НЕК завършва 2021 г. с печалба от 688,6 млн. лв. преди данъци

Енергетика / България
3E news
1194
article picture alt description

Националната електрическа компания (НЕК) завършва 2021 г. с печалба от 688 млн. 684 хил. лв.преди данъци. Това се дължи основно на по-високата отчетена среднопродажна цена на електроенергията (194 лв./МВтч), продадена на БНЕБ и свободния пазар, по-добрите приходи от балансираща енергия и от продажбата на резерв и услуги. Съществена роля има и ръста на производството на компанията от собствените водноелектрически централи, което е с 51,6 % повече от отчетния период на предходната година, а също така и от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС).

„НЕК реализира положителен финансов резултат за 2021 г. в размер на 688,684 хил. лв. преди данъци. В сравнение с финансовия резултат за предходната година се отчита значителен ръст на печалбата – увеличение от 645,361 хил. лв.“, се казва в отчета на дружеството за миналата година.

Експертите, подготвили доклада, посочват, че въпреки постигнатия положителен финансов резултат през 2021 г., задълженията на НЕК продължават да бъдат на високи нива, но е подобрена структурата им след предоговарянето на кредитите с БЕХ. Отчита се и значително подобрение на паричния поток и ликвидността на компанията. Значение има високо производство на електроенергия от собствените ВЕЦ и ПАВЕЦ  – 3 605 893 МВтч. (ръст с 51.6%), което се дължи на определената като „много влажна“ отминала година. От компанията отчитат значението й за балансиращия пазар и регулирането на системата. Докладът дава и информация за енергийния пазар като цяло.

Покупка на електроенергия

Закупената от НЕК електроенергия в съответствие с ценовите решение на енергийния регулатор за регулаторния период на 2020-2021 г. и 2021 – 2022 г. е 12 028 157 МВтч, което е ръст от 2,4% спрямо предходната 2020 г., когато покупките да били на ниво от 13 697 505 МВтч.

Отчита се намаление на покупките от квотните централи (- 17.0%) и ръст на задължителното изкупуване на електроенергия от централите с дългосрочни договори, ВЕИ и по комбиниран начин (ВЕКП). Това, както се обяснява в доклада се дължи на промяната на пазарния модел и стесняване на обхвата на защитените потребители (става въпрос за излизането на малките компании на свободния пазар).

В тази връзка от НЕК отчитат и намаляване на електроенергията закупена от ТЕЦ „Марица Изток 2“ с 36,5 % спрямо отчета от предходната 2020 г. По-малко, макар и само с 0,3% е закупеното количество и от АЕЦ „Козлодуй“. Затова пък електроенергията, закупена от НЕК по дългосрочните договори и преференциални цени (ВЕИ и ВЕКП) расте с 19,2 % в сравнение с 2020 г.

Що се отнася до базовите централи с дългосрочни договори – закупената електроенергия от ТЕЦ „Ей И Ес – 3С Марица изток1“  расте с 19, 5 %, а от ТЕЦ „Контур Глабал Марица Изток 3“ – с 20,5 % при доста по-висока използваемост.

Продадена електроенергия

Продадената от НЕК електроенергия на двата сегмента на БНЕБ (ден напред и в рамките на деня) е с 10,8% повече спрямо отчетните данни за предходната година, когато продажбите на дружеството са на ниво от 15 615 317 МВтч. Увеличението от 1 691 436 МВтч се дължи изцяло на значителното повишение на продажбите на БНЕБ на свободния пазар, които компенсират продажбата за крайните снабдители, се посочва в доклада.

Продадената електроенергия на крайните снабдители през 2021 г. е с 13,5 % по-малко (12 088 565 МВтч) в сравнение с отчетните данни от предходната година.

От компанията се спират на промяната в законодателството в посока на разширяване на сегмента на свободния пазар от една страна и от друга – на увеличеното търсене. „За нарасналото търсене влияние оказаха концентрирането на търсенето на електроенергия на потребителите на БНЕБ предимно на пазара „ден напред“, ръста на износа от българската електроенергийна система и извършеното обединение българската независима енергийна борса с гръцката и румънската борси. Този проце оказа влияние в по-голямо търсене на електроенергия на БНЕБ и много високи пазарни цени, които отчитаха ръст всяко следващо тримесечие. През месец декември пазарните цени на БНЕБ и своободния пазар достигнаха 450-500 лв./МВтч при отчетена за първото полугодие на 2021 г. на ниво от 120-125 лв./МВтч“, се казва в отчетния доклад.

Променена и на структурата на продадената електроенергия през 2021 г. – задължението на дружеството да осигурява електроенергия за покриване на потреблението на крайните снабдители намалява до 69,8 % спрямо 89,5 % през миналата 2020 г. Посочва се и  съществено увеличение „в относителния дял на БНЕБ и свободния пазар, който от 10,0% през 2020 г. нараства до 29,4 % през настоящата година“.

Приходи и разходи

Приходите, които Националната електрическа компания отчита за 2021 г. са в размер от   4  млрд. 118 млн. лв. (4, 118, 028 хил. лв.) за 2021 г. спрямо 2 млрд. 560 млн. лв. (2,560,226 хил. лв.)  за предходната 2020 г. Това е увеличение с 1 млрд. 557 млн. лв. (1,557,802 хил. лв.)

Отчетените приходи на дружеството са рекордни – ръст с 60,8 % в сравнение с предходната година. В частност най-значителен в процентно отношение  е ръстът от продажби на БНЕБ и свободен пазар – с 459,2 %.  

Наред с приходите растат и разходите на НЕК – до  3 млрд. 429 млн. лв. (3,429,344 хил. лв). през 2021 г., като същите нарастват с 912 млн. 441 хил. лв. в сравнение с тези през 2020 г. Тогава те са били на ниво от  2 млрд. 516 млн. лв. (2,516,903 хил. лв.).  Общо разходите на дружеството бележат ръст с 36,3 % спрямо предходната година. Най-голям е делът на разходите за закупена електроенергия – 90 %.

На този фон задълженията на НЕК също са от значение. Според доклада компанията има дългосрочни задължения към БЕХ до 2031 г. в размер на 2 млрд. 373 млн. 221 хил. лв.

Експертите подготвили доклада посочват, че през 2021 г. върху основната дейност на финансовите резултати на НЕК влияние са оказали следните фактори:

Ръст на производството на електроенергия от собствени ВЕЦ, което е увеличено с 51,6% в сравнение с 2020 г.

Значително увеличение на продадените количества от НЕК на БНЕБ и свободния пазар, оето се осъществявае при много силно търсене на електроенергия в резултат на възстановяването на икономическата активност и потреблението в страните от ЕД.

Действащи много високи цени на БНЕБ и европейските електроенергийни борси, като в края на месец декември2021 г. в определени периоди пазарните им нива достигаха 450 – 500 лв. за МВтч надхвърляйки 3-4 пъни прогнозната пазарна цена на КЕВР от ценовото решение за регулаторния период 2021-2022 г.

Ръст на цените на въглеродните емисии на европейските борси до нива от 80-85 евро на тон, което е значително повече от прогнозата на КЕВР в ценовото решение за регулаторния период 2021-2022 г. – 51 евро на тон. Това рефлектира в по-високи разходи за електроцентралите с дългосрочни договори и влияе върху възстановяването на разходите от ФСЕС.

Продължава процеса на разширяване обхвата на свободния пазара, като с измененията в Закона за енергетиката и нормативните актове на КЕВР малките стопански потребители, присъединени към мрежа ниско напрежение трябваше задължително да си избера търговец и да излязат на свободния пазар до края на месец юни 2021 г.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща