Над 775 млн. лева са прехвърлени между пенсионните фондове през първото полугодие на 2022 г.

Общо 187 870 осигурени лица са сменилите фонда си за втора пенсия, техният брой се увеличава с 27.47% от общо 147 374 души през същия период на миналата година, сочат обобщените данни на КФН

Икономика / Анализи / Интервюта , Финанси
Георги Вулов
459
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Pixabay

Общият размер на прехвърлените средства през първите шест месеца на годината от един в друг пенсионен фонд е 775 638 424 лв., в т. ч. 698 487 096 лв. в Универсалните пенсионни фондове (УПФ), 59 080 215 лв. в Професионалните (ППФ) и 18 071 114 лв. в Доброволните (ДПФ). В сравнение със същия период на миналата година, прехвърлените средства са се увеличили значително, със 33.76% от 579 876 453 лв. през 2021 г., сочат обобщените данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за първото полугодие на настоящата година на база представените от пенсионноосигурителните дружества отчети.

Още по темата

Нарастването при универсалните фондове е с 34.15% от 520 657 270 лева през 2021 година, в професионалните увеличението е с 10.74% от 54 974 694 лева и в доброволните е най-голямо като процент, с 325.75% от 4 244 489 лева година по-рано.

Относителният дял на прехвърлените средства през периода януари-юни 2022 година, спрямо средния размер на нетните активи на УПФ е 4.29 на сто, на ППФ – 4.30 на сто и на ДПФ – 1.36 на сто.

Колко са парите в пенсионните фондове?

Според обобщените данни, към 30 юни 2022 година средният размер на нетните активи на пенсионните фондове възлизат на 19 000 243 728 лева, като най-много са на универсалните фондове (16 294 852 729 лева), следвани от професионалните (1 373 509 093 лева) и доброволните (1 331 881 914 лева).

Общият размер на прехвърлените средства е 775 638 424 лева или само 4.08% от всички активи. Най-много пари са прехвърлени в УПФ (698 487 096 лева при среден размер на едно осигурено лице от 4 094.56 лева), следвани от ППФ (59 080 215 лева при среден размер на едно осигурено лице от 4 554.44 лева) и в ДПФ (18 071 114 лева при среден размер на едно осигурено лице от 4 193.81 лева).

Колко осигурени са сменили фонда си?

В същото време осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди в друг пенсионне фонд през полугодието на 2022 г. са общо 187 870 души. Техният брой  се увеличава с 27.50% от общо 147 374 осигурени лица през същия период на миналата година.

Относителният дял на лицата, променили участието си през януари-юни 2022 г., спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 4.38 на сто (при 3.51% през 2021 г.), в професионалните – 4.08 на сто (при 3.50% година по-рано) и в доброволните – 0.67 на сто (при 0.14% през 2021 г.).

През първото полугодие на настоящата година са подадени общо 112 654 заявления за променя на участие в трите вида пенсионни фондове. Разпределени по фондове: в УПФ са подадени 101 621 броя, като откази са получили 16 573 или 16.31% от всички подадени  за промяна заявления в УПФ; в ППФ са подадени 8 552 броя, като откази са получили 1 710 или 20.00% от всички подадени в ППФ; в ДПФ са подадени 2 481 броя, като откази са получили 1 670 или 67.31% от всички подадени в ДПФ.

Колко са всички осигурени лица за втора пенсия?

Равносметката показва, че досега 4 858 686 души са се осигурили в пенсионен фонд за втора пенсия, от които 3 894 448 души в УПФ, 318 272 в ППФ и 645 966 в ДПФ. От тях 187 870 души или 3.87% от всички осигурени за втора пенсия са сменили фонда си, сочат още данните на КФН. По видове фондове разпределението е следното: 170 580 души (4.38% от всички осигурени в УПФ), 12 972 души (4.08% от всички осигурени в ППФ) и 4 309 души (0.67% от всички осигурени в ДПФ).

Равносметката за второто тримесечие на 2022 г.

През второто тримесечие на 2022 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 112 654 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. Общо 91 949 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2022 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

През отчетния период (април-юни 2021 г.) броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове е 83 113 лица, а броят на променилите участието си в професионалните фондове – 6 622 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – 2 214 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 2,13 на сто, в професионалните – 2,08 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,34 на сто.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през второто тримесечие на годината, е 387 101 979 лв., в т. ч. 346 443 039 лв. в универсалните фондове, 31 640 127 лв. в професионалните и 9 018 812 лв. в доброволните фондове. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 2,14 на сто, на професионалните – 2,33 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,68 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през второто тримесечие на 2022 г., е 4 209,96 лв.

Пенсионните фондове през първата половина на 2022 година                          

Универсалните пенсионни фондове (УПФ)

Нетните активи на УПФ нарастват в края на юни тази година до 15 846 393 хил. лв., спрямо 15 800 166 хил. лева към 30 юни 2021 година, а на постъпления от осигурителни вноски достигат 931 283 хил. лв. от 852 279 хил. лв. година по-рано, като средният размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице в УПФ е 82.64 лева в сравнение със 74.55 лева в края на юни 2021 година. В УПФ се осигуряват общо 3 912 250 души в сравнение с 3 858 342 лица към 30 юни 2021 година. Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице във всички УПФ през януари-юни 2022 година е 4 050.46 лева в сравнение с 4 095.07 лева година по-рано или спад с 1.09 на сто.

Професионалните пенсионни фондове (ППФ)

Нетните активи на ППФ намаляват в края на юни тази година – до 1 334 102 хил. лв., спрямо 1 357 005 хил. лева към 30 юни 2021 година, а постъпленията от осигурителни вноски се увеличават до 71 245 хил. лв. от 67 899 хил. лв., като средният размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице в ППФ е 129.40 лева в сравнение със 122.79 лева в края на юни 2021 година. В ППФ се осигуряват общо 319 494 души в сравнение с 314 665 лица в края на юни 2021 година. Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице във всички ППФ през първите шест месеца на 2022 година е 4 466.68 лева.

Доброволните пенсионни фондове (ДПФ)

Нетните активи на ДПФ спадат в края на юни тази година до 1 281 415 хил. лв., спрямо 1 293 813 хил. лева към 30 юни 2021 година, а постъпленията от осигурителни вноски спадат до 74 240 хил. лв. от 74 946 хил. лв. година по-рано, като средният размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице в ДПФ е 104.77 лева. В ДПФ се осигуряват общо 645 904 души в сравнение с 645 037 лица в края на юни 2021 година. Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице във всички ДПФ през първите шест месеца на 2022 година е 1 983.91 лева.

Класация на УПФ по привлечени осигурени лица и средства за януари-юни 2022 година

1. УПФ "ДСК - Родина" - привлечени общо 26 591 осигурени и 104 267 978 лева, напусналите фонда са 12 528 осигурени и 52 676 637 лева, но нетната разлика е положителна – 14 063 повече привлечени осигурени и 51 591 лева, най-много са се прехвърлили от УПФ „Доверие“ - 8 051 осигурени и 32 880 371 лева;

2. УПФ "Доверие" – привлечени общо 23 670 осигурени и 100 448 135 лева, напусналите фонда са 17 832 осигурени и 76 687 279 лева, но нетната разлика е положителна – 5 838 повече привлечени и 23 760 856 лева, а най-много са се прехвърлили от ЗУПФ "Алианц България" - 6 145 лица и 26 144 684 лева;

3. ЗУПФ "Алианц България" – привлечени общо 11 311 осигурени и 40 833 512 лева, напусналите фонда са 17 233 осигурени и 73 234 965 лева, но нетната разлика е отрицателна – 5 922 по-малко осигурени и 32 401 453 лева по-малко привлечени средства, най-много са се прехвърлили от УПФ „Доверие“ - 3 344 осигурени и 12 103 329 лева;

4. "УПФ ОББ" - привлечени общо 9 677 осигурени и 52 020 814 лева, напусналите фонда са 8 953 осигурени и 43 309 823 лева, но нетната разлика е положителна – 724 повече привлечени осигурени и 8 710 991 лева повече привлечени средства, най-много са се прехвърлили от УПФ „Доверие“ - 3 256 осигурени и 18 544 129 лева;

5. УПФ "ЦКБ - Сила" - привлечени общо 3 505 осигурени и 16 621 051 лева, напусналите фонда са 6 788 осигурени и 32 321 436 лева, но нетната разлика е отрицателна – 3 283 по-малко осигурени и 15 700 385 лева по-малко привлечени средства, най-много са се прехвърлили от УПФ „Доверие“ – 980 осигурени и 4 442 632 лева;

6. "УПФ - Бъдеще" - привлечени общо 2 811 осигурени и 11 606 478 лева, напусналите фонда са 6 069 осигурени и 17 433 820 лева, но нетната разлика е отрицателна – 3 258 по-малко осигурени и 5 827 342 лева по-малко привлечени средства, най-много са се прехвърлили от УПФ „Доверие“ – 718 осигурени и 2 878 385 лева;

7. УПФ „Съгласие“ – привлечени общо 2 333 лица и 9 901 699 лева, напусналите фонда са 8 669 осигурени и 36 836 378 лева, но нетната разлика е отрицателна – 6 336 повече са напусналите фонда 26 934 680 лева по-малко привлечени средства, най много са се прехвърлили от УПФ „Доверие“ – 718 лица и 3 197 094 лева;

8. УПФ "Топлина" - привлечени общо 1 972 осигурени и 4 672 516 лева, напусналите фонда са 2 959 осигурени и 7 676 434 лева, но нетната разлика е отрицателна – 987 по-малко осигурени и 3 003 911 лева по-малко привлечени средства, най-много са се прехвърлили от ЗУПФ "Алианц България" – 537 осигурени и 1 160 769 лева;

9. УПФ "Пенсионно-осигурителен институт" (ПОИ) – привлечени общо 685 осигурени и 3 175 865 лева, напусналите фонда са 2 082 осигурени и 6 266 268 лева, но нетната разлика е отрицателна – 1 397 по-малко осигурени и 3 090 403 лева по-малко привлечени средства, най-много са се прехвърлили от УПФ „Доверие“ – 137 осигурени и 549 581 лева;

10. УПФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" – привлечени общо 558 осигурени и 2 894 992 лева, няма данни за напуснали, а нетната разлика е положителна 558 осигурени повече и 2 894 992 лева повече привлечени средства, най-много са се прехвърлили от УПФ „Доверие“ – 145 осигурени и 734 665 лева.

Класация на ППФ по привлечени осигурени лица и средства за януари-юни 2022 година

1. ППФ "ДСК-Родина" - привлечени общо 4 225 осигурени и 18 145 227 лева, напусналите фонда са 1 867 осигурени и 8 737 786 лева, но нетната разлика е положителна - 2 358 осигурени и 9 407 441 лева повече, най-много са се прехвърлили от ППФ „Доверие“ - 1 045 осигурени и 4 378 519 лева;

2. ППФ "Доверие" - привлечени общо 4 193 осигурени и 17 693 288 лева, напусналите фонда са 2 102 осигурени и 9 564 143 лева, но нетната разлика е положителна – 2 091 осигурени и 8 129 145 лева повече, най-много са се прехвърлили от ППФ "ДСК-Родина" – 917 осигурени и 3 944 690 лева;

3. "ППФ ОББ" – привлечени общо 690 осигурени и 3 549 227 лева, напусналите фонда са 1 273 осигурени и 6 000 563 лева, но нетната разлика е отрицателна - 583    осигурени лира и 2 451 336 лева по-малко, най-много са се прехвърлили от ППФ „ДСК-Родина“ – 155 осигурени и 725 955 лева;

4. ЗППФ "Алианц България" - привлечени общо 1 920 осигурени и 8 400 612 лева, напусналите фонда са 2 201 осигурени и 11 083 429 лева, но нетната разлика е отрицателна – 281 осигурени и 2 682 819 лева по-малко, най-много са се прехвърлили от ППФ „Доверие“ – 480 осигурени и 2 067 550 лева;

5. ППФ "Съгласие" – привлечени общо 513 осигурени и 2 621 959 лева, напусналите фонда са 1 684 осигурени и 8 882 310 лева, но нетната разлика е отрицателна – 1 171 осигурени и 6 260 351 лева по-малко, най-много са се прехвърлили от ППФ „Доверие“ – 130 осигурени и 635 475 лева;

6. "ППФ - Бъдеще" – привлечени общо 458 осигурени и 4 088 313 лева, напусналите фонда са 833 осигурени и 3 304 520 лева, но нетната разлика е отрицателна - 375 осигурени и 783 793 лева по-малко, най-много са се прехвърлили от ЗППФ „Алианц България“ – 118 осигурени и 1 329 783 лева;

7. ППФ "ЦКБ - Сила" – привлечени общо 394 осигурени и 1 914 377 лева, напусналите фонда са 1 471 осигурени и 6 826 032 лева, но нетната разлика е отрицателна - 1 077 осигурени и 4 911 654 лева по-малко, най-много са се прехвърлили от ППФ „Доверие“ – 95 осигурени и 514 082 лева;

8. ППФ "Топлина" – привлечени общо 334 осигурени и 1 018 216 лева, напусналите фонда са 1 016 осигурени и 2 872 919 лева, но нетната разлика е отрицателна - 682 осигурени и 1 854 703 лева по-малко, най-много са се прехвърлили от ЗППФ „Алианц България“ – 74 осигурени и 239 199 лева;

9. ППФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" – привлечени общо 161 осигурени и 1 144 801 лева, няма данни за напуснали, а нетната разлика е положителна – 161   осигурени и 1 144 801 лева повече, най-много са се прехвърлили от ППФ „ДСК-Родина“ – 32 осигурени и 217 458 лева;

10. ППФ "Пенсионно осигурителен институт (ПОИ)" – привлечени общо 84 осигурени и 504 195 лева, напусналите фонда са 525 осигурени и 1 808 515 лева, но нетната разлика е отрицателна – 441 осигурени 1 304 320 лева по-малко, най-много са се прехвърлили от ППФ „Топлина“ – 26 осигурени и 250 343 лева.

Класация на ДПФ по привлечени осигурени лица и средства за януари-юни 2022 година

1. "ДПФ - Бъдеще" – привлечени общо 1 103 осигурени и 5 714 159 лева, напусналите фонда са 19 осигурени и 37 445 лева, но нетната равносметка е положителна - 1 084 осигурени и 5 676 715 лева повече, най-много са се прехвърлили от ДПФ „Алианц България“ - 1 099 осигурени и 5 710 820 лева;

2. ДПФ „Доверие“ - привлечени общо 710 осигурени и 1 898 971 лева, напусналите фонда са 253 осигурени и 824 571 лева, но нетната разлика е положителна – 457 осигурени и 1 074 400 повече, най-много са се прехвърлили от „ДПФ ОББ“ – 546 осигурени и 1 462 843 лева;

3. "ДПФ ОББ" – привлечени общо 254  осигурени и 881 104 лева, напусналите фонда са 575 осигурени и 1 637 277 лева, но нетната разлика е 321 осигурени и 756 173 лева по-малко, най-много са се прехвърлили от ДПФ „Доверие“ – 220 осигурени и 761 150 лева;

4. ДПФ "Алианц България" – привлечени общо 78 осигурени и 314 563 лева, напусналите фонда са 1 199 осигурени и 6 086 833 лева, но нетната разлика е отрицателна - 1 121 осигурени и 5 772 270 лева по-малко, най-много са се прехвърлили от ДПФ „Съгласие“ - 40 осигурени и 113 311 лева;

5. ДПФ "Съгласие" – привлечени общо 35 осигурени и 76 381 лева, напусналите фонда са 79 осигурени и 213 417 лева, но нетната разлика е отрицателна - 44 осигурени и 137 036 лева по-малко, най-много са се прехвърлили от ДПФ „Алианц България“ - 16  осигурени и 44 542 лева;

6. ДПФ "ДСК-Родина" – привлечени общо 22 осигурени и 92 759 лева, напусналите фонда са 31 осигурени и 43 537 лева, но нетната разлика е отрицателна – 9 осигурени и 49 222 лева по-малко, най-много са се прехвърлили от ДПФ „Алианц България“ – 7 осигурени и 40 544 лева по-малко;

7. ДПФ "ЦКБ - Сила" -  привлечени общо 8 осигурени и 19 464 лева, напусналите фонда са 48 осигурени и 142 901 лева, но нетната разлика е отрицателна - 40 осигурени и 123 437 лева по-малко, най-много са се прехвърлили от ДПФ „Доверие“ – 5 осигурени и 5 305 лева;

8. ДПФ „Пенсионно осигурителен институт (ПОИ)“ – привлечени общо 3 осигурени и 19 880 лева, напуснал фонда е един осигурен, но нетната разлика е положителна – 2 осигурени и 19 880 лева повече;

9. ДПФ "ДаллБогг:Живот и Здраве" – привлечен един осигурен и 1 529 лева и нетната разлика е положителна – 1 осигурен и 1 529 лева повече.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща