Ръст от 8.9 на сто на активите отчитат застрахователите в България през юни

Обаща сума на управляваните средства от тези дружества възлизат на 9.539 млрд. лв., сочат даните на БНБ

Икономика / България
3E news
556
article picture alt description

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност в България, към 30 юни 2021 година възлизат на 9.539 млрд. лв. На годишна база, спрямо юни 2020 г., тези пари се увеличават със 779.4 млн. лв. (8.9 на сто), сочат обявените от Българската народна банка (БНБ) данни, на базата на предатвените отчети на дружествата.

Структура на активите

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 380.1 млн. лв. (6.1%) – от 6.221 млрд. лв. към края на юни 2020 г. до 6.601 млрд. лв. към края на същия месец на 2021 г. и намаляват със 117.6 млн. лв. (1.8%) спрямо края на март 2021 г. (6.719 млрд. лева). Към края на юни 2021 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 69.2% при 71% в края на второто тримесечие на 2020 г. и 71% в края на края на март 2021 година.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 399.4 млн. лв. (15.7%) – от 2.539 млрд. лв. към края на юни 2020 г. до 2.938 млрд. лв. към края на същия месец на 2021 година. Спрямо края на март 2021 г. (2.751 млрд. лв.) те нарастват със 187.6 млн. лв. (6.8%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на юни 2021 г. е 30.8% при 29% към края на второто тримесечие на 2020 г. и 29% в края на март 2021 година.

Активите по инструменти

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2021 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база нарастват със 129.8 млн. лв. (3.1%) до 4.290 млрд. лева. Спрямо края на юни 2020 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават с 377 млн. лв. (29.4%) до 1.659 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции нарастват с 321.5 млн. лв. (31.8%) до 1.331 млрд. лв., а депозитите се увеличават със 153.2 млн. лв. (26.4%) до 732.5 млн. лева. В края на второто тримесечие на 2021 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 45% при 47.5% към края на същото тримесечие на 2020 г., на акциите и другите форми на собственост – 17.4% при 14.6% към края на юни 2020 г., на вземанията от застрахователни операции – 14% при 11.5% към края на второто тримесечие на 2020 г. и на депозитите – 7.7% при 6.6% към края на юни 2020 година.

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, преобладават активите в левове, като към края на юни 2021 г. относителният им дял от общия размер на активите е 40% при 41.6% към края на второто тримесечие на 2020 година. Активите в евро са 37.9% при 33.7% към края на юни 2020 година. Към края на второто тримесечие на 2021 г. активите в щатски долари са 3.8% при 3.5% към края на юни 2020 г., а в други валути – 18.2% при 21.2% към края на юни 2020 година.

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2021 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 297.6 млн. лв. (7.3%) до 4.390 млрд. лв. при 4.092 млрд. лв. към края на юни 2020 година. Техният относителен дял е 46% към края на юни 2021 г. при 46.7% към края на същия месец на 2020 година. В края на второто тримесечие на 2021 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 428.7 млн. лв. (10.7%) до 4.433 млрд. лв. при 4.004 млрд. лв. към края на юни 2020 г. Относителният им дял към края на юни 2021 г. е 46.5% при 45.7% в края на юни 2020 година.

Размер и структура на пасивите

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2021 г. са 9.539 млрд. лева. Собственият капитал е 2.736 млрд. лв. към края на юни 2021 г., като нараства с 290.1 млн. лв. (11.9%) спрямо края на юни 2020 г. (2.446 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на второто тримесечие на 2021 г. е 28.7% при 27.9% към края на същото тримесечие на 2020 година. Към края на юни 2021 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 433 млн. лв. (8.5%) до 5.550 млрд. лв. при 5.117 млрд. лв. към края на юни 2020 година. Техният дял в размера на пасивите е 58.2% към юни 2021 г. при 58.4% към края на юни 2020 година.

Застрахователни технически резерви

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 4.218 млрд. лв. към края на второто тримесечие на 2021 г. при 3.737 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2020 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на юни 2021 г. е 76% при 73% в края на второто тримесечие на 2020 година. Към края на юни 2021 г. задълженията към сектор Домакинства и НТООД се увеличават с 340.6 млн. лв. (12%) до 3.176 млрд. лв. при 2.835 млрд. лв. към края на юни 2020 година.

Към края на второто тримесечие на 2021 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 57.2% при 55.4% към края на юни 2020 година. На годишна база към края на второто тримесечие на 2021 г. задълженията към сектор Нефинансови предприятия се увеличават със 126.6 млн. лв. (15.5%) до 940.8 млн. лв. при 814.2 млн. лв. към края на юни 2020 г. и са 17% от застрахователните технически резерви при 15.9% към края на второто тримесечие на 2020 година. Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват с 0.3 млн. лв. (0.7%) до 40.8 млн. лв. към края на юни 2021 г. при 40.5 млн. лв. към края на второто тримесечие на 2020 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 0.7% в края на юни 2021 г. при 0.8% към края на юни 2020 година.

Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на второто тримесечие на 2021 г. намаляват с 48.4 млн. лв. (3.5%) до 1.332 млрд. лв. при 1.380 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2020 година.

Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на юни 2021 г. е 24% при 27% в края на юни 2020 година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща