Емисиите на CO2 за 2020 г. със спад в Европа, най-много в Гърция и Естония, най-малко в Малта и Унгария

България се намира по средата с намаление на емисиите от използването на енергия с 13,4 на сто, показва статистиката на Евростат.

Енергетика / Свят
Рая Лечева
631
article picture alt description

През 2020 г., годината, когато мерките за ограничаване на COVID-19 са широко въведени от държавите-членки на ЕС, емисиите на въглероден диоксид (CO2) от изгарянето на изкопаеми горива (главно петрол и петролни продукти, въглища, торф и природен газ) значително намаляват с 10% в ЕС в сравнение с предходната година, показват последните данни на Евростат. Емисиите на CO2 от използването на енергия допринасят главно за глобалното затопляне и представляват около 75% от всички емисии на парникови газове в ЕС. Те се влияят от фактори като климатични условия (например студена / дълга зима или горещо лято), икономически растеж, численост на населението, транспорт и промишлени дейности.

Емисиите на CO2 от изкопаеми горива се генерират в държавата, в която горивата се изгарят за цели като производство на електроенергия, транспорт, производство на стомана и др. Следователно вносът и износът на енергийни продукти оказват влияние: например, ако въглищата се внасят за производство на електроенергия това води до увеличаване на емисиите в страната вносител, докато ако се внася електричество като такова, то няма ефект върху емисиите в страната вносител, тъй като тези емисии ще бъдат отчетени в страната износител, където е произведено електричеството.

Най-големият спад в емисиите на CO2 от използването на енергия в Гърция 

Според изчисленията на Евростат емисиите са спаднали през 2020 г. във всички държави-членки на ЕС, като най-голям е спадът в Гърция (-18,7%), следван от Естония (-18,1%), Люксембург (-17,9%), Испания (-16,2%) и Дания (-14,8%). В България намалението на емисиите от използването на енергия е 13,4 на сто, показват данните.

Най-ниски намаления се наблюдават в Малта (-1,0%), Унгария (-1,7%), Ирландия и Литва (и двете -2,6%).

През 2020 г. във всички страни има явен спад в потреблението на изкопаеми горива (твърди въглища, лигнитни въглища, шистов нефт и петролни пясъци, нефт и петролни продукти и природен газ). Най-голямо намаление се наблюдава при всички видове въглища. Потреблението на нефт и петролни продукти също намалява в почти всички държави-членки, докато потреблението на природен газ намалява само в петнадесет държави-членки и се увеличава или остава на същото ниво в дванадесетте други.

Делът на възобновяемите енергийни източници нараства значително

За разлика от това делът на възобновяемите енергийни източници (особено вятърни, хидро и слънчеви) в производството на електроенергия нараства значително ( > 80 Тераватчаса повече производство на електроенергия).

Целта на ЕС да стане въглеродно неутрален континент спрямо климата до 2050 г., като спомогне за ограничаване на опасното глобално затопляне, изисква зелен преход в индустриалните сектори чрез използване на технологии като възобновяеми водородни горива и съхранение на енергия.

Съдилищата във Франция и Германия постановиха, че страните трябва да направят повече за ограничаване на емисиите, докато нежеланието на Полша да се откаже от въглищата застраши достъпа й до финансирането на ЕС за зелен преход. Полша беше единствената държава-членка, която не се ангажира с неутралността на климата до 2050 г., когато блокът постави целта през 2019 година, посочва и Reuters, който представя и по-ясно таблица за намаляването на емисиите по държави.

Ранните оценки на емисиите на CO2 от използването на енергия за 2020 г. се изчисляват от Евростат въз основа на обобщена месечна енергийна статистика за изкопаеми горива (нефт и петролни продукти, природен газ, въглища и торф) за годините 2019 и 2020. Тези месечни данни са официални данни, предоставени от държавите-членки на Евростат. Сравнението на двете години дава годишна промяна по гориво (увеличение / намаление с х%). След това тази годишна промяна се прилага към официалните данни за инвентаризацията на парникови газове (GHG), предоставени от държавите-членки на UNFCCC за референтна 2019 г., и води до количеството CO2, излъчено (в kt) през 2020 г. от изкопаеми горива и по държави. Публикуваните данни за емисиите на CO2 могат да се различават малко от тези, публикувани на национално ниво. Данните за емисиите на CO2 от използването на енергия, представени в тази статия, не включват емисиите на CO2 в резултат на изгарянето на невъзобновяеми отпадъци, отбелязват от Евростат. 

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща