ЕСО обявява намерение за подаване в КЕВР в законоустановения срок на своето ценово предложение за новия регулаторен период от 1.07.2023г. до 30.06.2024г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
2126
article picture alt description

Снимка: БНТ

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката и Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, ЕСО ЕАД обявява своето намерение да подаде ценово заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране за утвърждаване на новите цени или за изменението на действащите цени за регулаторния/ценовия период 1.07.2023 г. – 30.06.2024 г., съобщиха от електропреносния оператор.

Ценовото заявление ще бъде изготвено в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия и методите на регулиране, утвърдени в ценовите решения на КЕВР.

Предложението ще се базира на принципите, следвани от дружеството, а именно: покриване на присъщите разходи за осъществяване на лицензионната дейност, както и отразяване на необходимите средства за развитие и поддръжка на електропреносната мрежа през следващия ценови период.

Цените, по които независимият преносен оператор предоставя услугите достъп до и пренос през електропреносната мрежа, са функция от:

- Прогнозната пазарна цена на електрическата енергия за покриване на технологичните разходи, свързани с преноса.

- Прогнозната пазарна цена за всеки ценови период за съответната група се определя от КЕВР, съгласно Раздел III на НРЦЕЕ.

- Пределният размер на разходите за разполагаемост за резерви за първично, автоматично вторично и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности.

Предстои:

- от страна на КЕВР да бъде определена пределната стойност на разходите за разполагаемост за резерви за регулиране на честотата и обменните мощности;

- планиране и разпределяне, чрез тръжни процедури, на оперативните резерви между производители, потребители и агрегатори.

Окончателните цени на услугите за достъп и пренос ще бъдат одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране и ще зависят от наложения пазарен модел.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща