Обява от ЧЕЗ Разпределение България АД

Енергетика / България
3E news
800
article picture alt description

О Б Я В А
 

На основание Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Решения взети от Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД 

 

О Б Я В Я В А

 

На 29.10.2021 г. от 10.00 ч. ще се проведе външен търг, с оферти в затворен плик, за продажба на употребявани автомобили собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

 

Минималната тръжна цена за всеки автомобил е определена в Приложение №3.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      

Оглед на продаваните автомобили, предмет на търга, може да бъде извършен от участниците в срок от публикуване на обявата до 28.10.2021 г. включително.

 

Контактни лица за огледи:

Документация за участие в търга може да се набави от публикуваната настояща обява.

Оферта за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 ч. в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, „БенчМарк Бизнес Център“ до 28.10.2021 г. включително.

Всеки комплект Документация съдържа:

·        ценово предложение по образец (Приложение 1);

·        бланка с данни на участника по образец (Приложение 2);

·        платежно нареждане за внесен депозит за участие в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена на автомобил (описани в Приложения № 3). Задължително в платежното се посочва регистрационен номер на автомобила, за който се участва;

·        молба свободен текст за продължаване на депозита в частично плащане по основната цена – при спечелване;

·        молба свободен текст за връщане на внесен депозит за участие в търг (с посочена банкова сметка) – при загуба;

* Запечатания плик съдържащ тръжната документация се надписва с „Тръжна документация за участие във външен търг по продажба на употребявани автомобили, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“.

Депозит за участие във търга в размер на 10 % от минималната продажна цена на моторно превозно средство се внася в IBAN BG79 CITI 9250 1005 0094 00 BIC/SWIFT CITIBGSF СИТИБАНК.

Задължително в платежното нареждане, на основание за плащане се посочва регистрационен номер на автомобилите, за които се внася съответната сума.

До участие в търга ще се допускат единствено участници, приложили всички задължителни документи за участие в търга до 16.00 ч. на 28.10.2021 г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Плик със Тръжна документация включващ пълен набор документи, позволява на участник да се включи в надаване за не повече от 10 (десет) автомобила.

В случаите когато участник подава оферта за повече автомобили (повече от 10) е необходимо да подаде втори плик със пълен набор тръжна документация.

Всяко ценово предложение, поставено в незапечатан плик или което не отговаря на изискванията на продавача се обявява за нередовно.

При предложена еднаква най-висока цена от двама или повече участници, комисията продължава търга, чрез явно наддаване между тях със стъпка 1% от началната цена, след уведомяването им в рамките на пет работни дни, считано от датата на проведения търг.

             Всички последващи разходи по прехвърляне на собствеността и пререгистрацията на автомобила са за сметка на спечелилия участник.

 Предоставените с документите за участие лични данни ще бъдат използвани с цел еднозначно идентифициране на участниците при изпълнението на тръжната процедура включително и за публично обявяване на крайните резултати от нея. Данните ще се съхраняват за срок от 12 месеца след приключване на процедурата. Подаването на документи за участие се счита за съгласие за обработка на лични данни за посочените цели и срок.

 

За допълнителна информация: Димитър Тушинов, тел: 0892/278059,

e-mail: dimitar.tushinov@cez.bg

Ключови думи към статията:

Прикачени документи:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща