Група Generali постигна най-добрия оперативен резултат досега с ръст на премиите и на нетния резултат

Постигнахме всичко това благодарение на страстта на нашите хора и на уникалната ни агентска мрежа, казва главният изпълнителен директор Филип Доне

Икономика / Финанси
3E news
359
article picture alt description

Снимка: Generali

На среща в Милаво, ръководена от председателя на Група Generali Андреа Сирони, Бордът на директорите на Assicurazioni Generali одобри консолидираните финансови резултати и предварителния финансов отчет на компанията майка за цялата 2022 г., съобщиха от застрахователната компания.

От тях става ясно, че общите брутни записани премии нарастват до 81,538 милиона евро (+1.5%), благодарение на положителното представяне на сегмента на Общото застраховане, воден от продуктите извън автомобилното застраховане.

 

Нетните потоци на Животозастраховане са на равнище от 8.7 милиарда евро (-36.1%). Линиите злополука и застраховките, свързани с инвестиционен фонд, отчетоха съответно нетни приходи от 5 и от 8.9 милиарда евро. Спестовните застраховки регистрират спад в размер на 5.2 милиарда евро.

 

Техническите резерви на Животозастраховане възлизат на 414,7 милиарда евро (-2.3%). Този резултат отразява свиването на линията на застраховките, свързани с инвестиционен фонд, произтичащо от волатилността на финансовите пазари. Нетният резултат нарасна до 2,912 милиона евро (+2.3%);

Капиталовата позиция е изключително солидна с Коефициент на платежоспособност на ниво от 221% (227% за цялата 2021);

Предложеният дивидент на акция е в размер на 1.16 евро (+8.4%), което потвърждава фокусът на Групата към възвръщаемостта за акционерите.

Главният изпълнителен директор на Група Generali, Филип Доне коментира: “Резултатите на Generali потвърждават успеха на нашето пътешествие към трансформация, което продължава с дисциплинираното и ефективно въвеждане на стратегията “Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа”. Подкрепяни от визията за позициониране на Групата като световен лидер в застраховането и управлението на активи, ние сме на път да постигнем целите и амбициите на нашия стратегически план, допринасяйки за устойчив растеж, като създаваме стойност за всички заинтересовани страни, дори в предизвикателния геополитически и икономически контекст. Това ни позволи да предложим на нашите акционери увеличен дивидент, благодарение на продължаващия ръст на приходите, както и на силната парична и капиталова позиция на Групата. Generali продължава да бъде водеща и в областта на устойчивото развитие, което вече е напълно интегрирано във всички бизнес дейности на Групата. Това  съответства на ангажимента ни да действаме като отговорен застраховател, инвеститор, работодател и отговорен бизнес като част от обществото. Постигнахме всичко това благодарение на страстта на нашите хора и на уникалната ни агентска мрежа."

Оперативният резултат отчита ръст до 6.5 милиарда евро (+11.2%), благодарение на положителния растеж на Животозастраховане, Общо застраховане, Холдинг и други бизнес сегменти.

Оперативният резултат на Животозастраховането записа силен растеж, достигайки 3,522 милиона евро (+25.1%). Това отразява отличната техническа рентабилност, което се потвърждава още от маржа на сегмент Нов бизнес, който е на ниво от 5.35% (+0.86 пр.п.)

Оперативният резултат на Общо застраховане също нараства до 2,696 милиона евро (+1.7%).

Комбинираният коефициент е на ниво от 93.2% (+2.4 пр.п.), като той отразява по-високия коефициент на загуба, а също и хиперинфлацията в Аржентина. Ако бъде изключен ефектът на този пазар, комбинираният коефициент би бил на ниво от 92.6% (90.4% за цялата 2021).

Оперативният резултат на сегмента Управление на активи и богатство е 972 милиона евро (-9.6%). Оперативният резултат на Banca Generali възлиза на 334 милиона евро (-17.4%), като той беше засегнат от представянето на финансовите пазари.

Оперативният резултат на сегмента Управление на активи беше 638 милиона евро (-5.0%). Резултатът се дължи на намаляването на управляваните активи в резултат основно на движението на пазара.

Оперативният резултат на Холдинга и други бизнес сегменти се увеличи и достигна 202 милиона евро (157 милиона евро за цялата 2021), подкрепен от приноса на бизнеса с недвижими имоти.

Неоперативният резултат беше в размер на -1,710 милиона евро (-1,306 милиона евро за цялата 2021), който отразява: -511 милиона евро (-251 милиона евро за цялата 2021) обезценка на инвестициите, класифицирани като налични за продажба, включително инвестициите в Русия3; 71 милиона евро нетни реализирани печалби в сравнение с 368 милиона евро за 2021, когато Групата спечели от две сделки с недвижими имоти; други нетни неоперативни разходи, включително -195 милиона евро разходи за преструктуриране (-387 милиона евро през 2021 година, които отразяват извънредните разходи, свързани с интегрирането на Cattolica group за -212 милиона евро).

Нетният резултат се увеличи до 2,912 милиона евро (+2.3%), основно благодарение на положителното представяне на оперативния резултат, стимулиран от сегментите Животозастраховане, Общо застраховане, Холдинг и други бизнес сегменти. Като бъде изключен ефектът от обезценките на активи на руския пазар, нетният резултат би бил в размер на 3,066 милиона евро (+7.7%)5.

Общо управляваните от Групата активи са в размер на 618 милиарда евро (-12,9%).

Акционерният капитал на Групата е в размер на 16,201 милиона евро (-44.7%). Промяната при него се дължи основно на намалението преоценъчните резерви резерви, следващо представянето на облигациите.

Групата потвърждава изключително високата си капиталова позиция с Коефициент на платежоспособност на равнище от 221% (227% за цялата 2021). През годината Коефициентът на платежоспособност беше подкрепен от нормализираното генериране на капитал и позитивни пазарни движения, които само частично компенсират ефекта на регулаторните промени, сливанията и придобиванията, както и движенията в капитала (включително приключилото обратно изкупуване на акции и предвидения дивидент).

Нормализираното генериране на капитал (то е изчистено от пазарните въздействия като промяна в лихвените проценти, кредитните спредове, печалбите от акции и други подобни, както и от еднократните финансови ефекти) беше потвърдено със солидно равнище от 4.1 милиарда евро (3.8 милиарда за цялата 2021).

Нетните парични потоци на сегмент Холдинг се задържаха на ниво от 2.9 милиарда евро (2.6 милиарда евро за цялата 2021), водени предимно от по-високи регулярни парични преводи.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща