С 8% по-малко са били квотите въглеродни емисии в обращение през 2020 г.

Климат / Климат / Екология
3E news
1077
article picture alt description

Източник: ЕП/© AdobeStock/fotowunsch

В средата на месец май, Европейската комисия публикува Съобщение относно общия брой на квотите емисии в обращение.  От този брой зависи дали някои от квотите, предназначени за предлагане на търг, следва да бъдат поставени в Резерва за стабилност на пазара или да бъдат освободени от него. Съобщението е шестата публикация за целите на Резерва за стабилност на пазара и се отнася за 2021 година, припомнят от Института за енергиен мениджмънт.

Общият брой на квотите в обращение на европейския пазар на въглеродни емисии възлиза на 1 449 214 182 квоти или с 8% по-малко в сравнение с 2020.

Общият брой на квотите в обращение играе важна роля за функционирането на Резерва за стабилност на пазара (Резерва)  на Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), който започна да функционира през януари 2019 г. Този показател показва количеството на квотите в обращение по прозрачен и предвидим начин. Докато този показател надхвърля определения в законодателството праг от 833 млн. квоти, всяка година определен дял от общия брой квоти в обращение се поставя в Резерва за стабилност на пазара. За периода 2019-2023 г. този дял е определен на 24 % от общия брой на квотите в обращение. Квотит се включват в Резерва чрез намаляване на количеството квоти, които държавите членки продават на търг.

Въз основа на този показател и на разпоредбите на законодателството, обемът на търговете от септември 2022 г. до август 2023 г. ще бъде намален с 347 811 404 квоти, които ще бъдат включени в Резерва за стабилност на пазара. За периода септември 2021-август 2022 обемът на заделените квоти в Резерва е 378 905 382 .

В Резерва за стабилност на пазара също така се включват неизползвани квоти от резерва за нови участници за периода 2013-2020 г. и квоти, които не са разпределени на инсталации поради намалена дейност. Като цяло броят на неразпределените квоти, добавени към Резерва в края на 2020 г., е 886 806 455. Следва да се отбележи, че тези неразпределени квоти не оказват влияние върху общия брой квоти в обращение и следователно не влияят върху количеството квоти, които ще бъдат предложени на търг.  През 2021 г. 200 млн. квоти са включени в резерва за нови участници и са приспаднати от Резерва за стабилност на пазара.

През 2020 г. 50 млн. квоти от Резерва бяха продадени на търг за Фонда за иновации.

Към 31 декември 2021 г. в Резерва за стабилност на пазара разполага с 2 632 682 062 квоти, които включват неизползваните квоти от резерва за нови участници за периода 2013-2020 г. и квотите, които не са разпределени на инсталации поради намалена дейност.

Предстоящи реформи в СТЕ на ЕС
През 2021 г. Европейската комисия прие поредица от законодателни предложения, в които се посочва как възнамерява да постигне неутралност по отношение на климата в ЕС до 2050 г., включително междинната цел за най-малко 55% нетно намаление на емисиите на парникови газове до 2030 г. В тази поредица от законодателни предложения, известна като пакета „Fit for 55“, се предлага също така да се преразгледа резервът за стабилност на пазара.

ЕК предлага нова цел за намаляване на емисиите от секторите, обхванати от СТЕ на ЕС, с 61% до 2030 г. в сравнение с нивата от 2005 г. Това представлява увеличение с 18 процентни пункта в сравнение с целта от -43%, заложена в съществуващото законодателство. В Европейския парламент се чуват гласове за още по-амбициозна цел -63% намаляване на емисиите от СТЕ.

За да се постигне целта от 61% намаление на емисиите, ЕК предлага еднократно намаляване на общия таван на емисиите със 117 милиона квоти („преизчисляване“) и по-стръмно годишно намаляване на емисиите с 4,2 % (вместо 2,2 % годишно съгласно настоящата система (LRF)).

С по-строгото ограничение на емисиите EK предлага промени в безплатното разпределение на квоти в СТЕ на ЕС, за да се отрази по-точно технологичният напредък и да се стимулира по-нататъшното внедряване на иновативни нисковъглеродни технологии. Нов механизъм за коригиране на въглеродните емисии на границата ще определи цена на въглеродното съдържание при вноса на целеви продукти, за да се гарантира, че амбициозните действия в областта на климата в Европа няма да доведат до „изтичане на въглеродни емисии“. За да се осигури плавен преход от едната система към другата, безплатното разпределение на квоти ще бъде постепенно преустановено, докато механизмът се въвежда за тези продукти. Комисията предлага постепенно да се премине към пълно тръжно разпределение на квотите за авиация.

Комисията предлага също така да се укрепи Резервът за стабилност на пазара чрез коригиране на предлагането на квоти, които да бъдат продавани на търг.

За да може ЕС да постигне целта за намаляване на емисиите до 2030 г., секторите, които понастоящем са извън СТЕ на ЕС, трябва да увеличат усилията си за декарбонизация. За тази цел ЕК предлага търговията с емисии да обхване нови сектори, като:

- включване на емисиите от морските дейности в СТЕ на ЕС

- въвеждане на нова, отделна система за търговия с емисии, която да обхваща емисиите от горивата, използвани в автомобилния транспорт и сградите.

За да се справи със социалните последици от разширяването на търговията с емисии върху автомобилния транспорт и сградите, ЕК представи и предложение за Социален фонд за климата.

За преодоляване на недостига на инвестиции в нисковъглеродни иновации и разпределителните ефекти от търговията с емисии, ЕК предлага да се увеличи размерът на Фонда за иновации и Фонда за модернизация.

На пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург (8 юни 2022) бяха отбелязани някои важни събития във връзка с пакета „Fit for 55“. При окончателното гласуване цялостното предложение за СТЕ беше отхвърлено. По този начин досието беше върнато на Комитета по околна среда (ENVI Committee).

Поради тясната връзка със Социалния фонд за климата окончателното гласуване по това досие беше спряно до провеждането на ново гласуване по СТЕ.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Климат / Екология:

Предишна
Следваща