Европа покачва отново целите за улавяне на въглерод при земеделието

Поглъщането на парникови газове в земеделието и горския сектор през 2030 г. трябва да е 310 млн. тона CO2 еквивалент

Икономика / Екология , Зелен преход
3E news
604
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив.

Нов закон повишава целта на ЕС за въглеродните поглътители за земеползването и горското стопанство, което следва да намали парниковите газове в ЕС през 2030 г. с до 57% в сравнение с 1990 г. Това реши европарламентът днес като с прие с 479 гласа „за“, 97 гласа „против“ и 43 гласа „въздържал се“ преразгледания регламент относно земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС). Той цели да увеличи естествените поглътители на въглерод и да превърне Европа в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г., както и да подобри биологичното разнообразие в съответствие с Европейския зелен пакт. Поглъщането на въглерод може да се извършва чрез естествен път – създаване на нови горски масиви, или чрез нови технологии за улавяне на CO2 от атмосферата.

Европейски и национални цели за увеличаване на въглеродните поглътители до 2030 г.

Целта на ЕС за 2030 г. за нетни поглъщания на парникови газове в сектора на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство ще бъде определена на 310 млн. тона еквивалент на CO2, което е с около 15% повече, отколкото понастоящем. Тя трябва да гарантира допълнително намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС през 2030 г. от 55% на около 57% в сравнение с нивата от 1990 г.

Всички държави членки на ЕС, ще имат национално обвързващи цели за 2030 г. за поглъщанията и емисиите от ЗПЗГС въз основа на последните равнища на поглъщания и потенциала за по-нататъшни поглъщания. Настоящите правила ще се прилагат до 2025 г. и държавите от ЕС ще трябва да гарантират, че емисиите в сектора на ЗПЗГС не надвишават количеството на поглъщанията. От 2026 г. страните от ЕС ще разполагат с четиригодишен бюджет за периода 2026—2029 г. вместо обвързващи годишни цели.

Според данни на Европейската агенция за околна среда над 385 милиона тона CO2 идват от европейското земеделие — малко над 10% от общите емисии на блока.

Конкретно за българските земеделски производители промените в регулациите биха довели до нови предизвикателства, а не толкова приходи за стопанствата им.

Управление, гъвкавост и мониторинг

Предвижда се гъвкавост между ЗПЗГС и Регламента за разпределяне на усилията, така че държавите членки да могат да закупуват или продават кредити за поглъщане, за да постигнат националните цели. Механизмът също така ще гарантира, че държавите членки ще получат обезщетение в случай на природни бедствия, като например горски пожари.

Мониторингът, докладването и проверката на емисиите и поглъщанията ще бъдат подобрени, включително чрез използване на повече географски данни и дистанционно наблюдение, така че напредъкът на държавите от ЕС към постигането на техните цели да може да бъде наблюдаван по-прецизно.

Държавите от ЕС ще бъдат задължени да предприемат коригиращи действия, ако не реализират достатъчно напредък в постигането на целите. Ще има и санкция за неспазване: 108% от разликата между определената цел за емисиите на парниковите газове и целта в техния бюджет за парникови газове за периода 2026—2029 г. ще бъдат добавени към целта им за 2030 г. За да се гарантира постигане на целта на ЕС, Комисията ще представи доклад за напредъка не по-късно от шест месеца след първия глобален преглед, договорен съгласно Парижкото споразумение. Ако е целесъобразно, Комисията ще предприеме последващи действия във връзка със законодателните предложения.

След гласуването докладчикът Виле Ниенистьо (Зелените/ЕСА, Финландия) заяви: „Поглъщанията на ЕС намаляват през последното десетилетие. Този закон ще гарантира, че секторът на земеползването ще изпълни своята роля в справянето с климатичната криза, тъй като сега имаме по-амбициозна цел и предпазни мерки, като например по-добри данни и по-строги изисквания за докладване, по-голяма прозрачност, както и преглед до 2025 г. За първи път това законодателство разглежда съвместно биологичното разнообразие и климатичната криза, като държавите членки също трябва да вземат предвид принципа за ненанасяне на значителни вреди“.

Съветът на ЕС все още трябва да одобри официално текста, който след това ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно.

Припомняме, че регламентът за разпределяне на усилията е част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“, който представлява планът на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г., в съответствие с Европейския закон за климата.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Екология:

Предишна
Следваща