За кои политики в екологията се споразумявахa в коалицията?

Много добри намерения, нулева корупция, прозрачност, анализи, нови стратегии, ред е на действията.

Климат / Анализи / Интервюта
Рая Лечева
453
article picture alt description

Политиките за климата и околната среда са хоризонтална политика, която трябва да присъства във всички министерства. За кои политики в сферата на екологията се споразумяваха от „Продължаваме промяната“, БСП, ИТН, „Демократична България“? Какво пише в коалиционното споразумение, което дава много добри намерения, но вече е ред на действията. В сферата на околната среда също са посочени политиките, които както каза председателят на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков, ще изпълнява всеки министър независимо кой е той. И в тази сфера се предвижда нулева толерантност към корупцията.

На първо място е затваряне на наказателните процедури и дела в сектор "Околна среда" максимално бързо и с всички необходими мерки. Създаване на условия за биоикономика и устойчиво развитие, достъпът до чиста питейна вода е основно човешко право. Важен акцент е участие на гражданското общество при вземането на решения.

Приоритет е създаването на ефективен механизъм за мониторинг и контрол върху изпълнението на Оперативна програма “Околна среда”. Новият министър трябва да въведе Зелен кодекс в държавните институции – зелени обществени поръчки, СУОС, използване на автомобили с ниски нива на емисии и политика за младежта в сферата на околната среда.

Общите приоритети включват още да се постави на фокус връзката между околната среда и доброто здраве, устойчиво управление на горските и природни ресурси, използване на природата като конкурентно предимство.

Какво предвижда коалиционното споразумение по секторите на околната среда?

Климат - създаване на Национален климатичен съвет към вицепремиера

В сферата на климата е важно да се приложат мерки за преход към нисковъглеродна икономика, да се създадат условия за развитие на нисковъглеродна енергетика, транспорт и земеделие. Ще се въведат индикатори за въглероден отпечатък и ще се приложат като хоризонтален принцип.

Да се помисли за въвеждане на нови технологии за намаляване на въглеродните емисии, включително и при горене на въглища, да се проучи използване на геотермални технологии, развитие на средата за екоиновации в областта на климата, за мерки за повишаване на енергийната и ресурсна ефективност, мерки за защита на озоновия слой.

Според коалиционното споразумение трябва да се създаде Национален климатичен съвет към вицепремиера с политическо участие на ниво поне заместник-министър. Създаване на административни звена, отговарящи за политики по климата в относимите институции и участие в съвета, пише в споразумението.

Гори - нова структура по горите

Коалиционното  управление си поставя за цел да дигитализира управлението на горите, да подобри възможностите за контрол и сигнализиране от граждани. Да се помисли за създаване на самостоятелно ведомство на пряко подчинение на Министерския съвет – разделяне на контролната функция (Агенцията по горите) от стопанските функции. Обсъждане на политическо ниво на предложението за структурно обособяване.

Въздух - смяна на начина на отопление и повече контрол на промишлените замърсители

Топ приоритет в сферата на въздуха е постигане на качество на атмосферния въздух в пълно съответствие с европейските норми и избягването на нови наказателни процедури.

Разширяване и укрепване на националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух и осигуряване на публичен достъп до данните от мониторинга в реално време за по-добър контрол. Планира се увеличаване на броя на мониторинговите (стационарни и мобилни) станции. Внедряване на иновативни методи за измерване на качеството на атмосферния въздух, използване на нови технологии, модернизация на съществуващите технологии.

Важен акцент ще е засилване на контрола върху индустриалните източници на замърсяване и включване на адекватни санкции. Създаване на икономически мерки и нови контролни механизми за управление на замърсяване от газове. Да се подготви Програма за повишаване на ефективността от отоплението – поетапна замяна на отоплението от дърва и въглища. Да се вземат мерки за повишаване дела на нисковъглероден транспорт. Преглед и актуализиране на Националната програма за качеството на атмосферния въздух и Националната програма за контрол на въздуха. Засилен контрол от РИОСВ по големите горивни инсталации, оказващи въздействие върху качеството на въздуха.

МОСВ ще внесе в МС "Програма за изграждане на електрическа инфраструктура и подмяна на автопарка на всички държавни институции, след оценка на експлоатационния потенциал на съществуващите превозни средства"

Да се увеличи контрола върху продажбата на мокра дървесина, както и контрола при индустриални съоръжения и нерегламентираното изгаряне на отпадъци.

Важно е да се подготвят нормативни промени за повишаване на критериите за озеленяване в градска среда. Ще се въведат допълнителни изисквания за осигуряване на качеството на атмосферния въздух в издадените административни актове по оценка на въздействие върху околната среда и комплексни разрешителни. Да се работи за създаване на условия за зареждане на електромобили, разработване на финансови инструменти, данъчна политика и такси за насърчаване на МПС с ниски емисии. Трябва да се направи анализ на целесъобразността от въвеждането на зони с ниски емисии и забрана за МПС с високи емисии в тези зони.

Необходим е анализ на целесъобразността от повишаване данъците за МПС с високи емисии.

Изграждане на инфраструктура за електрически транспорт, осигуряване на електрически транспортни средства в обществен транспорт и транспорт за лично ползване. Електрификация и модернизация на обществения, обслужващ и междуградския транспорт.

Финансово подпомагане на дейността на общините, с оглед възможност за реализация на общинските планове за чистотата на въздуха. Развитие на железопътната инфраструктура, модернизация и електрификация на железопътния транспорт.

Води -нов закон за ВиК

Да се предвидят мерки и контрол за предотвратяване на екологични рискове като пресъхване, наводнения и заливания – адекватно управление на водните ресурси и хидротехническите съоръжения. Методическа помощ и мерки за контролиране и поддържане на сигурността на хвостохранилищата в страната.

Нов закон за ВиК, след изготвяне на Националната стратегия за управление и развитие на водния отрасъл.

Създаване на защитени акватории, вкл. в Черно море и поречията, съгласно европейските политики. Градски отпадъчни води – устойчиво управление и доизграждане на канализационна система;

ВиК структури – ограничаване на водозагубите, вкл. на питейна вода, инфраструктура, подновяване на водопреносната система, подобряване на общото състояние;

Навременно приемане и прилагане на планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.

Подобряване на координацията между различните институции с компетенции по води

Да се направи анализ и оценка на подземните води като генератор на геотермална енергия, да се направи анализ на минералните води и употреба в полза на хората и икономиката.

Коалицията поема ангажимент за устойчиво използване на подземния воден ресурс и опазване на подпочвените води. Новата власт ще се заеме и с актуализиране на стратегията за морските води. Ще се направи оценка на енергийния потенциал на морската среда. Навременно извършване на мониторинга на повърхностните и подземните води и осигуряване на публичен достъп.

Подобряване на механизма за разработване и утвърждаване на графика за водоползване.

Една от задачите е цялостна реформа във ВиК сектора. Преосмисляне на дейността на ВиК холдинга, както и Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“

До края на годината да се стартира оглед на състоянието на избрани язовири с цел недопускане на бедствия – примери язовири Бели Искър,Тича, Камчия, Студена, Ястребино,Тракиец и Огоста.

Иницииране на паспортизация на язовирите. Да се направи преглед на законосъобразността на издадените разрешителни за ВЕЦ, анализ и актуализация на нормативната уредба, свързана с издаването на разрешителните за мини ВЕЦ.

Отпадъци- анализ на ланираната инсталация за изгаряне на отпадъци в София, 

създаване на условия за старт на депозитна система

Вземане на мерки за борба с нерегламентирано изхвърляне, депониране и вно на отпадъци.

Подобряване на обмена на информация между компетентните органи, повишаване на капацитета на длъжностните лица в сферата е основна задача на новия кабинет в сектора на отпадъците.

Друга важна задача е да се направи задълбочен анализ на управлението на отпадъци чрез изгаряне. Да се направи одит и анализ на процедурата по планираната инсталация за изгаряне на отпадъци в София. Да се проучат възможностите за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ Марица-Изток 2.

Изграждане на модерна система за устойчиво управление – разделяне, премахване на анонимността и прилагане на принципа „замърсителят плаща“, вкл. чрез законови промени.

Властта планира рязко повишаване на броя точки за разделно събиране, одит на организациите за разделно събиране, насърчаване на разделяне на отпадъците при източника.

Друга планирана политика е въвеждане на депозитна система – клиентът плаща за опаковка и получава възстановяване на плащането при връщане на опаковката

Важна политика ще бъде рекултивацията или закриване на несъответстващите депа. В сферата на отпадъците би трябвало да се работи също за ограничаване на депонираните отпадъци – битови и индустриални. Трябва да се изгради национална публична система за статистика в областта на управлението на отпадъците. Да се постигне дигитално следене на вноса на отпадъци, при спазване на търговската тайна.

Ще се насърчава използването на рециклирани материали.

Акцент се дава на прилагане на секторни политики например за текстилна индустрия, хранителна индустрия, строителни отпадъци – ефективно да се включат в системата за кръгова икономика.

Основна задача ще бъде въвеждане на стимули за внедряване на нови технологии за редуциране, повторна употреба и рециклиране и разделно събиране при източника.

Недопускане на монополи и картели в областта на управление на отпадъците, чрез поощряване на малки и средни предприятия в сферата е друг важен акцент в споразумението.

Ще се направи преглед на Национална стратегия за кръгова икономика и ако е необходимо ще се направи актуализация и ще започне да се прилага след това, защото както знаем много документи стоят по рафтовете във ведомствата. За такъв куп документи, събиращи прах в Министерството на икономиката, спомена по време на дискусията за екологията и Кирил Петков докато е бил министър на икономиката.

Индустриална симбиоза: използване на отпадъците като ресурс - връзка с ВУЗ и научни организации. Кръгови вериги на производство и доставки. Намаляване и повторна употреба на производствените отпадъци. Поощряване на устойчиви модели на потребителско поведение и насърчаване на повторно използване на продукти и компоненти.

Провеждане на масивни информационни кампании за повишаване на осведомеността и доверието в принципите на кръговата икономика. Стимулиране на сертифицирането по системи за управление на околната среда. Ангажимент, който поемат е да се направи оценка на екологичен отпечатък на продукти. Насърчаване на използването на екомаркировки и етикети. Създаване на условия за развитие и реализация на екологичен бизнес. Насърчаване на прилагането на подхода "екодизайн".

“Електронни бюра” в помощ на бизнеса за спазване на екологичните стандарти

Планира се въвеждане на “електронни бюра” в помощ на бизнеса за спазване на екологичните стандарти. Разработване на изисквания за зелена инфраструктура, собствено енергийно производство и енергийна ефективност при инвестициите в индустриални паркове.

Въвеждане на таксономия за екологичен отпечатък при финансиране на проекти и даване на разрешителни за инвестиции.

Сред важните задачи ще бъде завишен контрол върху добива на суровини и концесиите към МОСВ и осигуряване на прозрачност и широка обществена информираност.

Пакетни мерки за стимулиране на бизнеса за създаване и внедряване на иновации, намаляващи екологичния отпечатък и/или развиващи дейности в областта на кръговата икономика, с акцент върху МСП – икономически стимули, възможности за информираност и консултации, грантове, данъчни облекчения. Поощряване на споделено потребление – споделено пътуване, туристически ресурси и др. чрез разработване на нормативни промени.

Почви - прилагане на програма за ограничаване използването на пестициди

Много мерки са посочени по отношение на почвите. Преодоляване на неизпълнението на нитратната директива. Актуализиране на националния почвен регистър, оценка на състоянието на почвите по места и осъвременяване на картата на уязвимите към нитратно замърсяване зони, с цел опазване на подпочвените води.

Проучване на необходимостта от актуализация на схемите за мониторинг и индикаторите за оценка на състоянието на почвите в България с цел обхващане на уязвимите към нитратно замърсяване зони. Прилагане на програма за ограничаване на синтетичните пестициди и прилагане на повече методи от агроекология.

Проучване на възможностите за насърчаване прилагането на разработените от МЗХ земеделските практики от полза за климата и околната среда от 2020г.;

Администрация и превантивна дейност - прозрачност и контрол

Осигуряване на прозрачност и ефективна администрация е топ приоритет в коалиционното споразумение. Завишаване на последващия контрол и създаване на механизъм за обвързване на начален, текущ и последващ контрол. Институционално укрепване на структурата на МОСВ, пакет от мерки за повишаване на квалификацията на служителите на МОСВ. Поставяне на високи критерии за експертиза и контрол. Прилагане на конкурсното начало при назначения на ръководни кадри в системата. Въвличане на регионалните структури в процеса на вземане на решения в МОСВ.

Развиване на експертните съвети, вкл. с външна експертиза, осигуряване на сътрудничество с висши учебни заведения, засилено взаимодействие с гражданите и възможност за сигнализиране и граждански контрол.

Друга важна задача по отношение на администрацията е подобряване функционирането на публичните регистри. Също ускоряване на процеса за приемане на областните планове за развитие на горските територии и Общите устройствени планове.

Ускоряване на процедурите по Оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка към ключови национални проекти. Осигуряване на ефективна администрация по отношение на прилагането на ОВОС. Оптимизиране на разрешителните режими. Активен диалог с всички заинтересовани страни.

Разплащане на средства по оперативна програма ОС, повишаване на усвояването. Осигуряване на реална добавена стойност на финансираните проекти от МОСВ.

Анализ и ревизия на Оперативна програма "Околна среда" и дейностите на МОСВ и ПУДООС и двустранни програми. Реформа на ПУДООС и НДЕФ.

Възможност за упълномощаване на общините в последващия контрол. Анализ на възможността за създаване на позицията на екологичен омбудсман, който да подпомага граждани в сигнали за нарушения на екологичното законодателство и да осигурява конституционното право на здравословна среда на живот.

Подготовка, национално съгласие и активно и компетентно участие в преговорите, свързани със „Зелената сделка“.

Приходите от емисии от квоти от инсталации да остават в ПУДООС/НДЕФ.

Биологично разнообразие- създаване на специализирана структура за управление на защитените зони

Създаване на специализирана структура за управление на защитени зони и територии, вкл. органи за управление на Натура 2000, с подходящ административен и финансов капацитет. Обявяване на всички забавени досега защитени зони от Натура 2000. Създаване на регламент за защита на уличното озеленяване и градски гори. Разработване и прилагане на планове и мерки за управление на всички защитени зони, природни и национални паркове. Разработване на подробни специфични цели и мерки за защитените зони и територии.

Прилагане на разработените планове за действие за изчезващи видове и разработването на нови при нужда.

Създаване на платформа от академични и научни институции, граждани и НПО за включване в мониторинга и допълване на данни за биоразнообразието. Законови изменения за установяване на органи за управление на защитените зони по Натура 2000.

Мерки за предотвратяване на незаконно строителство и сечи. Разработване на план и реални мерки за борба с инвазивни видове, вкл. Забрана за отглеждане на норки. Създаване на нов дял в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (БИОМОН).

Актуализация на Закона за биоразнообразието и политики за прекратяване загубата на биоразнообразието. Приемане на стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Фокус върху опазване на редки и защитени видове.

Обезпечаване на регулярен мониторинг на местообитанията и видовете. Подобряване на природозащитното състояние на местообитанията на уязвими видове.

Оценка, картиране и биофизична оценка на екосистемите и екосистемните услуги. Интегриране на екосистемния подход. Подобряване на знанията за екосистемит.

Приемане на Национална рамка за приоритетни действия за Натура 2000 за периода 2021-2027 година.

Въвеждане на механизъм за премахване на изоставено незавършено строителство в извънградските територии (Черноморие, планини, гори,) и в зони от туристически интерес.

Анализ и изработка на методология, използване на финансови инструменти за изкупуване на частни дюни, степи, влажни зони, гори и други важни местообитания.

Проучване на готовността и свързаните разходи за сертифициране за добро управление по стандарта „Зелен списък“ на Международния съюз за защита на природата на всички защитени зони и територии.

Прилагане на методология и добри практики за адаптивно управление и оценка за ефективността на управлението. Създаване на обществени консултативни съвети към органите на управление на всички защитени зони или група от зони.

Постепенно увеличаване площта на националните защитените територии след анализ на конкретни територии с цел изпълнение на изискванията на Зелената сделка, в съответствие с Националната стратегия за биоразнообразието и относимите документи.

Анализ върху статуса на ОУП за Черноморските общини

Публичен регистър на процедурите по реда на ЗБР чл. 31. Съобразяване с изискванията по чл. 12 от Директивата за хабитатите за създаване на инструментариум за прилагане на строга система за опазване на животинските видове.

Анализ върху статуса на ОУП за Черноморските общини, при влезли в сила и процедирани по екологичното законодателство и възможности за мораториум върху застрояването на морския бряг до приемане на промени в ЗУЧК.

Изготвяне на национална стратегия за къмпиране

Анализ на възможността за създаване на структури (отдел, звено) към МВР “Престъпления срещу животните и природата”, които да поемат правомощията и на зоополиция. Целта е да се утвърдят капацитет и правомощия, гарантиращи завишени отговорности, контрол и санкции срещу престъпления от този характер - 1,3. Анализ и визия за рекреационния капацитет на Черноморието, туристически и природни обекти.  Политики за алтернативен и природосъобразен туризъм. Изготвяне на национална стратегия за къмпиране.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща