"Топлофикация Перник" залага на природен газ и биогорива за прехода си към нисковъглеродно производство на енергия

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1144
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив

Г-н Кацаров, природният газ ще тласне ли напред енергийния преход в България?

Най-логичното е енергийният преход да започне с поетапното прекратяване на използването на въглища за производството на енергия. За България най-икономически издържаният вариант е твърдите изкопаеми горива бъдат заместени с природен газ. Съгласен съм с мнението на редица експерти, че той ще бъде ключов елемент за преминаването към нисковъглеродна икономика. Газът може да поеме междинна роля за енергиен баланс, докато се развият нови средства за управление на енергийните системи. Тук добавям не само енергетиката, но като цяло транспорта и индустрията.

Четейки новините от последните дни, се очаква Европейският съюз да приеме природния газ и ядрената енергия за устойчиви инвестиции в зелена енергия. Считам, че "синьото гориво" ще помогне за постигане на целите в областта на климата, които налагат да се използват всички разполагаеми възможности, както за производство и преобразуване, така и за потребление на енергия.

За всички нас е ясно, че твърдите изкопаеми горива трябва да се заменят с по-екологични. От важно значение е преходът да протече така, че да не спъва икономическото развитие на обществото и да не се стигне до множество кризи, при които стотици хиляди могат да изгубят работните си места. По тази причина смятам, че трябва да се използват всички налични технологии.

Каква ще е ролята на газовата инфраструктура в прехода към нисковъглеродна енергетика?

Европейските страни са все по-зависими от газа, който ще замести въглищата, за да помогне за постигането на краткосрочните зелени цели. За преминаването към "синьото гориво" за производство на енергия, топлоцентралите на въглища ще трябва да инвестират голям финансов ресурс.

Тук обаче не трябва да бъде пропуснат един елемент с ключово значение, а именно надеждността на доставките на природен газ. Доброто състояние на газовата инфраструктура, изграждането на необходимите трасета за пренос на газа трябва да бъдат приоритет. Тези инвестиции изискват политически решения и са необходими надеждни гаранции както за търсенето, така и за предлагането вбъдеще. За това вярвам, че ще се инвестира и повече в нея, защото газовата инфраструктура също ще спомогне за енергийния преход в България. В изпълнение на общоевропейските цели за диверсификация на енергийните източници трябва да се рехабилитира и разширява съществуващата мрежа и изграждат нови газови връзки. Отделно както редица експерти вече говорят за целите на по-широко въвеждане на безопасен и нисковъглероден водород, също ще бъде необходимо изграждане на нова и адаптиране на съществуващата газова инфраструктура. Вярвам, че най-добрият път към устойчива безвъглеродна икономика включва максимално повишаване на енергийната ефективност, развитие на ВЕИ, както и използване на природния газ като преходно гориво и гориво за балансиране.

Какви инвестиции планирате да направите за производството на чиста енергия?

Ние инвестираме в нови технологии, за да изпълним амбициозните цели на Европейската Зелена сделка. Едно от големите начинания на предприятието, е целогодишното производство на енергия от природен газ. За изпълнението на тази цел закупихме газови когенератори. Според нашите разчети още тази година новите мощности ще бъдат включени в експлоатация. Чрез реализирането на инвестицията ще се предостави възможност за продължаване на дейността на "Топлофикация Перник", като се изпълняват целите за намаляване на въглеродните емисии, заложени в Европейската зелена сделка. На този етап въглищата ще се използват само по време на отоплителния сезон.

С производството на енергия от природен газ ще се допринесе за устойчивото развитие както на предприятието, така и на Югозападния въглищен регион. "Топлофикация Перник" е едно от дружествата, които имат важна роля за енергийния отрасъл на България и основен работодател за Перник и останалите населени места в региона.

Към момента паралелно провеждаме административните процедури за реализиране на още една инвестиция за поетапна замяна на все по-голяма част от въглищата с биомаса. Тя е възобновяема суровина, при чието оползотворяване не се отделят вредни емисии във въздуха. Амбицията ни е да създадем напълно екологично производство на енергия. Винаги целият екип на "Топлофикация Перник" сме имали за цел да работим в пълно съответствие с най-високите стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. С тези инвестиции ние правим най-важната крачка към енергийната трансформация на предприятието.

Осъществяването на плавен и справедлив преход би ли отворило врати за нови работни места в "Топлофикация Перник"?

Вярвам, че осъществяването на справедлив енергиен преход ще открие още нови и по-благоприятни условия за заетост не само в нашето предприятие, но за въглищните региони в България. При нас работят приблизително 500 души. Като отговорен работодател първата и най-важна задача, която стои пред нас е да направим всичко, което зависи от нас, за да запазим специалистите ни и да съхраним дохода на екипа ни и на семействата им. Както нееднократно съм заявявал, в сектора ни работят отлични професионалисти и не бива да позволим да ги загубим.

Убеден, че след като успешно реализираме зелената трансформация на "Топлофикация Перник", ще се открият още нови работни места. Модерните съоръжения и технологии не могат да функционират сами. Човешкият ресурс е ключов за развитието на предприятието и като цяло на сектора. Нашата цел е да запазим екипа си, да преквалифицираме част от заетите и да привлечем още нови експерти.

В края на разговора ни, бихте ли ни разказали накратко по какъв начин се осъществява контролът на екологичните параметри?

Ние сме осигурили постоянен видео контрол на подаваното гориво от всички точки към котелния цех, както и на общото място за съхранение на горивото. Предоставили сме на Общината достъп до камерите си във връзка с изпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Според тези промени предприятия с определен капацитет трябва да осигуряват видеонаблюдение и контрол. Отделно, ние имаме модерни електрофилтри и сероочистваща система. Те отговарят на европейските изисквания и благодарение на тях не се позволява наднорменото отделяне на фините прахови частици и серни оксиди.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща