Замяната на въглищата за отопление с пелети и климатици не е спасението за Зеления преход, нужна е интегрирана трансформация в домовете

Очаква се 85% от сложната декарбонизация да дойде от многофамилните жилища в градовете, първа стъпка ли е зона за ниски емисии за битовото отопление в София от 2025 година?

Климат / България , Зелен преход
Рая Лечева
2135
article picture alt description

Източник: 3eNews/Рая Лечева

Необходимо е ускоряване на вълната за обновяване. С намаляване на въглищата ще постигнем намаляване на емисиите от фини прахови частици, но не на емисиите като цяло, съобщи Ина Карова (първата отдясно наляво).

Сложната декарбонизация или намаляване на емисиите на въглероден диоксид се очаква да дойде не от другаде, а от нашите жилища. Обновяването на жилищните сгради спрямо нежилищните се очаква да допринесе за 85% от енергийните спестявания и намаляване на CO2 емисии. Около 60-80% от крайното енергийно потребление в българските градове е на домакинствата. Всички планове на ЕС за въглеродна неутралност засягат всеки от нас и начина ни на живот.

Европа предвижда 60% намаляване на емисиите да бъде от сграден фонд като се постигне 15% спестяване на енергия, но при 0,02% обновяване на година средно за ЕС, едва ли ще постигнем тези цели до 2050 година, коментира Ина Карова от Енергийна агенция, Пловдив. Това е изключително валидно за жилищните сгради, които заемат най-голям дял. Темата обсъдиха експерти в панел "Решения за декарбонизация и ниско емисионно градско развитие" по време на XVI Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции "Енергийна ефективност и ВЕИ", на която 3eNews e медиен партньор.

За Югоизточна Европа данните са още по-фрапантни, още по-трудно е да постигнем тези цели заради по-високо ниво на енергийна бедност, по-стари сгради, климатична уязвимост на населението и недобро планиране на енергийно потребление и производство, допълни тя.

Ако не се ускорят темповете, по които Европа и България вървят, няма да достигнем въглеродната неутралност

Едва ли тези цели ще бъдат постигнати, ако няма по-амбициозни, интегрирани политики и силна политическа воля, коментира още експертът. Ако не се ускорят темповете, по които Европа и България вървят, няма да достигнем въглеродната неутралност.

Не сме сред най-амбициозните в своите усилия и сме заложили цели, които не са прекалено амбициозни, коментира още Карова. Всъщност у нас 7% отговарят на съвременните изисквания за енергийна ефективност, пречка се явява високите нива на съсобственост, законови, технически бариери са голям фактор за сериозно енергийно потребление и са възпрепятствали обновяването на сградите.

Политиките по декарбонизация залагат 30% намаляване на енергийно потребление с ускоряващ интензитет през 2030 г. със 17%, през 2040 с 39%, през 2050 г. с  44%. Както споменахме жилищните сгради трябва да допринесат за 85% за намаляване на емисиите.

Мисия за България още по-невъзможна като се има предвид, че скоро ще тръгне програма за обновяване на жилищата по Плана за възстановяване и устойчивост, която продължава да има скромни цели, липсва връзката с гражданите, както техническа подкрепа, има доста големи административни бариери, голяма тежест за домакинства, местни власти, посочи експертът. Липсват нови проценти за съфинансиране и специални схеми, които да обезпечат средствата за енергийно бедни.

С намаляване на въглищата ще постигнем намаляване на емисиите от фини прахови частици,

но не на емисиите като цяло

Необходимо е ускоряване на вълната за обновяване. С намаляване на въглищата ще постигнем намаляване на емисиите от фини прахови частици, но не на емисиите като цяло, съобщи Карова като цитира специално изследване.

Само няколко примера показват данни, направени от Енергийна агенция, Пловдив за София на база на преброяването на хората от 2011 г. и над 10 000 интервюта с домакинства чрез контакт на училищата  по региони в София.

Проблем на преброяването и сега е, че отговорите на въпроса „С какво се отоплявате“ в една графа са записани дърва и въглища, което е погрешно, обясни Лияна Аджарова от Асоциацията на българските енергийни агенции. Но всъщност в допълнение при анкетирането е задаван въпроса колко са разходите за отопление, по които вече се прави по-детайлен анализ. Но така или иначе данните трябва да се осъвременят с новата информация от преброяването, която тепърва ще излезе официално.

От изследването се оказва, че 69% от енергията в жилищния сектор е дърва и 26% е електрическа енергия, 92% от емисиите се дължат на електрическата енергия и 95% от фините прахови частици 10 се дължат на използването на дърва. На жилищния сектор се дължат 75% от емисиите от крайното енергийно потребление, 68% от емисиите и 98% от фините прахови частици. Единствено при прилагане на интегрирани политики може да се постигне декарбонизация и нулеви емисии, които да не замърсяват въздуха.

Необходимо е задълбочено енергийно планиране на градско ниво, енергийно моделиране, връзка между национални и регионални енергийни политики. Важно е да се постигне дълбоко обновяване на сградите не са сами за себе си, да се гледа на зоната около тях, за да се отвори реалната възможност за създаване на енергийни общност и зелени ниско емисионни зони в градовете. Една от важните стъпки затова е информиране на гражданите и постоянна комуникация, създаване на всякакви възможности за финансиране, коментира Лияна Аджарова.

Качеството на въздуха зависи все пак от начина на отопление- от подценяване на темата до новите подходи

Дълго време връзката между качеството на въздуха и климатични промени беше подценявана от нашите институции и дирекция „въздух“ към Министерството на околната среда и водите. На това се дължи и бавното проникване на знанието за източниците на фини прахови частици. Дори при ускорена смяна на отоплителните уреди няма да се получи очакваното намаляване на емисиите, коментира Аджарова. Тя подчерта, че нормата от 35 броя превишавания на средноденонощната норма от 50 микрограма/м3 може да се постигне само и единствено ако средногодишните нива не паднат под 30 микрограма за фини прахови частици 10 -ФПЧ10. Постигането на нулеви емисии на парникови газове може да се постигне само при 40% намаляване на емисиите на въглероден диоксид през 2030 година.

Подмяната на отоплителните уреди е основната мярка по програма „Околна среда“, която се използва за промяна на начина на отопление на домакинствата, но тя търпи много критики. Финансирането на пелети и климатици в многофамилните жилища нарушава физиката на сградата, което е изключително неправилен подход, подчерта Аджарова. Тя оценява въвеждането на зона за ниски емисии в София като изключително важна стъпка в най-голямата община в България докато другите още не са узрели въобще за тази идея. Но според нея паралелно въвеждане на ниско емисионни зони за отопление и транспорт ще е най-резултатно.

Спонтанното намаляване на уредите за отопление не води до намаляване на емисиите

Агенцията е направила оценка на въздействието върху домакинствата от въвеждането на ниско емисионна зона за битовото отопление. Критериите са намаляване на броя на домакинствата, отопляващи се на дърва и въглища до 2025 г. до 2030 година, а както стана ясно преди дни до 2029 година и намаляване на емисиите от ФПЧ10  до 2030 година. Тепърва предстои наредбата да бъде гласувана в Столичен общински съвет на 15 декември. Разгледани са три сценария-естествен преход за намаляване на броя на домакинствата и емисиите на ФПЧ10; умерена модернизация на отоплението и смяна на уредите за отопление; ускорена модернизация и смяна на уредите за отопление. Изводите са, че само спонтанно намаляване на уредите за отопление не води до намаляване на емисиите.

В девет района да кажем стоп на дървата и въглищата от 2025 година в София

Всъщност се планира поетапно въвеждане на зони за ниски емисии за битовото отопление от 2025 г. в София с наредбата, която предстои да бъде гласувана средата на декември. Ще бъдат обхванати първо 9 района като важен критерий е да бъдат обхванати приоритетно с централно отопление и да с по-малко на брой домакинства, които се отопляват на дърва и въглища или около 900 домакинства. Това означава, че районите ще имат време да ги обхванат и да направят всички усилия тези семейства да сменят начина си на отопление. Всъщност тази подменена би трябвало да се случва и във всички останали райони паралелно, където се намират между 3 и 8 000 домакинства, които се отопляват на твърдо гориво. Целта е до 2029 или 2030 г. всъщност всички домакинства в София да се топлят с алтернативни източници като дори при най-амбициозния план ако предположим 50% смяна с климатици, тогава емисиите ще се увеличат и целите няма да се изпълнят.

Според Аджарова ще има достатъчно време от 2025 г. да се работи с домакинствата като им се предлага алтернатива, защото например в район Триадица има 95 домакинства, до 200-300 домакинства в един административен район от първите девет района. Ако се започне навреме е съвсем обозримо до 2030 година да се обхване цялата община, каза още Аджарова.

Енергийното потребление на домакинствата е голям процент между 90 и 100%, внимателно да се извършват тези мерки, да се направи правилно енергиен баланс и да се направи инвентаризация на емисиите, каза Аджарова. Изчисляването на намалението на емисиите се прави по специална методология. Асоциацията на Българските енергийни агенции представи:

Препоръки за примерни дейности в ниско емисионната зона за битово отопление:

  • Създаване на препоръчителен списък с разрешени горива и уреди за отопление.
  • Ограничаване използването на определени начини за отопление в очаквани дни с неблагоприятни климатични условия.
  • Преминаване към други горива, по-качествени твърди горива или смяна на използването на сурови дърва за огрев с такива с влажност по-малка от 20% до момента на влизане на окончателната забрана.
  • Замяна на стари неефективни високо емисионни печки в нетоплофицирани локации от топлофицирани райони и квартали с термопомпи, екодизайн камини на пелети, климатици-единични и мултисплит системи, отоплителен уред на природен газ, мотивиране за връщане към централно топлоснабдяване на отказали се абонати.

 

Примерни видове отоплителни уреди и системи:

  • Термопомпи (въздух-въздух, въздух-вода, вода-въздух, земя-вода)
  • Фотоволтаични инсталации за производство на електрическа енергия
  • Нискоемисионни пелетни печки/камини/котли с автоматично подаване на горивото
  • Инверторни климатици, включително в комбинация с фотоволтаична инсталация- единични и мултисплит климатични системи
  • Газови отоплителни уреди

 

Твърдите горива, пелетите и RDF на пазара без регулации

Сред проблемите на национално ниво са също, че няма наредба за твърдите горива. В Наредбата за енергийните характеристики на сградите отсъстват и брикетите. Сертификационните схеми за производителите на пелети са пожелателни, което води до много некачествени пелети на пазара, каза Ваня Маркова, ръководител на единствената акредитирана у нас лаборатория за изпитване качеството на биогорива и компост към Енергийна агенция, Пловдив. В сайта на най-голямата сертифицираща компания ENplus може да се намерят кои са те.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща