Европейската комисия прие преразгледани насоките за държавните помощи при рисково финансиране

Насоките, които улесняват достъпа до финансиране за европейските стартиращи предприятия, ще се прилагат от 1 януари 2022 г.

Икономика / Финанси
3Enews
351
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

Европейската комисия прие преразгледани насоки относно държавните помощи за насърчаване на инвестициите в рисково финансиране (Насоки за рисково финансиране). Преразгледаните насоки ще се прилагат от 1 януари 2022 г. С тях се изясняват и опростяват правилата, съгласно които държавите членки могат да подкрепят и улесняват достъпа до финансиране за европейските стартиращи предприятия, малките и средните предприятия (МСП) и дружествата със средна капитализация, като същевременно се гарантират еднакви условия на конкуренция в рамките на единния пазар.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: Стартиращите и малките и средните предприятия са в основата на икономическото възстановяване на Европа. За да се извлече максимална полза от потенциала им за растеж, е от съществено значение да се осигури достъп на тези предприятия до финансиране. Ето защо след обширни консултации направихме целенасочени промени и допълнително опростихме съществуващите правила за държавна помощ. Това ще даде възможност на държавите членки да предоставят финансови стимули, за да могат европейските стартиращи предприятия и малки и средни предприятия да привличат инвестиции, когато пазарът сам по-себе си не дава нужните резултати.

Помощта за рисково финансиране е важен инструмент

който държавите членки могат да използват за подпомагане по-специално на иновативни и ориентирани към растежа стартиращи предприятия, МСП и някои видове дружества със средна капитализация в началните етапи на тяхното развитие. Тези предприятия могат да срещнат трудности при получаването на достъп до финансиране въпреки бизнес потенциала си. За да се реши проблемът с тази пазарна неефективност, Насоките за рисково финансиране дават възможност на държавите членки, при определени условия, да се справят с този недостиг на финансиране, като привличат чрез предоставянето на държавна помощ допълнителни частни инвестиции в съответните стартиращи предприятия, МСП и дружества със средна пазарна капитализация чрез добре разработени финансови инструменти и фискални мерки.

Оценки и консултации

Комисията прие преразгледаните Насоки за рисково финансиране след оценка на действащите правила, проведена през 2019 г. като част от проверката за пригодност на държавната помощ и след обстойна консултация с всички заинтересовани страни по предложения преработен текст на Насоките. Това включваше държави членки, регионални и местни органи, бизнес сдружения и групи по интереси.

Оценката и консултацията потвърдиха, че Насоките за рисково финансиране са подходящи за целта, но също така показаха, че са необходими някои целенасочени корекции, включително разяснения на някои понятия и по-нататъшно рационализиране, за да се опростят допълнително съществуващите правила и да се изясни прилагането им.

Конкретно въздействие

Ето защо, наред с другото, с преразгледаните Насоки за рисково финансиране:

- се ограничава изискването за предоставяне на анализ на недостига на финансиране до най-големите схеми за рисково финансиране и допълнително се изяснява кои доказателства са необходими за обосноваване на помощта. В това отношение оценката показа, а консултацията потвърди, че държавите членки срещат трудности при количественото определяне на недостига на финансиране. За да се реши този въпрос, в преразгледаните насоки единствено се изисква анализ на недостига на финансиране за най-големите мерки за помощ за рисково финансиране, а именно тези, които позволяват инвестиции в размер на над 15 милиона евро на отделен бенефициер. Предишният опит показва, че това опростяване ще се прилага за по-голямата част от новите мерки. Освен това в преразгледаните насоки се пояснява какви доказателства са необходими, за да се докаже наличието на конкретна пазарна неефективност или други съответни пречки пред достъпа до финансиране, в съответствие със съществуващата съдебна практика.

- се въвеждат опростени изисквания за оценяване на схемите, насочени изключително към стартиращи предприятия и МСП, които все още не са осъществили първата си търговска продажба. Това ще се отнася по-специално до обема на доказателствата, които държавите членки трябва да предоставят като част от предварителната оценка, за да се покаже защо мярката за помощ е необходима, целесъобразна и пропорционална. Предвид по-сериозната пазарна неефективност, с която обикновено се сблъскват тези предприятия, Комисията може да счете, че по-ограничен брой доказателства са достатъчни, за да се докаже наличието на пазарна неефективност, която оправдава предоставянето на помощ на тези предприятия.

- се привеждат в съответствие някои определения, включени в Насоките, с тези, включени в Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), за да се осигури съгласуваност. По-специално определението за „иновационни дружества със средна капитализация“ в Насоките е съгласувано с определението за „иновативни предприятия“ съгласно ОРГО, за да се премахнат съществуващите несъответствия относно това кои дружества се считат за „иновационни“ съгласно двата набора от правила. Освен това определението беше разширено, така че да включва и дружества със средна капитализация, които са участвали или са получили инвестиции от избрани инициативи на ЕС, а именно инициативата за космическо предприемачество CASSINI и Европейския съвет по иновациите и неговия фонд.

При какви условия се прилагат Насоките

В Насоките за рисково финансиране се определят условията, при които държавната помощ, предоставена от държавите членки за насърчаване на инвестициите в рисково финансиране, може да се счита за съвместима с единния пазар.

Насоките се прилагат за всички мерки за помощ за рисково финансиране, които не попадат в приложното поле на ОРГО, което на свой ред дава възможност на държавите членки да изпълняват пряко мерките за държавна помощ за рисково финансиране, без предварително уведомяване на Комисията, при определени условия (например само за стартиращи предприятия и МСП и за суми до 15 милиона евро на бенефициер).

Разпоредбите на ОРГО относно помощите за рисково финансиране също се преразглеждат, за да се постигне допълнително опростяване и за групово освободените схеми и да се гарантира, че разпоредбите са в съответствие с преразгледаните Насоки за рисково финансиране. Комисията започна обществена консултация относно предложените промени в тези разпоредби на ОРГО.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща