Парите в обращение нарастват и през първото тримесечие на 2021 година

В Националния център за анализ на БНБ са били задържани общо 217 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение, като спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. те са с четири броя повече

Икономика / България
3E news
546
article picture alt description

В края на март 2021 г. парите в обращение са достигнали 21 208.7 млн. лв., като за едногодишен период (спрямо края на март 2020 г.) те са нараснали с 15.4 на сто, или с 2825.5 млн. лв., пише в тримесечния Преглед на емисионно-касовата дейност на Българската народна банка (БНБ), публикуван на сайта на централната банка.

През съответния предходен едногодишен период нарастването им беше по-ниско както в процентно отношение (9.1 на сто), така също и в абсолютна стойност (1527.3 млн. лв.).

Делът на банкноти и монети

В края на март делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.69 на сто, а на разменните монети - 2.30 на сто. Делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0.01 на сто.

В края на март в обращение са 510.1 млн. броя банкноти, които са с 37.6 млн. броя, или с 6.9 на сто (в т.ч. и извадените от обращение банкноти от 2 лева) по-малко в сравнение с края на 2020 г. За същия период общата им стойност намалява с 0.4 на сто, достигайки към 31 март 20 678.9 млн. лева.

От БНБ припомнят, че от обращение са извадени банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., които престанаха да бъдат законно платежно средство от 1 януари 2021 г. След тази дата банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., ще се обменят на касите на Българската народна банка по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна.

В края на март 2021 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.69%, а на разменните монети – 2.30%. През първото триме-сечие на годината делът на банкнотите е намалял с 0.02 процентни пункта за сметка  на  увеличението  със  същия  процентен  пункт  на  дела  на  разменните  монети.

УС на БНБ извади от обращение възпоменателните монети, емитирани през 2015 г., които престанаха да бъдат законно платежно средство от 8 февруари 2021 г. След тази дата емитираните през 2015 г. възпоменателни монети ще се обменят на касите на БНБ по номинална стойност, без ограничение на количеството, без такса и със срок на обмяна до 31 декември 2022 г.

За отминалото първо тримесемие БНБ пусна в обращение сребърна възпо-менателна монета с номинална стойност 10 лева на тема „200 години от рож-дението на Г. С. Раковски“ от серията „Българско възраждане“.Към 31 март 2021 г. делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0.01% и се запазва без промяна спрямо края на 2020 г.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на първото тримесечие на 2021 г. е 40.54 лв., което представлява увеличение с 2.65 лв. спрямо края на 2020 г. За едногодишен период стойността й се е повишила с 2.94 лв., или със 7.8 на сто, вследствие както на по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали, така също и на факта, че считано от 1 януари 2021 г. банкнотите от два лева бяха извадени от обращение.

С най-голям дял (34.92 на сто) в общия брой на банкнотите в обращение в края на първото тримесечие е банкнотата с номинал 50 лева. С най-малък дял (5.54 на сто) e броят на банкнотите от 5 лева.

В обращение в края на март са 2741.2 млн. броя разменни монети, които са с 19.1 млн. броя, или с 0.7 на сто повече в сравнение с броя им от края на 2020 г. За същия период общата им стойност се е увеличила с 4.9 млн. лв., или с 1.0 на сто, и в края на март 2021 г. е достигнала 488.7 млн. лева.

Средната по стойност разменна монета в обращение в края на първото тримесечие на 2021 г. е 0.18 лв. и се запазва без промяна през последната една година, отчита БНБ.

Фалшиви банкноти и монети

За периода януари-март 2021 г. в Националния център за анализ на БНБ са били задържани общо 217 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. те са с четири броя повече, отчита БНБ. Делът на тези неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на март 2021 г. е 0.000043 на сто.

В общия брой на задържаните през първото тримесечие на 2021 г. неистински български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 20 лева (45.16%). Броят на задържаните неистински банкноти от 20 лева представлява 0.000072% от общия брой на намиращите се в обращение в края на март 2021 г. банкноти с този номинал. Неистинските банкноти от 50 лева са с дял от 25.35% в общия брой  на  задържаните  през  отчетния  период  неистински  банкноти. Неистинските банкноти от 10 лева са с дял от 10.14%, а тези от 100 лева са с дял от 19.35%. В периода януари – март 2021 г. бяха регистрирани и задържани общо 55 броя неистински  български  разменни  монети,  от  които  6  броя  от  2  лева,  17  броя  от 1 лев и 32 броя от 50 стотинки. Относителният дял на задържаните през първото тримесечие неистински разменни монети в общия брой на монетите в обращение към края на март 2021 г. е 0.000002%.В изпълнение на законовите си функции по извършването на експертна оцен-ка  на  чуждестранни  банкноти,  задържани  на  територията  на  България,  през  първото тримесечие на 2021 г. в БНБ бяха регистрирани и задържани неистин-ски чуждестранни банкноти, както следва: 4833 броя евро (в т.ч. 125 броя цир-кулирали  в  паричното  обращение),  10  266  броя  щатски  долари  (в  т.ч.  70  броя  циркулирали  в  паричното  обращение)  и  274  броя  банкноти  от  други  чуждест-ранни валути (в т.ч. 9 броя циркулирали в паричното обращение).

Негодни банкноти и монети

При машинната обработка на постъпилите през първото тримесечие на 2021 г. в БНБ  банкноти,  като негодни за последващо използване в паричното обращение са били отделени 5.8 млн. броя банкноти. Те представляват 2.91% от общия брой на обработените за отчетния период банкноти.

През първото тримесечие на 2021 г. с най-голям дял в общия брой на отделените като негодни банкноти са тези с номинал 20 лева (51.22%), следвани от банкнотите от 50 лева (18.94%) и от 10 лева (18.74%). По-малки са дяловете на отделените като негодни банкноти от 5 и 100 лева, съответно 8.04% и 3.06%.

През първото тримесечие на 2021 г. при обработката на разменни монети в БНБ като негодни за паричното обращение са отделени 296.1 хил. броя. Те представляват  1.78%  от  общия  брой  на  обработените  за  отчетния  период  разменни монети. С по-големи дялове в общия брой на  отделените през първото  тримесечие  на 2021 г. негодни разменни монети са тези с номинал 20 стотинки (22.39%) и 10 стотинки (17.68%). По-малки са дяловете на отделените негодни монети от 5 стотинки и 2 лева, съответно 8.01% и 3.41%.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща