Булгаргаз отчита печалба от 21 млн. 685 хил. лв. през първите 6 месеца на 2021 г.

Енергетика / България
3E news
504
article picture alt description

„Булгаргаз“ отчита печалба от 21 млн. 685 хил. лв. през първите 6 месеца на 2021 г. Това става ясно от публикувания междинен съкратен финансов отчет за дейността на дружеството. 

„Резултатът от дейността на дружеството е печалба след облагане с данъци в размер на 21 685 хил. лв. (към 30.06.2020 г.: печалба в размер на 21 611 хил.лв.)“, се посочва в доклада. Документът очертава както финансовото състояние на дружеството, паричните потоци или като цяло състоянието на „Булгаргаз“ за първата половина на 2021 г.
Приходи и разходи

Реализираните приходи от „Булгаргаз“ за времето до края на юни тази година са в размер на 640 689 хил.лв.  (640 млн. 689 хил. лева). За сравнение, през същото време на 2020 г. приходите на дружеството са били 356 978 хил. лв. (356 млн. 978 хил. лв). 

Увеличението е 283 711 хил. лв. (283 млн. 711 хил.лв.) или 79,48 %. Нетна печалба от оперативна дейност е 22 484 хил. лв (т.е. 22 млн.484 хил.лв),  (към 30.06.2020 г. е 22 324 хил.лева), което представлява увеличение с 0,72 %, се посочва в отчета. 

Както става ясно от документа, на обществения доставчик, заедно с приходите се увеличават и разходите. Така към 30 юни 2021 г. според отчета те са в размер на 617 951 хил. лв. (617 млн.951 хил.лв.). За сравнение към 30 юни миналата година разходите са възлизали на 334 428 хил. лв. (334 млн.428 хил. лв), което представлява увеличение с 84,78 % или с 283 523 хил. лв. (283 млн.523 хил.лв.). 

С най-голям относителен дял е себестойността на продадения природен газ, като към края на месец юни тази година те нарастват почти двойно – до 622 553 хил. лв. (622 млн. 553 хил.лв.) спрямо 329 902 хил. лв. (329 млн. 902 хил. лв.)за посочения период на миналата година. 

„Булгаргаз“ отчита и увеличение е на разходите за външни услуги с 40,33 % , което в частност се дължи на съхранението на природен газ. 

„Резултатът от оперативна дейност е печалба в размер на 22 484 хил. лв. (22 млн. 484 хил.лв.) към 30.06.2021 г. (към 30.06.2020 г.: печалба 22  324 хил.лв.), което е увеличение от 160 хил. лв. или 0,72 %. 

След отразяване на финансовите приходи и разходи към 30.06.2020 г. финансовият резултат преди данъци е в размер на 24 242 хил. лв. (към 30.06.2020 т. : печалба 24 055 хил. лева), което представлява увеличение от 187 хил. лв. или 0,78 %“, се посочва в доклада. 

Закупени количества

Основните доставки на природен газ, гарантиращи потреблението на клиентите на дружеството се осигуряват чрез дългосрочни договори с доставчици от Руската Федерация и Азербайджан. 

През отчетния период са закупени общо количества газ 16 002 097 MWh. Това представлява увеличение с 32,86 % или с 3 957 681 MW. За сравнение през същия период на 2020 г. закупеният газ е бил в обем от 12 044 416 MWh.

Продадените количества газ са 17 503 640 MWh спрямо 13 229 269 MWh към 30 юни миналата година. Това е увеличение с 32,31 % или с 4  274 371 MWh. Увеличението в продажбите се дължи основно на по-високата консумация на клиенти в секторите „Енергетика“, „Разпределителни дружества“, „Организиран борсов пазар“. 

Съответно от закупените количества от 16 002 097 MWh, тези от внос са в обем от 15 910 955 MWh. За сравнение през аналогичния период на 2020 г. те са възлизали на 11 936 406 MWh. По договори за балансиране те са в размер на 91 102 MWh при 83 131 MWh за същото време на 2019 г.

В частта добив и нагнетяване на природен газ, от Булгаргаз припомнят, че с цел гарантиране на сигурността и непрекъсваемостта на доставките на синьо гориво за клиентите, дружеството резервира капацитет в подземното газохранилище Чирен (собственост на Булгартрансгаз). В отчета се посочва, че нагнети количества в обем от 2 686 621 MWh до края на периода на запълване на хранилището, който е до 15 октомври тази година. Ангажимента е през 2021 г. количеството да е с 185 554 MWh спрямо количествата, нагнетени през предходната 2020 г. 

Продажби

Продаденият природен газ от Булгаргаз към 30 юни тази година е с 32, 3 % повече от същия период на миналата година, или с 4 274 371 MWh, отчитат от дружеството. Така, ако през отчитания период на 2020 г. продаденото синьо гориво е било в обем от 13 229 269 MWh, то през 2021 г. нараства до 17 503 640 MWh.  Увеличението на продажбите е в резултат на повишената консумация на клиенти, основно в сектор Енергетика, Строителни материали, Разпределителни дружества.

От публикуваните данни всъщност прави впечатление изменението в посока на повишение на продажбите на организиран борсов пазар с 569,47 процента. В частност продажбите на най-големите обеми се дължат на Програмата за освобождаване на газ. В частта организиран борсов пазар пък скокът на продажбите през първото полугодие на 2021 г. спрямо същото време на 2020 г. е 283,55 %.

Данните на дружеството сочат, че основните потребители на газ остават предприятията от енергетиката, в сферата на химията и разпределителните дружества. 

Сред рисковите фактори за дейността на дружеството, посочени в отчета са продажбата на природен газ по регулирана цена по-ниска от покупната, търговски и други вземания и задължения и валутният риск. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща