КЕВР утвърди график за планови проверки на енергийните и водни дружества през 2023 г.

Фокусът в енергийния сектор са инвестициите и присъединяването на нови ВЕИ централи, ВиК дружествата ще се проверяват за размера на получените компенсации за електроенергия, прилагането на утвърдените цени на услуги и капиталовите разходи по ОПОС

Енергетика / България
3E news
851
article picture alt description

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди график на плановите проверки през 2023 г. на дружества в секторите „Електроенергетика и Топлоенергетика“, "Природен газ" и "ВиК услуги". Планираните проверки са в изпълнение на правомощията на регулатора съгласно Закона за енергетиката /ЗЕ/ и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги /ЗРВКУ, съобщиха от пресцентъра на регулатора.

Приетите графици на плановите проверки в различните сектори са изготвени в съответствие с изискванията на "Методиката за осъществяване на контролните правомощия на ДКЕВР по ЗЕ и ЗРВКУ"   и при спазване на заложените в нея критерии за подбор на проверяваните регулирани дружества -  размер на годишния им оборот и стойност на дълготрайните активи, финансовите им резултати от предходната година, брой на постъпилите срещу тях сигнали и жалби от потребители, изпълнение на показателите за качество на предоставяните услуги.  

През 2023 г. в сектор „Електроенергетика“ експерти на Комисията ще извършат планови проверки на три дружества - „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, „Електроразпределение Север“ АД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, посочват от КЕВР.

Проверките ще бъдат с тематична насоченост и ще бъдат фокусирани върху въпроси, които потребители поставят в своите жалби и сигнали до КЕВР. Целта е да бъде извършен регулаторен контрол и да бъдат изготвени оценки и анализи на мерките, които дружествата - лицензианти предприемат за отстраняване на възникналите проблеми. Контролните звена на КЕВР ще проверяват изпълнението на инвестиционните програми на дружествата през 2022 година и извършените инвестиции спрямо инвестициите, включени в регулаторната база на активите за регулаторния период. В трите дружества ще бъдат извършени проверки по присъединяването на обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ, за което през 2022 г. Комисията получи значителен брой жалби.

Две енергийни дружества в сектор "Топлоенергетика" ще бъдат обект на проверки от Комисията през 2023 г. - „Топлофикация Велико Търново“ ЕАД и „Топлофикация Русе“ ЕАД. Планът на проверките предвижда да бъде извършен контрол на място за изпълнението на техните лицензионни задължения. Срещу двете дружества има значителен брой сигнали и жалби от потребители, което е повод Комисията да провери качеството на техните топлофикационни услуги.

През 2023 г. в сектор "Природен газ" предстоят комплексни планови проверки на четири дружества, лицензирани за дейности по „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” - „Карловогаз“ ООД, „Овергаз Мрежи“ АД, „Примагаз“ АД, „Ситигаз България“ ЕАД. Отделно от това е предвидена проверка и на „Булгаргаз“ ЕАД като лицензирано дружество за обществена доставка на природен газ на територията на страната. В съответствие с  чл. 46 от Методиката, при включването на регулирани дружества в графика за планови проверки са отчетени редица индикатори   -   финансови резултати от предходната година, размера на годишния оборот и стойността на дълготрайните им активи, както и броя на жалбите от клиенти.  

В сектор "В и К услуги" Комисията ще извърши планови проверки на място на девет ВиК оператори в различни региони на страната, които имат одобрени бизнес планове за регулаторния период 2022-2026 г. Отделно регулаторът ще направи планови проверки на отчетните доклади на други 15 ВиК дружества с одобрени бизнес планове през текущия регулаторен период.  Съгласно чл. 32, ал. 1  от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, тези отчетни доклади обхващат изпълнението на бизнес плановете им за предходната година и се внасят ежегодно в КЕВР до 15 април, се уточнява в съобщението.    

В хода на проверките Комисията ще осъществи контрол за размера на получените през 2022 г. компенсации за потребена електроенергия, както и дали те прилагат утвърдените им цени на ВиК услуги. Програмата за извършване на плановите проверки включва също оценка на внедрените регистри и бази данни, извършените от дружествата капиталови разходи през 2022 г. по ОПОС, разходите за консултантски услуги и др. Ще бъде извършена проверка и на ремонтните и инвестиционни програми на ВиК операторите.

Освен утвърдените планови проверки, при възникнала необходимост КЕВР ще извършва и извънредни проверки на дружества в енергийния и водния сектор. Това ще става при получени сигнали за нередности и за нарушения на лицензионната дейност. Комисията ще назначава проверки и при възникване на извънредни обстоятелства от важен обществен интерес, допълват от регулатора.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща