16,5 млн. евро за развитие на екосистемни услуги в Натура 2000 зони в Плана за възстановяване

Климат / Климат / Екология
Рая Лечева
555
article picture alt description

16,5 млн. евро са предвидени за проект "Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения базирани на природата в опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000“ в Националния план за възстановяване и устойчивост. Прокетът ще бъде възложен на дирекция "Национална служба защита на природата в Министерството на околната среда и водите", която обаче чрез тръжни процедури да възложи различните дейности на проекта на външни изпълнители.

Целта на проекта е да бъдат създадени специализирани бази данни за екосистемите, екосистемните услуги и зелената инфраструктура в мрежата Натура 2000 и тяхната визуализация в съществуваща информационна среда, включително по групи икономически дейности, съгласно Регламента за таксономията, защото те подпомагат улавянето на въглероден диоксид.

Да се направи оценка на екосистемните услуги


Задачата е да се направи оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, монетарно остойностяване на икономическата им стойност и оценка на състоянието на елементите на зелената инфраструктура в мрежата Натура 2000.
Също така да се разработят специфични за защитените зони от мрежата Натура 2000 цели и мерки за опазването им, с фокус върху прилагането на решения базирани на природата. Сред другите цели на проекта са да бъдат възстановени 150 ха значими за климата екосистеми. Едно от важните условия е да се осигури подкрепата на обществеността чрез включването ѝ в процеса на взимане на решения за опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000 чрез организиране на комуникационни кампании, инициативи и събития. Друга важна цел е да се осигури качествено и модерно управление на биоразнообразието и Натура 2000 в България.

С реализирането на проекта ще се изпълнят и основни ангажименти на България за опазване на природата, като част от Европейската Стратегия за биоразнообразие до 2030 г., а именно да се предостави правна защита на най-малко 30 % от сухоземната територия и да се осигури интегриране на екологичните коридори в рамките на ефективно действаща трансевропейска мрежа за защита на природата. Ще се осигури ефективно управление на всички защитени зони, като се определят ясни природозащитни цели и мерки и се извършва подходящ мониторинг. Поне 30 % от биологичните видове и местообитанията, които понастоящем не са с благоприятно състояние, ще бъдат класифицирани в тази категория или при тях ще е налице категорична положителна тенденция се посочва в проекта.

Друга важна цел е да се възстановят ключови за климата екосистеми, традиционни ландшафти и да се осигури свързаност на мрежата Натура 2000.

Основната цел е осигуряване на качествено и модерно управление на биоразнообразието и Натура 2000 в България. По-специфичните цели са свързани с:

  •  определяне на специфични цели и мерки на защитените зони от мрежата Натура 2000 (разработване на специфични цели и мерки за 255 защитени зони, и мерки за опазване за 86 защитени зони, с което ще завърши процеса по определяне на специфични за защитените зони цели и мерки за опазване);
  • картиране и оценка на екологичния статус на екосистемите и техните услуги, и на зелената инфраструктура на територията на мрежата Натура 2000.  Монетарна оценка за екосистемите и техните услуги (картиране и оценка на състоянието на 10 екосистеми за територията на Натура 2000, монетарна оценка на екосистемните услуги от 10те екосистеми) и визуализиране на цифровите бази данни в съществуваща информационна среда;
  • решения за възстановяване на екосистемите, базирани на природата, смекчаващи влиянието на климатичните промени, осигуряващи свързаност на мрежата и допринасящи за нови работни места, и зелен растеж (пакети от решения, базирани на природата, обвързани с 10те типа екосистеми).

Проектът включва няколко етапа проучвания; анализи и оценки; въвеждане в действие; комуникация, консултиране и изграждане на капацитет за прилагане; организация и управление на проекта.

Етапът на проучване включва четири дейности. Това са проучване на опит и добри практики в областта на определяне на специфични цели и мерки за защитените зони, за картиране и оценка на екосистемите и техните услуги, както и за разработването на решения, базирани на природата. Разработване/адаптиране и надграждане на методологична основа за определяне на специфични цели и мерки за защитените зони, за картиране и оценка на екосистемите и техните услуги, както и провеждане на теренни проучвания. За този първи етап са предвидени 9,6 млн. евро от финансирането.

В етапа на анализи и оценки ще се определят специфични цели и мерки за 255 защитени зони и мерки за 86 защитени зони като за тази дейност са предвидени 2,1 млн. евро. Ще се направи картиране на екосистемите, както и на елементите на зелената инфраструктура. Предвид факта, че към момента е налична карта на екосистемите извън границите на Натура 2000, специфична задача по тази дейност е обединяване на слоевете на екосистемите в и извън екологичната мрежа, което ще струва малко над 230 000 евро. Оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, които те предоставят, както и на зелената инфраструктура ще бъде финансирана с над 203 000 евро.

Монетарна оценка на екосистемните услуги и създадена база с данни за въвеждането й в счетоводните стандарти на България е следващия важен етап. Това е оценка на природния капитал.

Ще се определи важността на екосистемите в БВП на страната

Ще бъде извършена монетарна оценка на екосистемните услуги – материални, регулиращи и поддържащи, и културни услуги за 10 типа екосистеми, чрез използване на икономически методи като метод на пазарната цена, метод на транспорта, метод на предпочитанията и др. Там където не е възможно да се използват чисто икономически методи, монетарната оценка ще се извърши чрез използване на биофизични подходи. Монетарната оценка на екосистемните услуги ще определи „общата икономическа стойност на екосистемата“, на чиято база ще се определи стойността на „природния капитал“, която следва да бъде интегрирана в счетоводните системи. Ще бъдат разработени и макроиндикатори за оценка на икономическото значение и стойност на екосистемите и техните услуги, заедно с БВП. Това ще струва близо 200 000 евро. Ще се създадат специализирани бази данни за екосистемите, екосистемните услуги и зелената инфраструктура, и тяхната визуализация в съществуваща информационна среда за още над 200 000 евро.

За демонстрационно прилагане на решения базирани на природата за възстановяване на екосистеми с принос към климата и осигуряване на свързаност на мрежата Натура 2000 ще бъдат заделени близо 1 млн. евро. Предвижда се на база на анализите да бъдат определени демонстрационни райони, в които да бъдат възстановени значими за климата местообитания като крайречни местообитания, горски екосистеми и влажни зони и торфища, включително характерни елементи на ландшафта извън Натура 2000. Демонстрационните възстановителни дейности ще представят как решенията базирани на природата допринасят за социалното и икономическо развитие на местните общности.

За комуникационни и информационни дейности и събития са предвидени над 1,5 млн. евро. За организация и управление на проекта малко над 100 000 евро.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Климат / Екология:

Предишна
Следваща