Неотложните мерки в екологията изпрати Коалицията "За да остане природа в България" до преговарящите за коалиция партии

Икономика / Анализи / Интервюта , България
3E news
218
article picture alt description

Кои са неотложните мерки в сферата на околната среда описаха в писмо да преговарящите партии от Коалицията "За да остане природа в България". Те описаха необходимите действия в над 15 области, сред които наказателни процедури, биоразнообразие, защитени зони, отпадъци, води и гори.

 

 

Наказателни процедури

Приемане на национален подход за определяне на целите и режимите на зоните от НАТУРА 2000. Интегриране на подхода при консенсусно одобрените от НСБР цели на зони Ропотамо, Плаж Шкорпиловци и Галата (и с предложение за зона Кресна) и този на Европейската комисия. Определяне на целите и на програма от действия по повод наказателната процедура чрез създаване на консенсусна работна група на научни институции, НПО-респонденти и МОСВ.
Така ще се предотврати 3-та хоризонтална наказателна процедура за НАТУРА 2000 по чл. 6.2 (много по-тежка и с всеобхватни последици върху цялата страна - от вече започналите процедури) - за липсата на опазване на зоните. 

Необходимо е да се направи преоценка и подобри прилагането на процедурите по оценка за съвместимост, така че да се постигне адекватна превантивна защита на защитените зони за птиците, както се изисква от Европейското природозащитно законодателство. Важно е да се направи преоценка на всички досегашни действия.

От Коалицията настояват за публичност на всички документи и действия по наказателните процедури на ЕК, защото е важно да има прозрачност, демократичност и публичен контрол. Важно е да се постигне подобряване в управлението на националната екологична мрежа.

Структура за управление на защитените зони

Затова експертите предлагат да се създаде научна платформа за академични и научни институции, граждани и неправителствени организации за организиране и провеждане на реален мониторинг за състоянието на биоразнообразието в България. Според тях е важно да има специални структури за управлението на защитените зони.
Те предлагат всички защитени зони и защитени територии, получаващи бюджетно финансиране, да бъдат сертифицирани за добро управление по стандарта „Зелен списък“ на Международния съюз за защита на природата;
За еколозите е важно да се разработят дефрагментационни мерки за транспортните коридори в страната, да се приеме нормативна уредба за определяне и планиране на необходими дефрагментационни съоръжения и мерки за осигуряване функционирането на
екологичните коридори и миграцията на видовете. Важна мярка е създаване на постоянна работна група по дефрагментация с участници от МОСВ, МРРБ и АПИ, МЗХГ, Министерство на Транспорта, НПО и учени.
Едно от важните неща в сферата е създаване на цифрова публична карта на защитените територии към МОСВ и пълна прозрачност и достъпност на данните от цифровия кадастър и неговите специализирани карти, които не съдържат лични данни.

Новото управление трябва да направи оценка на законодателството - ЗООС, ЗУТ, ЗБР, ЗОЗЗ от гледна точка на опазване на
природата и допусканите закононарушения, да направи анализ на необходимите промени и предложения за изменение на законодателството.
Те за пореден път поставят акцент върху необходимостта от създаване на специализирани структури за защитените зони (да не са РИОСВ и Областни управи).
Те настояват за организиране на работна група за преработване на Националната стратегия за биологично разнообразие. Сегашният проект на стратегия се характеризира с множество пропуски и неточности и не отразява всички спешни и приоритетни нужди от действия за опазване на биологичното разнообразие - затова е необходимо да бъде доработена спешно и е необходимо да бъде приета преработената стратегия, за да може нейните изисквания да бъдат интегрирани в другите
секторни политики.
Те настояват за ясно отношение към законопроекта за изменение и допълнение на ЗБР, одобрен на първо четене в 44 НС като неприемлив. Законопроектът предвижда премахване на независимата гледна точка от учени и експерти в управлението на Натура 2000 мрежата чрез премахване на функции на НСБР; заменя екологичният подход с административен; залага прахосване на управленски ресурс като зачерква експертни звена като дирекциите на НП и ПП управляващи като органи за управление на ЗЗ; минимизира участието на НПО, включително на тези предложили ЗЗ. Необходимо е запазване на независима експертиза от учени и експерти в управлението на Натура 2000 чрез НСБР. Стартиране на дискусията относно адекватното управление на зоните - създаване на органи за управление на зоните, които управляват цели зони, използване на съществуващи природозащитни звена и тн.

Прироретна защита на Черноморието, Западен Балкан, Западни Родопи, Източни Родопи

Коалиция "За да остане природа в България" настояват за разширяване на площта на защитените територии в унисон с целта в Стратегията за биоразнообразие на ЕС - 10% от площта на ЕС да е строго защитена до 2030 г. Приоритетна работа
по защита на Черноморието, Западен Балкан, Западни Родопи, Източни Родопи. През следващите 4 години създаване на един нов национален парк, един нов природен парк и поне 3 строги резервата след широк консултативен процес, който да осигури ползи за местните общности (туризъм, земеделие, горско стопанство, лов, риболов, др.). Завършване на процедурите по обявяване на редица защитени местности и природни забележителности, които вече са предложени.
Това ще създаде социо-икономически ползи за местното население, ще развие екотуризма в България, ще привлече инвестиции към някои от най-бедните райони на Европа - СЗ България, Родопите. Целта е България да се превърне в лидер за опазване на природата в ЕС.

За България възстановяване на поне 200 км реки

Еколозите поставят приоритет за опазването и възстановяването на влажните зони и водните ресурси на България с оглед бързо настъпващите климатични промени. Създаване на законови промени, които да позволяват възстановяване на влажни зони, в т.ч. в земи частна собственост, когато това е общественият интерес.
Причината са съвременните тенденции на опустиняване на нашата географска ширина, 90% от влажните зони в България са унищожени и възстановяването им ще донесе огромни ползиза борбата с климатичните промени, увеличаване на рибните и ловни ресурси, развитие на туризма и привличане на инвестиции към най-бедните общини в България.
Целта е опазване и възстановяване на реките в България в унисон с целта в Стратегията за биоразнообразие на ЕС за възстановяване на поне 25000 км реки в ЕС. За България възстановяване на поне 200 км реки и забрана за създаване на нови язове, водохващания и други бариери в зоните от Натура 2000. Превръщане на поне 200 км речни участъци в “свободно течащи”, чрез премахване на язове и други бариери, възстановяване на заливни тераси и други мерки.
Необхидмо е България да прилага Стратегията за биоразнообразие на ЕС 2030.

Забрана за нови ВЕЦ в Натура 2000

Коалицията настоява за забрана за изграждането на нови ВЕЦ в зоните от Натура 2000, в т.ч. такива, които вече имат разрешение за водоползване. Прилагане на мерки към съществуващите ВЕЦ, които да гарантират опазване и възстановяване рибните ресурси и биоразнообразието в реките. Причината е значителното отрицателно въздействие на мВЕЦ в защитените зони и стартирала
наказателна процедура от страна на ЕК.
Еколозите искат забрана за дънно тралене в цялата акватория на България. Подобряване на контрола (в т.ч. след анализ на работата на ИАРА) върху нелегалния риболов, тралене и драгиране. Подобряване сътрудничеството с другите черноморски държави по прилагането на мерките за опазване на Черно море. Създаване на пробни морски защитени територии, в които е забранен риболова и мониторинг на възстановяването на рибните ресурси.
Целта е ззащита на най-ценните морски територии и възстановяване на рибните ресурси в Черно море.
България трябва да актуализира морската стратегия и на целите съгласно Директива 2008/56/ЕО от 17
юни 2008. Причината са действия по искова молба на ЕК за неизпълнение на задълженията на България.

Увеличаване с 50% бюджета на МОСВ за обучения и укрепване на капацитета

Коалицията "За да остане природа в България" смята, че е необходимо институционално укрепване на МОСВ, чрез увеличаване на бюджета му за 2022 с 50%, въвеждане на конкурсно начало за директорите на всички негови структури, въвеждане на система
за задължителна квалификация. МОСВ е необходимо да се укрепи значително. Не е смислено да оставяме политически или икономически назначени служители със заплата от 800 лева да решават въпроси за бъдещето на икономически отрасли или инвестиции за стотици милиони. Деквалификацията на персонала в МОСВ и поделенията е фрапираща - не се познават даже законите, които се прилагат.
Еколозите искат мерки за прозрачно назначаване на управленските позиции в сферата на ООС (директори на РИОСВ и национални паркове): ясни критерии за експертиза и опит, периодичен преглед и оценка на изпълнението от нееднолично контролно звено.
Обосновка: последни примери с проблемни назначения на директор в национален парк „Централен Балкан“.

Вицепремиер по климата

Според Коалицията трябва да има правителствена реформа, която да осигури реалното постигане на климатичния и зелен
преход и на целите на свързаните с това международни и европейски споразумения. Създаване на позицията вицепремиер за климата и зеления преход с нужния мандат и ресурс. Създаване на правителствен механизъм за координиране действията по климата и зеления преход. Преглед и преструктуриране на основните ресорни ведомства, така че да се осигури нужния експертен
капацитет за климатичния и зелен преход във всяко едно ведомство (пример - капацитет за климата не само в МОСВ, но и в земеделието, енергетиката, транспорта, регионалното развитие).

Действията за постигане целите на климатичния и зелен преход и свързаните с него амбициозни цели на международните и европейски споразумения и процеси, от които България е част, изискват административна реформа, която да гарантира нужната експертиза, капацитет и механизми за постигането им и за правилното и ефективно прилагане на фондовете, които
постъпват в тази връзка. Много европейски държави вече са приложили различни модели, които могат да бъдат ползвани за пример. Държавната администрация у нас не е структурирана съобразно тези цели, изпитва остър недостиг на експертиза и капацитет и няма нужните координационни механизми, които да гарантират бързото и качествено случване на прехода.
Според еколозите е необходимо разработване на спешни корекции в Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закона за енергията от
възобновяеми източници (ЗЕВИ). важно е да се премахнат пречки пред индивидуални производители на енергия за собствено
потребление. Улесняване на кооперирането на съседни имоти в потреблението и производството на енергия.

Увеличаване на бюджета за сектор гори с 50%

Коалицията настоява за структурна реформа на управлението на горите - изнасяне на управлението на горите (ИАГ
и държавни предприятия) в самостоятелна държавна структура - държавна агенция или министерство. Преразпределение на функциите по охрана и опазване. Държавните гори заемат 25 % от площта на България и е най-голямата собственост на
Република България, за което е нужно да имат подходящ ранг в държавното управление. Към тях може да се добавят и други държавни имоти извън регулация, за които липсват органи за контрол на място - водни обекти, плажове, държавни земеделски земи (300 хиляди ха) и такива без отговорна институция (дерета, оврази, нарушени територии)
Затова искането е за институционално укрепване на управлението на горите, чрез увеличаване на бюджета му за 2022 с 50% спрямо 2021г. и въвеждане на конкурсно начало за директорите на всички негови структури, въвеждане на система за задължителна квалификация.
Всички горскостопански планове и програми да се подлагат на процедурата по стратегическа екологична оценка - оценка и преценка необходимостта от такава. При отказ ще се подаде официална жалба до ЕК за хоризонтални нарушения на Директивата за СЕО. Всички видове сечи представляват намеса в околната среда, водеща до физическото и изменение и като такива са проекти по директивата за ОВОС. Планове и програми, определящи рамката за даване на съгласие за одобрение на проекти извън приложения 1 и 2 на директивата за ОВОС подлежат на преценка необходимостта от екологична оценка, а когато сечите ще водят до трайно или временно обезлесяване, са проект от приложение 2 на директивата за ОВОС и следва да се провежда ЕО.

Нова оценка за заменките на гори

Коалицията настоява за нова оценка на заменките на гори и земеделски площи и връщане на реалната неправомерна държавна помощ. Причината е търсенето на справедливо решение за сделките, които не могат да бъдат разтрогнати с реално изплащане на обезщетение за държавата разтрогване на всички сделки със замяна, където горите все още съществуват и могат да се върнат на държавата трайна забрана за промяна на предназначението и оставане на имотите в горски фонд.
Важно е също да се преразгледат договорите за ловните участъци и ползване на сградния фонд на горите, 10% от горите - вкл частни и общински - в гори във фаза на старост (ГФС), защита на незастроените заменки - вкл. преди 2007 г. действия за връщане в горски фонд на имоти с изтекъл срок на промяна на предназначението

Според еколозите трябва да се приеме национална методика за оценка на кумулативния ефект. Промяна в ЗБР за
гарантиране на обективността на ОС. Елиминиране на участието на инвеститорите в процедурите. Разработване и стартиране на национална програма за изкупуване на частни дюни, степи, влажни зони, гори и други важни местообитания. Запазване и увеличаване на публичната собственост в зона А на Черноморското крайбрежие чрез целенасочено изкупуване.
Спиране на застрояването на морския бряг е важна стъпка споре екологичните сдружения.За Коалицията важно да има адекватно финансиране, подпомогнато от Създаване на фонд „Защитени територии и
Натура 2000“ на базата на такси от ползвания и екосистемни услуги, който да подкрепя управлението на Натура 2000, защитените територии и опазване на застрашени видове.

Комитет за наблюдение на Националния план за възстановяване и устойчивост

Важно е България да създаде /финансов механизъм за подкрепа на биосферни паркове и за обекти по ЮНЕСКО.
Трябва да се осигуряване на прозрачност на ПУДООС и определяне на квота за проекти за биоразнообразие, възможност за съфинансиране на програми/проекти. Неправителственият сектор иска създаване на Комитет за наблюдение на Националния план за възстановяване и устойчивост. Причината е необходимостта за осигуряване на прозрачност при изпълнението на плана (на стойност 12 милиарда лв.)

Преразглеждане на проекта за изгаряне на отпадъци в София

Коалицията искат преразглеждане на проекта за инсталация за изгаряне на отпадъци в София. Причината е намерението на Столична община (СО) и Топлофикация София да изгарят отпадъците на града в ТЕЦ-София е опасно за здравето и околната среда и скъпо разхищение на енергия,  суровини и обществени средства. Проектът ще задължи София да гори 180 000 тона отпадъци годишно в продължение на 30 години. През 2020 г. Върховният административен съд върна делото срещу доклада за оценка за въздействие върху околната среда от 2015 г. за нови експертизи, тъй като според съда следва да бъдат изяснени въпросите относно здравния риск, вредни емисии, опасни отпадъци от пепелта. Проектът е финансиран по програма ОПОС.

Според тях трябва да се наложи административна мярка на въглищните топлоцентрали „Брикел“ (Гълъбово), „Република“ (Перник), „Марица 3“ (Димитровград) за ограничаване на капацитета им на работа докато няма категорични доказателства, че могат да спазват изискванията за емисиите на серен диоксид и живак. Причината е, че след приемането на нови стандарти за емисиите на големите горивни инсталации през 2017 г. и влизането им в сила на 17 август 2021 г., трите централи, свързвани с енергийния консултант Христо Ковачки, работят в нарушение на Директивата за емисиите от промишлеността.
Така ще се намали вредното влияние на изгарянето на въглища върху човешкото здраве и околната среда. Налагането на административни мерки срещу тези инсталации доказано е единственият начин те да бъдат принудени да прекратят някоя от порочните практики, които извършват. В дългосрочен план, целта е въвеждането на модерни технологии без горене, с които да се
осигурява топла вода и отопление на съответните населени места.

Коалицията "За да остане природа в България" настоява за преразглеждане на изискванията към организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки (ОООО) и начина на финансиране. Изключително ниско ниво на разделно събиране в България; по-малките общини не са обхванати от системата, а в по-големите, където има контейнери не са достатъчни като брой;
Прозрачно и порочно разпределение на средствата към ОООО; Непостигане на европейските цели, които стават все по-амбициозни, а България изостава.

Важно е да се допълни Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, защото в наредбата липсват процедури за контрол при неспазване, което прави повечето мерки пожелателни. Липсват и мерки, които да подпомогнат развитието на пазаруване без опаковки, което е основна цел на директивата.

Важно е да се приеме ЗИД на ЗООС с цел включване на миризмите във факторите на околната среда, които се наблюдават и които се отчитат в процедурите по ОВОС/ЕО. Миризмите са сериозен фактор, който влияе на качеството на живот на гражданите.
Необходимо е да се създаде уредба с цел включване на миризмите във факторите на околната среда, които се наблюдават и които се отчитат в процедурите по ОВОС/ЕО и да се създаде възможност за контрол на местно ниво от общините

Да се приеме ЗИД на Закон за защита от шума в околната среда, защото е необходимо развитие на закона в областта на оценката, управлението и контрол на шума от строителни, битови, работни и други инцидентни източници и специално внимание на шума в
природна среда. Създаване на правна възможност за контрол на шума от общините, дирекции на национални и природни паркове и т.н.


Конкретни казуси

Биоразнообразие


Искане: Предприемане на адекватни действия за изпълнение на решението на Европейския съд от 2016 г. по делото “Калиакра”

Обосновка: Необходимо е понтосарматските степи, както и обработваемите земи, в които се хранят зимуващи червеногуши гъски да бъдат освободени от ветрогенераторите, изградени в нарушение на Европейското природозащитно законодателство, които са посочени в решението на Европейския съд; останалите ветрогенератори да работят в режим, който не допуска смъртност на
мигриращите, зимуващи и гнездящи в района птици; провеждане на мониторинг и докладване; до премахването на съоръженията с риск за птиците, ветропарковете, които са обект на решението на Европейския съд да не получават държавни субсидии; Преразглеждане на всички одобрени, но неизградени инвестиционни проекти на територията на ЗЗ Калиакра и отмяната им или
пренасочването им към други локации, за да се гарантира че няма да бъдат унищожени повече местообитания на птици в зоната.


Искане: Забрана за строителство в зона А и Б и върху защитени местообитания в заповедите за зоните за хабитатите по Черноморието. Спешно пълно пре-обявяване на защитените зони по местообитанията. Започване с разширените зони Ропотамо, Плаж Шкорпиловци и Галата. Включване на пълен режим, адресиращ заплахата от застрояване на крайбрежието, както за тези 3
зони, така и за всички хабитатни зони по морето (Иракли, Странджа, Комплекс Калиакра, Дуранкулак)
Обосновка: Спиране на застрояването.


Искане: Провеждане на нови процедури по ОВОС/ОС на автомагистралите през Кресненски пролом и Природен парк „Българка“ (проект тунел под Шипка) с оценка само на допустими алтернативи с целите на зоните: - за Кресна - “пълен тунел” и пълен източен обход “Г20” - за Шипка - “дълъг тунел” и рехабилитация на прохода на Републиката. Мониториране на случая
Кресна в Бернската конвенция чрез откриване на досие по него.
Обосновка: Изпълнение на членове 4.4, 6.3 и 6.4 на Директива 92/43 и саниране на досегашните
нарушения


Искане: Спиране на всяко строителство в Природен парк „Странджа „ПАМ на започнати строежи. Отмяна на нереализирано строителство с издадени разрешителни.

Прилагане на ЗОПОЕЩ за незаконно застроените терени. Прилагане на ЗОПОЕЩ в местност Поляните на Синеморец, поляните над Бутамята в ЗМ Силистар и ЗМ Алепу.
Обосновка: Спиране противозаконните увреждания на парк Странджа, премахване на незаконните строежи и възстановяване на нарушените от тези посегателства територии от парка, там където подобен реверсивен процес е възможен.


Земеделие и природа


Искане: Предприемане на действия на ниво “политики” и на ниво “превантивна защита” за запазване на тревните местообитания и тяхното добро състояние в България, като опазването им да бъде гарантирано чрез Националния стратегически план за земеделие, Националната стратегия за биологичното разнообразие, както и чрез по-строго прилагане на процедурите по превантивна
защита.
Обосновка: Има внесена жалба към ЕС за унищожаване на тревните местообитания в България, внесена от Коалиция “За да остане природа в България”. По нея има досега само преговори, но не и реални действия; Има и регламент на ЕС, изискващ запазване на тревните местообитания, но на практика у нас те продължават да бъдат разоравани и унищожавани по ред причини - промяна на
земеделски практики, строителство и т.н.


Искане: Спешно преразглеждане на проблемни мерки по ПРСР - избягване на паша в национални паркове; спиране на дублиране на субсидии за разораване и опазване в един и същ имот, контрол върху субсидиите, така че те да не се разпределят за оран имоти в защитени площи и местообитания от Натура 2000; таван на субсидиите за свързани лица; приоритетно финансиране
на биоземеделие; Стимулиране и реално въвеждането на "зелени" устойчиви земеделски практики на ниво земеделско стопанство, кооператив и землище при управление на водите, вкл. с цел адаптация към климатичните промени; Възстановяване на разнообразни селски ландшафти, обвързани с качество на храната и биоразнообразие (дървесни ивици по границите на парцелите и край реки, единични дървета в обработваеми земи, ветрозащитни пояси, микро-понижения за задържане на вода, диворастящи тревни ивици и други); връщане за земеделско ползване на имотите, при които смяната на предназначението е с изтекъл срок - контрол за реално отразяване в кадастъра.Обосновка: Загубата на биоразнообразие в земеделски територии.


Искане: Отмяна на мярката “Пасторализъм” в националните паркове

Обосновка: Установени увреждания на видове и местообитания, които са обект на опазване в
парковете.

Образование


Искане: Интегриране на образованието за опазване биоразнообразието и природата по-детайлно в редовната форма на средното и висшето образование, като всички ВУЗ, чиито специалности са свързани с използване на природни ресурси или въздействие върху природата, да имат като предмет “Опазване и възстановяване на биоразнообразието”
Обосновка: Необходимостта от интегриране на биоразнообразието във всички сектори на обществото изисква да има и подготвени кадри


Градско развитие и природа


Искане: Изпълнение на предвижданията, заложени за общините в техните ОУП с акцент осъществяване на предвидено озеленяване
Обосновка: Спиране на строежи по ПУП без влязъл в сила ОУП, финализиране на крайно закъснелия процес по приемане на ОУП за всички общини спиране на незаконно строителство на парче, отделяне на бюджетни средства за изкупуване на предвидени в ОУП за озеленяване площи.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща