Липса на средства, воля и работа с гражданите са пречките за въвеждане на моделa "замърсителят плаща"

Липсва методика за определяне на такса смет според количеството, няма технически възможности за измерване на боклука при източника

Климат / България
Рая Лечева
317
article picture alt description

Снимка: 3eNews

Навсякъде сме заринати с отпадъци и парадоксалното е, че въпреки това не знаем какво количество точно генерираме, кой го генерира, защо и какви такси плащане за рециклиране на отпадъците и какъв е ефекта от това? Необходима е нова национална информационна система за отпадъците (за количествата генерирани и де

„Замърсителят плаща“ е най-ефикасният и най-справедлив модел при определяне на такса битови отпадъци за населението. Но за да бъде въведен този модел са необходими, много средства, техническа подготовка, добра воля и работа с гражданите. В настоящия момент е невъзможно до се случи поради няколко основни причини, коментира за 3e-news.net заместник-кметът на Бургас Весна Балтина.

Това са липсата на единна  методика (липсата въобще на методика) за определяне на таксата според количеството генериран отпадък, липсата на техническа обезпеченост за теглене на отпадъка при източника. 

Но също така и липсата на софтуерни продукти, обезпечаващи и поддържащи необходимите бази данни, както по отношение на  конкретни източници и количества, така и по отношение на съответни финансови задължения като размер на дължимите такси и т.н.

Поради липса на техническа обезпеченост, информацията обикновено е обща за разделно събраните и предадени количества отпадъци, без наличие на информация за генерираните количества отпадъци по вид и източник, коментира още заместник-кметът на Бургас.

Община Бургас е единствената община, която тегли всеки съд с отпадъци

Община Бургас е много близо до постигането на тази цел, а именно детайлна информация по отношение на  общо генерирани  и   разделно събрани отпадъци от всеки конкретен източник. След въвеждането на системата за разделно събиране на биоразградимите отпадъци в началото на 2023 г., ние ще имаме пълната информация и реално ще можем да измерваме  образуваните и разделно събрани отпадъци по видове.

Община Бургас е единствената в страната която тегли всеки съд с отпадъци независимо от вида и предназначението  му,  в т.ч. смесени битови отпадъци, разделно събрани отпадъци от опаковки, а и биоразградими при стратиране на системата.

 

Изграждането на новите регионални депа успява до голяма степен да реши проблемите с отпадъците на общините, обясниха от още от общинската администрация на общината отличник. 

Регионалното депо е проектирано за три клетки, като в момента се експлоатира Клетка № 1, изградена е и предстои въвеждане в експлоатация на Клетка № 2. Всяка от клетките е с проектен капацитет от около 500 -600 хил. тона отпадъци. Периодът на запълване на една клетка е приблизително шест години.

Община Бургас приключи рекултивацията на „Старо депо за неопасни отпадъци Братово“, с площ 117 дка, работило активно до 2015 г. Обектът е въведен в експлоатация. Проектът бе реализиран със средства по ОП “Околна среда 2014-2020 г.“

На територията на Община Бургас се генерират около 70 000 т. /г , както смесени битови  и оползотворими отпадъци, така и специфични потоци, включително и опасни отпадъци от жизнената дейност на населението. РПУО „Братово – Запад“ разполага с лицензирани електронни везни за контрол на отпадъка на вход и на изход. Отчетността на различните потоци отпадъци (за депониране, подлежащи на сепариране, вече отсепарирани, за третиране, за съхранение, за предаване) се извършва чрез претегляне на електронна везна при всяко движение на отпадъка от една междинна площадка към друга на територията на РПУО „Братово – Запад“.

Опитът в годините показва понижаване на количествата отпадъци, предназначени за обезвреждане, чрез депониране. Не можем със сигурност да направим извода, че резултатът се дължи на повишените суми за отчисления (такса депониране). По – скоро повишеното съзнание на гражданите за разделно събиране на оползотворимите отпадъци и въведените предсепариращи и сепариращи инсталации, оказват влияние на количеството депонирани отпадъци, отколкото плащането на отчисленията.

Такса депониране беше създадена с цел да стимулира общините да водят по-малко отпадъци на депото вместо това обаче много от тях ги карат на старите нерегламентирани сметища. Това са т.н отчисления. В Наредба № 7 от 2013 г. е предвидено отчисленията прогресивно да нарастват, като за 2021 г. те са 82 лв./т, а за 2022 г. и следващите години ще бъдат 95 лв./т. депониран отпадък.

Считам, че 10% дял депониране до 2035 г. е трудно постижим, ако спешно не се въведе моделът „замърсителя-плаща“, но затова са нужни много усилия на на всички нива- държава, общини, граждански организации, бизнес и множество информационни кампании сред населението, обясни Весна Балтина.

Според националното сдружение на общините в България отчисленията като цялостна концепция трябва да бъдат преразгледани, тъй като в не малък брой общини въобще не се прилага разделно събиране на отпадъци, финансирано от организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци. Това поставя тези общини в неравностойно положение спрямо останалите, категорични са от НСОРБ. Справедливо решение би било те да са освободени от отчисления за депониране. Нарастване в годините на отчисленията и съответно процентите, които трябва да се постигнат за освобождаване от тези отчисленията следва да са разпределени по региони и по години и съобразно планираните инвестиции.

Общините имат нужда от държавна подкрепа за повишаване информираността на гражданите

Община Бургас с успех прилага разяснителна кампания сред населението – детски градини, училища, университети, както и участие в изложения и инициативи, подкрепени от общината. Лично мое мнение е, че общините имат нужда от държавна подкрепа за повишаване информираността на гражданите по отношение на разделното събиране и оползотворяване на отпадъците, коментира Весна Балтина.

Според общината има тотална липса на държавна политика по събирането и третирането на редица масово разпространени отпадъци в т.ч. излезли от употреба гуми. Общините се товарят с ангажименти  не само по тяхното събиране, а и по техното обезвреждане със съответните разходи за това, независимо от регистрираните организации по оползотворяване и независимо от продуктовите такси, които се събират за тези отпадъци. Необходимо е  организациите по оползотворяване да си поемат изцяло ангажимента по събиране и третиране масово разпространените отпадъци и да се въведе строг контрол относно изпълнението на задълженията на организациите по оползотворяване, смятат местните власти.

Всички разходи, които общините  правят по събиране и  третиране на масово разпространени отпадъци следва да им бъдат възстановени чрез събираните продуктови  такси.  Разходите на общини и организации за всяка дейност по разделно събиране и третиране на разделно събрани отпадъци трябва да бъде финансово гарантирана, допълниха от общината в Бургас.

Целта е да имаме по-малко отпадъци за депониране и повечето от тях да се разделят, да се рециклират и оползотворяват от икономиката.

Как могат да помогнат общините за стимулиране на кръговата икономика

Общините могат да допринесат към принципите на кръговата икономика, като стимулират  гражданите да увеличат разделното събиране на пластмаса, хартия и картон, метал и хранителни отпадъци, които да се включат в цикъла за рециклиране. Друга отправна точка е да подкрепя ремонта и повторната употреба на някои стоки или артикули, които биха отпаднали от домакинствата и превърнати в отпадъци. Община Бургас е осигурила всички възможни системи и инфраструктура, с които да облекчи и предостави възможност на гражданите си за разделно събиране на изброените отпадъци, коментират от общинската администрация в града. Общината е добрият пример, който трябва да следваме, но дали всички общини имат тези финансови възможности, които има Бургас. Затова е важно предложението на сдружението на общините изисканията и целите за депониране да се определят на регионален принцип, защото всяка община има различно количество и профил на боклука.

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците. Европейското законодателство е обновено за преминаване към този по-устойчив модел.

През март 2020 г. Европейската комисия представи план за насърчаване на кръговата икономика, който включва предложения за устойчиво проектиране на продукти, намаляване на отпадъците и разширяване на правата на потребителите, включително с право на поправка на стоките. Планът включва и допълнителни мерки за постигане на екологична устойчивост и въглеродна неутралност до 2050 година.

Специално внимание се обръща на сектори, които използват много ресурси, като електрониката и комуникациите, производството на пластмаса и текстил и строителството. Планът за кръговата икономика е в рамката на инициативите по Европейския зелен пакт.

Преходът към кръгова икономика ще намали екологичното замърсяване, ще облекчи проблемите с набавянето на суровини, които са ограничени като ресурс, ще засили иновациите и конкурентоспособността. По-разумното използване на суровини може да намали отделянето на парникови газове и да помогне в борбата срещу промените в климата.

Да бъде изградена платформа за обмен на информация за отпадъците

По отношение на отпадъците от производства – бизнесът трябва да проучи възможностите и да осигурява суровини от отпадъците на други сектори или производства. В тази връзка е добре да бъде изградена платформа за обмен на подобна информация, смятат от община Бургас. От рециклиращата индустрия пък смятат, че няма достатъчно финансиране за нови технологии, които да се въведат в сектора на отпадъците, сектор, който дълги години се подценява. 

Навсякъде сме заринати с отпадъци и парадоксалното е, че въпреки това не знаем какво количество точно генерираме, кой го генерира, защо и какви такси плащане за рециклиране на отпадъците и какъв е ефекта от това?

Необходима е нова национална информационна система за отпадъците (за количествата генерирани и депонирани отпадъци), смятат местните власти. Това е свързано с цел елиминиране на натрупаните систематични грешки и множеството институции работещи с различени и несъвместими данни. Важно е да има докладване в реално време, което да създава условия и за навременен контрол и верифициране на отчитаните данни, коментират общините. Технологиите и дигитализацията в сектора биха могли също да увеличат прозрачността, стига да има воля за това, да се осветли пътя на отпадъка.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща