Нарастването на българската икономика се забавя през първото тримесечие на 2022 година

На тримесечна база БВП се повишава с 1.0% спрямо 1.4 на сто през последното тримесечие на миналата година, сочат експресните оценки на НСИ

Икономика / България , Финанси
3E news
415
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/Pixabay

През първото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 4.5% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 1.0% спрямо четвърто тримесечие на 2021 г., сочат сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ).

Още по темата

Според експресните оценки на НСИ, за първото тримесечие на 2022 г. БВП в номинално изражение достига 30 402.3 млн. лева (виж таблицата по-горе). Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2022 г. е 25 856.0 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 86.5%, което в стойностно изражение възлиза на 26 310.6 млн. лева. През първото тримесечие на 2022 г. бруто капиталообразуването е 4 812.9 млн. лв. и заема 15.9% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Тримесечни изменения*

През първото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие БВП1 по сезонно изгладени данни нараства с 1.0%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.8%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване, през първото тримесечие на 2022 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1.7%.

Годишни изменения*

През първото тримесечие на 2022 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 4.5% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност нараства с 4.5%.

Крайното потребление регистрира ръст от 6.6%, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 6.1% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 11.8%, а вносът на стоки и услуги нараства с 13.6%.

*В ръководството на Евростат за тримесечните национални сметки експресните оценки за БВП са дефинирани като: „...най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки...“.

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Разработените експресни оценки за първото тримесечие на 2022 г. са подготвени в срок от 47 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - стойностен обем в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.

Съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува предварителни оценки за тримесечните данни за БВП за първото тримесечие на 2022 г. на 8 юни 2022 година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща