Какви са прогнозите за цените на електроенергията на спотовите пазари през зимата?

Август донесе сериозни сътресения по пазарите в цяла Европа

Енергетика / Анализи / Интервюта
Георги Велев
2080
article picture alt description

Източник: needpix.com

Спот пазарните цени на електроенергията чупят всички рекорди, докато европейските лидери и техните министри засилват дискусиите си за това как да се справят с кризата. Саймън Гьос от cr.hub, пишещ за Energy Brainpool, направи кратък анализ за Energypost как работят пазарите, като отбелязва, че покачването на цените наистина се движи от цените на изкопаемите горива, а не от сертификатите за CO2. Гьос разглежда как са се повишили цените в Германия, Франция, Балтийските страни и Испания и как е била повишена горната граница на цената на търга за сегмента „Ден напред“. Големият въпрос сега е перспективата за тази зима. Гьос обяснява, че основните рискове са студена зима, намалено предлагане на внос на LNG поради нарастващите цени в Азия, недостатъчно намаляване на търсенето на газ в Европа, липса на газ от Русия и продължаваща ниска наличност на френските ядрени електроцентрали. Като цяло е вероятно ниският внос на газ през зимата да вдигне цените както на синьото гориво, така и на електроенергията до нови рекорди, смята Гьос.

Още по темата

Цените на европейските спот пазари на електроенергия са на най-високите си нива от началото на борсовата търговия. Борсите трябваше да въведат по-високи ценови ограничения, за да реагират на ситуацията. Какво се случва в момента на краткосрочните пазари и какво ще се случи през зимата?

В повечето европейски страни краткосрочните цени за физическа доставка на електроенергия се формират чрез спот пазари на енергийни борси. Пазарният сегмент „Ден напред“ играе най-голямата роля, като представлява около 80 процента от борсово търгувания обем. Тук почасовите цени на електроенергията за следващия ден (ден напред) се определят ежедневно чрез търг с производители и купувачи. Следователно като цяло както доставчиците, така и потребителите влияят върху нивото на цените чрез своите оферти и обеми.

„Ден напред“ като основен пазар

От страна на електропроизводството краткосрочните производствени разходи на последната електроцентрала, която отговаря на търсенето, определят цената. Всички производители получават тази цена и всички купувачи на електроенергия трябва да я плащат. Ценовата еластичност от страна на купувача на електроенергия е много ниска. Това означава, че търсенето на електроенергия реагира слабо на промените в цената. Доставчиците на енергия трябва да купуват електроенергия за своите клиенти, дори когато цените на спот пазара са високи, за да продължат да им доставят. Въпреки това по-ниското търсене на електроенергия поради мерки за ефективност в индустрията или спестявания в домакинствата оказват влияние върху търсенето и по-ниските цени.

Изкопаемите горива движат цените

Топлоелектрическите централи заедно с въглищните и газовите електроцентрали определят цените за много часове на пазара за ден напред, а техните специфични разходи за производство на електроенергия зависят силно от изкопаемите горива. Фигура 1 показва компонентите на средните пределни разходи за електроцентрали на газ и каменни въглища от четвъртото тримесечие на 2021 г.

Фигура 1: Развитие на компонентите на пределните разходи за електроцентрали на газ (ефективност: 55 %; емисионен фактор: 0,2 t/MWh) и електроцентрали на въглища (ефективност: 43 %; емисионен фактор: 0,35 t/MWh) / Източник: Energy Brainpool

Тук става ясно, че изкопаемите горива, а не разходите за CO2 сертификати са движещите сили на цената. Делът на разходите за сертификатите за CO2 е намалял с времето. Освен това е очевидно, че производството на електроенергия от въглища е по-рентабилно от производството от газ: цените на газа са се повишили много по-рязко от цените на въглищата. По-конкретно цената на газа се е повишила с повече от 1000 процента в сравнение с началото на 2021 г. поради ограниченията на доставките от Русия. По този начин настоящите скокове на цените на спот пазара се дължат главно на много високите цени на изкопаемите първични енергийни източници като въглища и природен газ.

Фигура 2 показва цените за „Ден напред“ на EPEX SPOT за Германия от 2019 г. Ясно е, че цените на електроенергията се отклоняват от дългосрочната средна стойност и се движат нагоре още от средата на 2021 г.

Фигура 2: Почасови цени за ден напред на EPEX SPOT за Германия (2015 г. до юли 2022 г.) / Източник: Energy Brainpool

…Германия

След избухването на войната в Украйна цените на електроенергията първоначално скочиха, но след това отново се понижиха. След рязко намалените газови потоци от Русия в средата на юни 2022 г. спот цените на газа се повишиха до рекордно ниво и поради това цените на електроенергията също се повишиха отново. Досега през 2022 г. спот цените на електроенергията са пет до десет пъти по-високи от предходните години. На 22 август дневната спот пазарна цена за Германия надхвърли 600 EUR/MWh, 15 пъти над средната за 2010 г. През август 2022 г. германският рекорд за цени за ден напред (дневни стойности) беше счупен шест пъти (на 3/3, 16/8, 17/17, 18/8, 23/8 и 24/8).

… Франция

Краткосрочните цени на електроенергията са на рекордни нива и в други европейски страни. По-специално са засегнати Франция, Италия и балтийският регион. Във Франция цените на електроенергията са дори по-високи от тези в Германия. Слабата наличност на френските атомни електроцентрали поради метеорологичните условия и свързаните с ремонта прекъсвания засяга съседната страна. Понастоящем само около 45 процента от ядрения капацитет във Франция всъщност генерира електричество: това е 30-годишен отрицателен рекорд според изказвания на Montel.

Тъй като европейската търговия с електроенергия на EPEX SPOT се извършва и на трансгранична основа, повече електроенергия изтече от Германия към Франция тази година, тъй като потреблението там не можеше да бъде напълно покрито от собственото производство на Франция или би било дори по-скъпо от производството в или внос от Германия.

Износът на електроенергия от Германия за Франция се е увеличил шест пъти през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходната година. Ниското производство от френските атомни електроцентрали също увеличи цените на електроенергията за ден напред в Германия, особено от май 2022 г. до момента.

Фигура 3 показва средната месечна стойност на цените за „Ден напред“ за избрани европейски страни от началото на годината, илюстрирайки увеличението в почти всички страни.

Фигура 3: средна месечна цена на пазарите за ден напред в избрани европейски страни / Източник: Energy Brainpool

…Испания

Тъй като Иберийският полуостров е по-слабо интегриран в европейската взаимосвързана мрежа, централноевропейските пазари с високи цени не упражняват такъв възходящ натиск върху испанските цени за „Ден напред“. Други причини за понижаващите се цени на електроенергията в Испания от юни 2022 г. са независимото снабдяване на Испания с втечнен природен газ и по този начин по-ниските цени на първичната енергия в сравнение с други страни от ЕС, както и наложената от държавата максимална цена за природния газ, използван за газовите електроцентрали за производство. Цената на природния газ, използван за производство на електроенергия, беше ограничена от испанското правителство до 48,8 EUR/MWh. За сравнение цените на газа на спот пазара в Централна Европа са над 240 EUR/MWh към края на август.

...Балтийските държави

Спот цените за електроенергия от над 1000 EUR/MWh понастоящем също не са необичайни в балтийските държави. На 16 август 2022 г. спот цената за един час дори достигна границата от 4000 EUR/MWh, тъй като не бяха налични достатъчно производствени мощности. След това операторът на литовската преносна система Litgrid активира 50 MW капацитет при пиково натоварване, за да компенсира недостига. Основната причина за условията в балтийските държави е възможното най-бързото разпадане на междусистемната мрежова връзка от Русия.

Борсите за електроенергия трябваше да увеличат максималната цена

Всъщност минималните и максималните цени на електроенергията в търга за ден напред са ограничени: дълго време оферти можеха да се подават само между -500 EUR/MWh и +3 000 EUR/MWh. Въпреки това още през 2017 г. операторите на европейските борси за електроенергия постановиха, че максималната възможна цена трябва да бъде увеличена с 1000 евро/MWh, ако цената на пазара на електроенергия е над 60 на сто от предишния максимум.

Тази корекция на нивата на офертите има за цел да позволи на търговията с електроенергия да продължи да функционира дори в екстремни ситуации. Още през пролетта на 2022 г. енергийните борси осъществиха увеличение на максималната цена до 4000 EUR/MWh. Спусъкът за това действие бе цена от 2987,88 EUR/MWh за час от 8 до 9 сутринта на 4 април 2022 г. във Франция. В края на август енергийните борси решиха, че максималната цена ще бъде повишена до 5000 EUR/MWh в цяла Европа поради достигане на лимита в балтийските държави. Реализацията е предвидена за 20 септември.

Прогнозата за зимата

Цените на електроенергията на спот пазарите обикновено са по-високи през зимата, отколкото през пролетта и лятото поради по-високото потребление на електроенергия. Тази година има и допълнителен страх от недостиг на газ. Тъй като газовите електроцентрали често определят цената на пазара „Ден напред“ по време на пиковите периоди на търсене на електроенергия, е вероятно ниският внос на газ през зимата да повиши цените както на синьото гориво, така и на електроенергията до нови рекорди. Основните рискове, които биха могли да влошат ситуацията с недостига, са студена зима, намалено предлагане на LNG поради покачващите се цени в Азия, недостатъчно намаляване на търсенето на газ в Европа, пълно отсъствие на руски газови доставки и продължаваща ниска наличност на френските ядрени централи.

Фючърсният пазар предоставя перспектива за пазарните цени. Търговците могат да търгуват бъдещ период на доставка там. Следователно днешните цени на форуърдния пазар отразяват очакваната средна цена на електроенергията за периода на доставка на съответния продукт. В края на август 2022 г. цената за базов товар за доставка на електроенергия за четвъртото тримесечие за Германия беше 1000 EUR/MWh. Цените за четвъртото тримесечие се повишиха след намалението с 60 процента на доставките на руски газ през газопровода "Северен поток 1" в средата на юни 2022 г.

В края на август цените се покачиха изключително много. Предистория за това беше поредното съобщение на Газпром за прекъсване на доставките на газ през Северен поток 1 в първите дни на септември. За разлика от тях цените се понижиха в началото на септември поради високата запълненост на германските газови хранилища и изявленията на ЕС за намеса в ценообразуването на спот пазарите на електроенергия (Фигура 4).

Фигура 4: Развитие на цената за базово снабдяване с електроенергия за Германия през четвъртото тримесечие на 2022 г. / Източник: Montel

Остава много интересно как и дали ще се реализират политическите заявления за намеса в ценообразуването на пазарите на електроенергия. Като цяло текущата пазарна ситуация все още показва, че цените на спот пазара за последните три месеца на 2022 г. ще бъдат по-високи от всякога. Очакванията на пазара: още по-високи цени на спот пазара за последните три месеца на 2022 г., отколкото преди. Надеждата е, че всички потребители, от промишлени до жилищни, ще се подготвят за по-високи цени чрез увеличаване на пестенето на енергия и използване на мерки за ефективност.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща