ИПИ: Близо 94% от общините имат участие в търговски дружества най-вече в сферите в здравеопазване, ВиК и отпадъци

Икономика / България
3E news
475
article picture alt description

Управлението на общинската собственост, макар и на пръв поглед не особено съществен, е централен проблем на местното самоуправление и неговото качество. И тук говорим не просто за управлението на имотите на общината и нейната недвижима собственост, а за управлението на значителен брой търговски дружества и общински предприятия, чрез които общината предоставя на своите граждани ключови местни услуги. Това показва анализ от бюлетина на Института за пазарна икономика.

Доброто управление на общинските предприятия не е просто частен местен проблем, с който България се сблъсква. Той е част от по-широката посока на развитие на публичния сектор и на страната ни в контекста на интеграцията в Европа и европейските институции, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), в която отдавна искаме да членуваме. Но освен политически, този въпрос има и чисто икономически измерения – как да въздействаме (и дали изобщо) върху икономиката, така че да получим максимален резултат срещу вложения публичен ресурс, и кога да оставим пазара да изпълнява своята роля. 

Стопанската дейност, в която пряко участват местните власти, е публична, но ограничена от аналитична гледна точка – има я, но нито е лесно достъпна нито позволява лесно сравнение между общините по едни и същи критерии. Информацията е основа за вземане на решения, на които да се базира доброто управление, тя е необходимото, макар и недостатъчно само по себе си условие. Поради това Институтът за пазарна икономика поиска и получи данни по реда на Закона за достъп до обществена информация от общините в България за тяхната собственост в търговски дружества и общински предприятия.

Към 2021 г. общините имат дялове в 580 търговски дружества

Броят на активните търговски дружества към 2021 г., в които общините имат каквото и да било участие, е 580, а на общинските предприятия – 268; 423 от търговските дружества са 100% общинска собственост. Съществуват доста дружества, в чийто капитал участват повече от една община, като в някои броят на участващите общини надхвърля 10.


Много голяма част от общините имат дори минимално участие в търговски дружества – 248 общини, като едва 17 общини не участват в търговско дружество – това са най-вече сравнително малки общини или такива близо до по-големи свои съседи. От тези 17 общини 13 нямат и общинско предприятие – Алфатар, Брезово, Добричка, Долна Митрополия, Дулово, Калояново, Кричим, Куклен, Лъки, Пордим, Ситово, Съединение и Сърница. Поне едно общинско предприятия са създали 110 общини.
На графиката по-долу са представени основните сектори, в които функционират общинските търговски дружества.

Най-големият дял е за сектора на здравеопазването, ВиК, отпадъци, озеленяване

Не е изненадващо, че водещи са здравеопазването (47% от дружествата), водоснабдяване и канализация (16%) и експлоатацията и даване под наем на собствени недвижими имоти (9%).  Има обаче и любопитни случаи – например притежаване на акции в банки, във футболни клубове, в хотели и други, в които собствеността на общините е минимална, понякога далеч под 1% от капитала. Що се отнася до общинските предприятия, по-голямата част от тях имат за основен предмет на дейност почистване, озеленяване и други видове комунално и битово обслужване.

Не са редки случаите общините да формират общински предприятия за погребални услуги и обредни дейности, управление на гори и земи, паркинг обслужване и други.

В контролираните от общината търговски дружества работят над 36 хиляди души, а в общинските предприятия – още 14,5 хиляди. Това е около 2,5% от всички наети в България по трудово и служебно правоотношение.  

Първоначалният преглед на данните показва широкия обхват на общинските икономики и услугите, които общините предоставят чрез такъв вид дружества. 


Общинските търговски дружества са самостоятелни юридически лица, образувани по смисъла на Търговския закон, а общинските предприятия – по закона за общинската собственост, чрез който общините са овластени да осъществяват стопанска дейност и да създават общински предприятия.

Насоките на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия са залегнали в приетия през 2018 г. закон за публичните предприятия, като тяхното ефективно реализиране е и условие за приемане в организацията. Последните препоръки на ОИСР са свързани с подобряване на корпоративното управление с цел засилване на пазарния достъп, навременно и ефективно разкриване на корпоративна информация за държавните фирми, отделяне на ролята на държавата като собственик от управлението на предприятията и наличие на ясна рамка за разпределение на правата, отговорностите и задълженията на бордовете на директорите на фирмите.

Например в Търговския регистър, в публичните регистри на общините за търговските ин дружества и общински предприятия и други.

Но трябва да се има предвид, че някои дейности е най-добре да се извършват именно от общините, стига да се извършва правилно  правилно и ефективно

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща