Подготвят "Визия за устойчива мобилност на България 2035" с акцент върху електрическата мобилност

Енергетика / България
3E news
2512
article picture alt description

Източник: needpix.com

В Министерския съвет заработи "Комисия по устойчива мобилност" към Консултативния съвет за Европейската зелена сделка. В комисията участват експерти от Националната браншова организация за електрическа мобилност – ИКЕМ и Българската стопанска камара, съобщиха от Индустриален клъстер "Електромобили" (ИКЕМ). Целта на комисията е да реализира Реформа 5: "Електрическа мобилност" по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) - за да се стимулира развитието на транспорт с нулеви и ниски емисии в България, да се осигурят стимули за използването на превозни средства с нулеви емисии и да се разработи широка мрежа от инфраструктура за алтернативни горива (електрически зарядни станции), предаде БТА.

В резултат на реформата трябва да бъдат инсталирани 10 000 електрически зарядни станции, включително за бързо зареждане, на цялата територия на България, броят на регистрираните в държавата превозни средства с нулеви емисии (нови или употребявани автомобили) трябва да достигне общо 30 000 и трябва да бъдат въведени зони с ниски емисии в най-големите и най-замърсените градове на държавата.

Работни групи на ИКЕМ и БСК подготвиха проект на "Визия и пътна карта за устойчива мобилност на България - 2035". Проектът ще бъде предоставен на комисията до края на м. юли 2022 г. Предлага се цялостен модел със системни взаимовръзки и ясни цели.

Визията представлява  жизнеспособна цялостна рамка за развитие на електрическата мобилност в България, която да бъде широко приета от обществото и да отговаря на специфични транспортни нужди (пътнически и търговски), с високо ниво на достъпност и надеждност. Като такава, визията е предпоставка за едно модерно законодателство, пътна карта за развитие, както и за създаване на технически модерни и печеливши продукти на пазара.

Предлага се, с оглед междусекторния характер на комисията, в нея да бъдат включени експерти от различни министерства и отрасли. Необходимо е комисията да бъде постоянно действаща. Жизнено важно е да се насърчи междусекторен дебат, който да включва участници от целия политически спектър.

Ключов момент на визията е акцентът върху електрическата мобилност, важна част от т.нар. "устойчива мобилност".

Експертите предлагат:

- Шест отговорни работни групи на КУМ:
* РГ 1: ЕПС - Интегриране и нови технологии
* РГ 2: Инфраструктура за зареждане - интегриране, технологии, батерии, водород
* РГ 3: Регулиране, стандартизация и сертификация
* РГ 4: Материали и рециклиране
* РГ 5: Обучение и квалификация
* РГ 6: Обща рамка

Пет приоритетните тематични области за действие: "Автомобилен и ЕПС парк", "Инфраструктура за зареждане", "Енергия и околна среда", "Градско планиране и интермодалност" и особено важната: "Базови области", включваща: образование и обучение, стандартизация и ИКТ.

Пътната карта към визията да разпределя във времето отделните подтеми по петте области на действие, които са разделени така: дейности, които вече са стартирали, дейности необходими за постигане на целите, целеви работни групи по тези теми, приоритетните действия, както и такива за развойна дейност.
Посочени са основни акценти върху важни за разрешаване въпроси, свързани с тематичните области и работни групи, както и приложение: "Състояние и прогнозен брой електрически и водородни ППС и зарядна инфраструктура за тях".

За развитието на сектор "Електрическа мобилност" от изключително значение е системата за образование, обучение и квалификация на кадри. Тя е гаранция, че наетият персонал е висококвалифициран и е в състояние да отговори на високите изисквания. Така ще бъдат постигнати разнообразни, клиентски ориентирани информационни и комуникационни технологични решения в полза на потребителите.

Визията, пътната карта и дейностите по тематичните области и техните срокове са съобразени с Проект за "Регламент за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива".

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща