Започва разработването на специфични цели за още 22 защитени зони от Натура 2000  

Климат / Екология
3E news
437
article picture alt description

Министърът на околната среда и водите подписа споразумение с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 22 защитени зони от мрежата „Натура 2000“, съобшиха от екоминистерството.

Целите на опазване на ниво защитена зона представляват набор от конкретни цели, които трябва да бъдат изпълнени в дадена зона, за да се гарантира, от една страна, дългосрочното опазване на типовете природни местообитания и видовете в зоната, а от друга - че тя допринася по най-добрия възможен начин за постигане или поддържане на благоприятното състояние на съответния тип природно местообитание и вид в биогеографския регион и страната.

С подписаното днес споразумение общият брой на зоните, за които е възложено разработването на специфични и подробни природозащитни цели, нараства на 86. Към момента са в процес на приемане разработени специфични цели за 43 защитени зони, като съдържанието на две от тях е консултирано от международни експерти, ангажирани от службите на ЕК. Разработването на специфичните и подробни цели на опазване за всички останали защитени зони е предвидено да бъде направено в рамките на проектно предложение, включено в проекта на Плана за възстановяване и устойчивост.

Специфичните и подробни цели са основата за по-прецизно определяне на мерките за опазване и трябва да се основават на научни познания и качествена информация за състоянието на съответната зона, видовете и природните местообитания, предмет на опазване в нея, както и за основните въздействия и заплахи, които могат да им повлияят.

Разработването на специфични и подробни природозащитни цели е в изпълнение на насоките на Европейската комисия за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици и са разработени конкретно за всяка защитена зона.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Екология:

Предишна
Следваща