара във всички класове активи.

Групата потвърждава солидната си капиталова позиция с Коефициент на платежоспособност на равнище от 227% (221% за цялата 2022 г.). Увеличението с 6 пр.п. е резултат основно на нормализираното генериране на капитал и на положителното въздействие на пазарните отклонения (свързани със свиването на спредовете по държавните облигации, възстановяването на пазара на акции и намалената волатилност). Това компенсира с повече от половин процент въздействието на провизиите за дивиденти за тримесечието и ефекта от обратното изкупуване на акции, свързано с дългосрочния план за стимулиране на Групата.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща