Брюксел въвежда нови правила за по-устойчив и подготвен за бъдещите предизвикателства банков сектор

С този пакет се финализира прилагането на споразумението „Базел III“ в Евросъюза

Финанси
3E news
835
article picture alt description

Източник: pixabay

Европейската комисия прие преглед на банковата уредба на ЕС – Регламента за капиталовите изисквания и Директивата за капиталовите изисквания. С тези нови правила ще се увеличи устойчивостта на банките в ЕС на потенциални бъдещи икономически шокове и същевременно ще се допринесе за възстановяването на Европа от пандемията от COVID-19 и за прехода към неутралност по отношение на климата.

С днешния пакет се финализира прилагането в ЕС на споразумението „Базел III“. Това споразумение бе постигнато от ЕС и неговите партньори от Г-20 в рамките на Базелския комитет по банков надзор, а целта му е да се увеличи устойчивостта на банките на потенциални икономически шокове. Днешните предложения са последният етап на тази реформа на банковата уредба.

Прегледът се състои в следните нормотворчески стъпки:

законодателно предложение за изменение на Директивата за капиталовите изисквания (Директива 2013/36/ЕС);
законодателно предложение за изменение на Регламента за капиталовите изисквания (Регламент 2013/575/ЕС);
отделно законодателно предложение за изменение на Регламента за капиталовите изисквания в областта на преструктурирането (предложение за т.нар. „гирлянд“).
Пакетът се състои от следните части:


С днешния пакет по същество се прилага международното споразумение „Базел III“, като същевременно се взимат предвид особеностите на банковия сектор на ЕС, например при нискорисковите ипотеки. По-конкретно с днешното предложение се цели да се предотврати подценяване на рисковете при използваните от банките „вътрешни модели“ за изчисляване на капиталовите им изисквания и оттам – да се осигури наличието на достатъчен капитал за покриването на тези рискове. Това от своя страна ще улесни сравняването на отчитащите риска капиталови отношения на отделните банки и ще спомогне за възстановяването на доверието в тези отношения и в стабилността на сектора като цяло.

Стремежът на предложението е повишената устойчивост да не е за сметка на значително затегнати капиталови изисквания. Поради това то свежда цялостното отражение върху капиталовите изисквания до необходимото и така съхранява конкурентоспособността на банковия сектор на ЕС. С пакета допълнително се намаляват разходите за съблюдаване на нормативните изисквания, по-специално за по-малките банки, без при това да се отслабват пруденциалните стандарти.

Един по-устойчив на екологични, социални и управленски рискове банков сектор е възлов елемент на стратегията на Комисията за финансиране на устойчивостта. От огромно значение е да се подобри начинът, по който банките измерват и управляват тези рискове, както и да се осигури прозрачност на банковите действия за пазарните участници. В това отношение пруденциалната уредба има решаваща роля.

С днешното предложение банките се задължават при управляването на риска систематично да установяват, оповестяват и преодоляват екологичните, социалните и управленските рискове. Това означава например провеждането – както от надзорните органи, така и от банките – на редовни тестове за устойчивост на свързаните с климата предизвикателства. Надзорните органи ще трябва при редовните си надзорни прегледи да оценяват екологичните, социалните и управленските рискове. От своя страна банките ще трябва да оповестяват степента, в която са изложени на екологични, социални и управленски рискове. За да се избегне излишно административно бреме за по-малките банки, изискванията за оповестяване ще се прилагат по съобразен начин.

Предложените мерки не само ще направят банковия сектор по-устойчив, а и ще гарантират, че банките взимат предвид съображенията във връзка с устойчивостта.

С днешния пакет се засилва инструментариума на органите за надзор върху банките на ЕС. С него се установява ясен, стабилен и балансиран набор от изисквания за „пригодност и целесъобразност“: надзорните органи преценяват дали висшите служители притежават необходимите умения и знания за управлението на дадена банка.

Освен това, в отговор на скандала с Wirecard, надзорните органи вече ще разполагат с по-добър инструментариум за надзор върху финансово-технологичните групи, в т.ч. банковите дъщерни дружества. С този усъвършенстван инструментариум ще се осигури стабилно и предпазливо управление на банките на ЕС.

В днешния преглед се обръща подобаващо внимание и на въпроса за установяването в ЕС на клонове на банки от трети държави. Понастоящем тези клонове подлежат основно на националните правни норми, които са съгласувани в много ограничена степен. С пакета се съгласуват правилата на ЕС в тази област, като така надзорните органи ще могат да управляват по-добре рисковете около тези субекти, които през последните години значително увеличиха дейността си в ЕС.

По този повод няколко членове на колегията на Комисията заявиха следното:

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател с ресор „Икономика в интерес на хората“, заяви: „Европа се нуждае от силен банков сектор, за да продължи кредитирането на икономиката в процеса на възстановяване от пандемията от COVID-19. С днешните предложения се осигурява прилагането на основните части на международните стандарти „Базел III“. Това е важно за стабилността и устойчивостта на нашите банки. Правейки това, ние отчитаме особеностите на банковия сектор на ЕС и избягваме съществено повишаване на капиталовите изисквания. Днешният пакет ще направи банките на ЕС по-силни и с капацитет да подкрепят икономическото възстановяване и прехода към екосъобразно развитие и цифровизация.“

Марейд Макгинес, комисар по въпросите на финансовите услуги, финансовата стабилност и съюза на капиталовите пазари, добави: „Банките на ЕС имат важна роля за възстановяването и в интерес на всички ни е да имаме устойчив банков сектор. С днешния пакет банковият сектор на ЕС се адаптира към бъдещите предизвикателства и може да продължи да бъде надежден и устойчив източник на финансиране за икономиката на ЕС. С включването в оценяването на риска на екологичните, социалните и управленските аспекти се повишава подготвеността и устойчивостта на банките за посрещане на бъдещите предизвикателства, като например на рисковете, свързани с климата.“

Комисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс сподели: „Членовете на управителния съвет на дадена кредитна институция и лицата на възлови постове в нея могат значително да влияят върху нейната дейност. Те играят ключова роля за едно предпазливо и стабилно стратегическо и оперативно управление на дейността. Необходимо е да се уеднаквят критериите за преценка на способността на членовете на управителните съвети и лицата на възлови постове да изпълняват задълженията си. С приетите днес правила се изясняват съответните задължения на кредитните институции и компетентните органи. С тях се осигурява и съгласуваност на равнище ЕС, с което в крайна сметка ще се допринесе за повишаване на устойчивостта на банките.“

Следващият етап на законодателния пакет е обсъждането му от Европейския парламент и Съвета.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща