БЕХ отчита спад на печалбата през първото тримесечие на 2019 г.

Енергетика / Анализи / Интервюта
Галина Александрова
1726
article picture alt description

Българският енергиен холдинг /БЕХ/ отчита 2,027 хил.лв. (61.7%) намаление на печалбата преди данъци (EBT) през първото тримесечие на 2019 г. БЕХ спрямо първото тримесечие на 2018 г. Това показва отчетът на дружеството, публикуван на интернет страницата на Министерство на финансите.

Като основни причини за това изменение са посочени намалените приходи с 3,284 хил.лв. (91.6%) и по-големият размер на отчетените финансови приходи към 31.03.2019 г. в сравнение с първото тримесечие на 2018 г.

 

Приходи:

Към 31.03.2019 г. БЕХ ЕАД е отчел приходи от дейността в размер на 303 хил. лв., при 3,587 хил. лв. през същия период на 2018 г. Основната причина за намалението е отчетеният приход през първите три месеца на 2018 г. в размер на 3,167 хил. лв. във връзка продажбата на 100% от капитала на „Българска независима енергийна борса” ЕАД на „Българска Фондова Борса – София” АД, е посочено в отчета.

В началото на 2018 г. бе подписан договор между БЕХ ЕАД и „Българска Фондова Борса – София” АД за продажба на капитала (217 664 броя обикновени поименни акции с право на глас) на „Българска независима енергийна борса” ЕАД. Общата стойност на договора за покупко-продажба е 5 200 хил. лв., като останалата част от цената е в размер на 416 хил. лв., платима до средата на 2019 г. С прехвърлянето на собствеността на капитала на „Българска независима енергийна борса” ЕАД на „Българска Фондова Борса – София” АД, БЕХ ЕАД изпълни поетия ангажимент пред Европейската комисия (ЕК), съгласно Ангажиментите по Дело AT.39767 – BEH Electricity. Смяната в собствеността на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД е вписана в Търговския регистър на 15 февруари 2018 г., сочат от държавния енергиен холдинг

Според отчета характерна особеност за първите три месеца на годината е, че приходите от дейността на БЕХ са със сравнително ниски стойности. Причината е, че основната част от тях – начислените приходи от дивиденти върху положителните нетни финансови резултати на дъщерните дружества от състава на холдинга, ще бъдат отчетени през второто тримесечие на 2019 г. От холдинга уточняват, че към датата на изготвяне на отчета „не е установен чрез Разпореждане на Министерски Съвет на Република България размерът на дължимия дивидент от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала за финансовата 2018 г., след приспадане на отчисленията за Фонд „Резервен““.

Към 31.03.2019 г. спрямо същия период през 2018 г. не е отчетено сериозно изменение в приходите от холдингови споразумения за предоставяне на услуги в сферата на корпоративното управление от БЕХ ЕАД на дъщерните му дружества. За първите три месеца на 2019 г. те са в размер на 263 хил. лв., докато предходната година за същия период приходите от холдингови споразумения са 261 хил. лв.

През първото тримесечие на 2019 г. БЕХ отчита приходи от 29 хил. лв., които са реализирани в качеството на Дружеството като агент при закупуването на квоти за емисии от типа EUA за покриване на задълженията на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД през 2018 г. В изпълнение на една от краткосрочните цели за стабилизиране финансовото състояние на централата през месец декември 2018 г., БЕХ ЕАД закупи 8,6 млн. т. квоти от типа EUA, като количествата бяха прехвърлени на ТЕЦ 2 на 28 март 2019 г. по сметката на централата в Националния регистър.

Основната причина за ръста в перото „други приходи“ със 149 хил. лв. през първото тримесечие на 2019 г. спрямо същия период на 2018 г. (към 31.03.2019 г: 11 хил. лв.; 31.03.2018 г.:160 хил. лв.) са по-високите приходи от начислени лихви за забава на дължим дивидент през 2018 г. в размер на 146 хил. лв., поради това че „Булгаргаз“ ЕАД успя да заплати изцяло задължението си за дивидент за 2016 г. едва в средата на месец февруари 2018 г., като до тогава бяха начислявани лихви за просрочие.

 

Разходи:

По отношение на разходите за дейността към 31.03.2019 г. (без амортизации и резултата от финансова дейност на дружеството), за първото тримесечие на 2019 г. е отчетено увеличение от 372 хил. лв. в сравнение със съпоставимия период на 2018 г., като измененията са представени в таблицата по-долу:

Най-съществено увеличение е регистрирано в перо „външни услуги“ - с 371 хил. лв. „То се дължи основно на разходите във връзка с извършената експертна оценка на справедливата стойност и преглед за преоценка на ИМС на БЕХ ЕАД и дружествата от групата към 31.12.2018 г. Съгласно счетоводната политика на Дружеството, имотите, машините и съоръженията се преоценяват на три години, или на по-кратки срокове. Предходната преоценка на имоти, машини и съоръжения е извършена към 30 юни 2015 г. на база на оценка на техните справедливи стойности от независим лицензиран оценител“, обясняват от компанията.

Друга причина за ръста на разходите за външни услуги е поетия ангажимент за процесуално представителство от страна на правна кантора на БЕХ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД пред Общия съд на Европейския съюз, във връзка с подадената жалба от трите дружества срещу Решението на Европейската комисия от 17.12.2018 г., с което им бе наложена глоба в размер на 77,068,000 евро за блокиране на достъпа на конкуренти до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

Според отчета резултатът от финансова дейност на БЕХ ЕАД (финансови приходи/разходи - нетно) към 31.03.2019 г. е положителен и е в 2,866 хил. лв., като спрямо същия период на 2018 г. (1,187 хил. лв.) е отчетено увеличение от 1,679 хил. лв., което се дължи основно на ръст на финансовите приходи с 1,373 хил. лв. и намаление на финансовите разходи с 306 хил. лв. „Увеличението на финансовите приходи през първото тримесечие на 2019 г. е в резултат от сключеното в началото на 2019 г. споразумение с ТЕЦ 2 в размер на 485 млн. лв. за обединяване и новиране на задълженията на централата към БЕХ ЕАД, произтичащи от пет договора за заем и непогасена част от задължения по договор за покупко-продажба на продажба на квоти за емисии на парникови газове, вкл. лихви за забава“, обясняват от БЕХ.

 

Финансово състояние

Изменението на основните показатели за финансовото състояние на дружеството към 31.03.2019 г. показва увеличение на активите с 51,177 хил. лв. спрямо 31.12.2018 г. Това се дължи основно на следните изменения:

-          увеличение на вземанията от свързани лица с 223,551 хил. лв. в резултат от обединяване и новиране на задълженията на ТЕЦ 2 ЕАД към БЕХ ЕАД, след подписаното споразумение между страните през месец януари 2019 г.

-          увеличение на търговските вземания от свързани лица със 192,790 хил. лв., основно в следствие на сключения договор за покупко-продажба с ТЕЦ 2, чрез който на 28 март 2019 г. бяха на прехвърлени 8,6 млн. т. квоти по сметката централата. Друга причина за ръста на вземанията е неплатеният ДДС от ТЕЦ 2 по част от фактурите, с които бяха прехвърлени квотите

-          в резултат от договора за покупко-продажба с ТЕЦ 2, към 31.03.2019 г. е отчетено намаление на балансовата стойност на закупените от БЕХ ЕАД квоти за емисии парникови газове с 359,502 хил. лв.

-          увеличение в стойността на Имоти, машини и съоръжения с 3,502 хил. лв. в резултат от прилагане на МСФО 16 „Лизинг” (в сила за годишни периоди, започващи на, или след 1 януари 2019 г.), според който се въвежда модел на счетоводно третиране на лизингите при лизингополучателите за всички лизингови договори с продължителност от повече от 12 месеца. Тъй като БЕХ ЕАД е наемател на административната сграда, която дружеството ползва, тя се признава като актив с „право на ползване”, който ще се амортизира за предполагаемия срок на ползване.

-          общо намаление от 2,136 хил. лв., отчетено в стойността на вземанията по данък върху дохода, търговски и други вземания, отсрочени данъчни активи и балансовата стойност на нематериалните активи.

-          намаление на пари и парични еквиваленти със 7,028 хил. лв. спрямо 31.12.2018 г. По отношение на пасивите, към 31.03.2019 г. са отчетени следните по-съществени изменения:  увеличение в стойността на дългосрочните търговски и други задължения с 3,393 хил. лв., в следствие на отчитане задължението по договора за наем на административна сграда, във връзка с прилагане от 01.01.2019 г. на МСФО 16 „Лизинг”

-          увеличение в дългосрочната и краткосрочна част на задълженията по облигационни заеми с 24,604 хил. лв. във връзка с текущо начислените лихви за първото тримесечие на 2019 г. по двата облигационни заема  увеличение в търговските и други задължения с 21,918 хил. лв. в следствие на проявени текущи разчетни задължения за внасяне на ДДС в резултат от осъществената продажби на 8,6 млн. т. квоти за емисии на парникови газове на ТЕЦ 2

-          намаление с 1,136 хил. лв. на реализираната загуба от минали години, в следствие на отчетения финансов резултат към 31.03.2019 г.

 

Паричен поток

Паричната наличност на БЕХ ЕАД към 31.03.2019 г. се увеличава с 60,511 хил. лв. спрямо 31.03.2018 г. Това се дължи основно на намаления нетен паричен поток от оперативна дейност (от минус 115,358 хил. лв. към 31.03.2018 г., до минус 7,105 хил. лв. към 31.03.2019 г.) по следните причини:

-          плащанията към доставчици в размер на 178,199 хил. лв. основно свързани с покупки на квоти от страна на БЕХ ЕАД по извършени сделки в периода януаримарт 2018 г.

-          намаление на получени дивиденти с 14,365 хил. лв. в следствие на изплатения дивидент за финансовата 2016 г. от „Булгаргаз“ ЕАД в размер на 14,507 хил. лв. през първо тримесечие на 2018 г.

-          увеличение на постъпленията от свързани лица с 16,247 хил. лв. в резултат от частично платеният от ТЕЦ 2 ДДС по фактури за покупка на квоти за емисии на парникови газове от БЕХ ЕАД  намаление в постъпленията от дъщерните дружества по дължими главници и лихви по предоставени заеми от БЕХ ЕАД с 22,362 хил. лв. към 31.03.2019 г. в сравнение с първото тримесечие на 2018 г. (от които 18,296 хил. лв. по-малко платени главници и 4,066 хил. лв. - лихви);

Нетният паричен поток от инвестиционна дейност е положителен и е в размер на 388 хил. лв., като спрямо 31.03.2018 г. е отчетено намаление от 3,556 хил. лв. То се дължи на постъплението от „Българска Фондова Борса – София” АД през първо тримесечие на 2018 г. в размер на 3,952 хил. лв., представляващо първоначалното плащане по договора за продажба на БНЕБ ЕАД, е посочено в отчета.

Към 31.03.2019 г. е отчетено постъпление от продажба на акции в дъщерни дружества, в размер на 416 хил. лв., което представлява трето (предпоследно) плащане от „Българска Фондова Борса – София” АД във връзка със сключения договор на 26 януари 2018 г. между БЕХ ЕАД и „Българска Фондова Борса – София ” АД за прехвърляне на 217,664 броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала „Българска независима енергийна борса” ЕАД. Покупната цена, определена от лицензиран оценител, възлиза на 5,200,000 лв.

При оборотния капитал се отчита намаление от 347,438 хил. лв. спрямо 31.12.2018 г. Основната причина е подписаното споразумение за разсрочване и новиране на задължения на ТЕЦ 2 в размер на 485 млн. лв., чрез което краткосрочните активи са намалени за сметка на дългосрочните вземания от свързани лица по предоставени заеми.

За да подкрепи ТЕЦ 2 и отчитайки влошеното финансово-икономическо състояние на дружеството, през месец април 2019 г. БЕХ предприе неотложни действия по закупуване на допълнителни 400 000 тона квоти за емисии на парникови газове от вида „EUA”, необходими на ТЕЦ 2 за 2018 г. Закупуването на допълнителни количества квоти е в следствие на редуциране на количествата безплатни квоти за емисии за парникови газове с 454 858 т./СО2, предоставяни на централата по Националната програма за инвестиции (НПИ) за 2018 г. Причината за редуциране на количествата предоставяни безплатни квоти за емисии за парникови газове по НПИ е изменение на референтната цена за квоти за емисии на парникови газове за 2018 г. от 5,095 €/EUA на 8.93 €/EUA, в съответствие с методика към Наредбата за организация и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г., обясняват от холдинга.

Закупените от БЕХ ЕАД квоти ще бъдат прехвърлени на централата, най-късно до 25 април 2019 г. С оглед извършените плащания за допълнителните количества квоти през месец април 2019 г., които ще окажат негативно влияние върху оперативния паричен поток на холдинга през второто тримесечие на годината, се очаква дружеството да възстанови своите ликвидни позиции след получаване на дължимите дивиденти от дъщерните дружества за 2018 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща