ЕК облекчава процедурите за държавна помощ за значими общоевропейски проекти

Новите правила влизат в сила от Нова година, ще дадат и по-голям достъп на малките и средни фирми до такива инициативи

Свят
3E news
113
article picture alt description

Източник: ЕК

Европейската комисия преразгледа правилата за държавна помощ, за случаите, когато това се отнася за важни проекти от общоевропейски интерес. Облекчениятавлизат в сила от 1 януари догодина. В новото решение са определени критериите, по които ЕК ще оценява подкрепата на държавите членки за трансгранични важи проекти, с които се преодоляват пазарни неефективности и се създават условия за авангардни иновации в основни сектори и технологии, како и за инвестиции в инфраструктура с положителни странични ефекти за икономиката на ЕС като цяло.

„Правилата ни за държавна помощ за важни проекти от общоевропейски интерес позволяват на държавите членки и на промишлеността да инвестират съвместно в авангардни иновации и инфраструктура. Това се случва, когато пазарът сам по себе си не постига резултати, тъй като рисковете са твърде големи, за да бъдат поети от една държава членка или едно дружество. Това трябва да бъде от полза за икономиката на ЕС като цяло. След обширен процес на консултации ние направихме целенасочени промени в нашите правила, за да повишим отвореността на ВПОИ и да улесним участието на малките и средните предприятия“, коментира изпълнителният заместник-председател, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията Маргрете Вестегер.

Облекчаването на правилата за държавна помощ за такива проекти идва след оценка на действащите, проведена през 2019 г. като част от проверката за пригодност на държавната помощ и след обстойна консултация с всички заинтересовани страни. Сред тях бяха държави членки, стопански асоциации, групи по интереси, отделни дружества, НПО и граждани. Прегледът отразява и опита на ЕК, произтичащ от нейната съдебна практика по отношение на някои осъществени вече важни проекти.

 

 

Според коригираните изисквания важните проекти от общ интерес трябва да включват поне 4 държави-членки,като се изисква те да бъдат проектирани по прозрачен и приобщаващ начин. С това се гарантира, че всички от ЕС ще бъдат информирани за евентуалното възникване на такива проекти и че ще им бъде дадена възможност да участват в тях, ако също са заинтересовани. Също така участието на малки и средни предприятия (МСП) във важни проекти се улеснява, например чрез възможността да да участват с по-малък собствен принос в проектите, отколкото се изисква по принцип. Също така се насърчава и сътрудничеството между по-големите дружества и МСП. Целите на всеки един значим проект от общо значение трябва да бъдат съгласувани с настоящите приоритети на ЕС. Във връзка с това, например, за да се подпомогнат стратегиите на ЕС за опазване на околната среда и за да се ускори екологичният преход на ЕС, в преразгледаните правила се изисква държавите членки да предоставят доказателства, че обявените проекти спазват принципа за ненанасяне на значителни вреди. С преразглежданетосъщо така се поясняват и критериите за комбиниране на европейски и национални средства.

Ще продължи да важи изискването значимите общи проекти да постигат значителни положителни странични ефекти в целия ЕС, като се запазва също така наличието на силни предпазни мерки, за да се гарантира, че държавната помощ за тях е ограничена до необходимото, като така се предотвратява излишното нарушаване на конкуренцията.

От ЕК отбелязват, че ще продължат да подкрепя усилията на държавите членки да разработват съвместно значими за Общността проекти, с които да се преодоляват пазарни неефективности чрез инвестиции в авангардни иновации и инфраструктура в областта на въглерода, облачните услуги, здравеопазването и микроелектрониката.

За да отговаря на условията за държавно подпомагане съгласно преразгледаните правила, даден проект трябва:

  • да допринася съществено за постигането на целите на ЕС;
  • доказано да преодолява сериозни пазарни неефективности;
  • да включва поне четири държави членки освен ако по изключение участието на по-малък брой е обосновано поради естеството на проекта;
  • да бъде проектиран по прозрачен и приобщаващ начин, като предоставя на всички държави членки реална възможност да участват в нововъзникващ проект;
  • да постига конкретни положителни странични ефекти в полза на икономиката и обществото на ЕС извън участващите в проекта държави членки и дружества;
  • да включва значително съфинансиране от страна на предприятията, които ще получат държавна помощ; както и
  • да избягва отрицателни въздействия върху околната среда заради неспазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, които е малко вероятно да бъдат компенсирани с достатъчно положителни ефекти.

Освен това в съобщението се определят конкретни критерии за допустимостта на авангардни иновативни проекти (обхващащи както етапа на научни изследвания, развойна дейност и иновации, така и първия етап на промишлено внедряване, с изключение на масовото производство и търговските дейности) или на мащабни инфраструктурни проекти от голямо значение за ЕС в различни сектори.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща